Finalitats

Segons els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB, modificats l’any 2013, les finalitats de l’entitat són:

  1. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitàries, en els àmbits que li són propis a la Universitat: formació, recerca, assistència tècnica, transferència de coneixement, i d’altres de naturalesa similar. Tot això tenint com a referència els principis continguts en el Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de Barcelona.
  2. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció dels drets humans, mitjançant la creació i el manteniment d’un observatori de pau i conflictes; l’organització d’activitats formatives i de recerca; el desenvolupament de projectes sobre el terreny en zones de conflicte i postconflicte, i l’organització d’activitats d’educació per la pau.
  3. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives d’acció social en favor dels sectors de la nostra societat en situació de vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, mitjançant totes les actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot aportar la institució universitària, especialment en els àmbits de la recerca, la formació, la transferència de coneixements i la promoció del debat entom de la realitat social existent.
  4. Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de sensibilització de la comunitat universitària entorn dels valors de solidaritat, tolerància, diàleg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes les que puguin contribuir a la formació dels components dels diferents estaments de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables.