Bases

La Universitat de Barcelona convoca la tercera edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, per a estudiants de Grau, títol de postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en la divulgació de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i la protecció dels drets humans.

El III Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans es regeix per les bases següents:

1. Objecte de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria consisteix en l’atorgament de premis a pòsters elaborats per estudiants de Grau, títol de postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona, que contribueixen a la divulgació de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i la protecció de drets humans. Els pòsters tractaran algun dels objectius o metes relatius a aquesta agenda (ODS).

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi alumnes que presentin un pòster elaborat com a treball d’assignatures o com a Treball Final de Grau, postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona.

El pòster ha d’haver estat avaluat durant el curs 2021-2022 com a treball d’aquella matèria o treball final, amb una qualificació igual o superior a l’aprovat, i ha de comptar amb l’aval del professor o professora responsable de la matèria respecte a la validesa dels continguts exposats.

3. Imports i finançament de la convocatòria

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import total de 1.500 € corresponents a tres premis, per import de 500 € cadascun, a càrrec de la Fundació Solidaritat UB.

4. Presentació de treballs

4. Presentació de treballs

Les candidatures han de presentar-se des del correu electrònic corporatiu del professor o professora que consta en la fitxa B, a l’adreça portalpaula@ub.edu amb l’assumpte “III Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans”.

El correu ha d’incloure:

 • La fitxa A d’inscripció de l’estudiant. En cas d’autoria col·lectiva del pòster, tots/es els/les estudiants responsables de l’autoria han d’estar d’acord a presentar-lo al Premi i s’ha d’incloure una fitxa A per cada estudiant.
 • La fitxa B de diligència del professor/a.
 • Els adjunts o un enllaç de descàrrega de:
  • un document PDF del pòster en mida igual o inferior a DINA1
  • un document PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B han d’incloure signatura electrònica vàlida: TUI (Targeta Universitària Intelꞏligent), DNI electrònic, T-CAT, IDCAT, IDCAT MÒBIL, CERES o qualsevol altre certificat admès per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura del Consorci AOC. En cas de no disposar de signatura electrònica vàlida, caldrà presentar la fitxa o fitxes amb la signatura original per correu postal a la Fundació Solidaritat UB (c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 de Barcelona).

La recepció de la documentació es confirmarà per correu electrònic a les adreces proporcionades a les fitxes A i B, mitjançant un justificant de recepció, en un termini màxim de 72 hores.

No s’acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida. Es concedeix un període de 10 dies per fer esmenes.

5. Termini de presentació de treballs

5. Termini de presentació de treballs

La documentació es pot presentar fins al 15 de juliol de 2022 (inclòs).

6. Avaluació i selecció

6. Avaluació i selecció

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format per persones expertes en sostenibilitat i drets humans de la UB, d’administracions públiques i d’entitats privades no lucratives (ONG). Aquest jurat serà presidit pel director de la Fundació Solidaritat UB, que també en designarà els membres.

7. Criteris d’avaluació

7. Criteris d’avaluació

Per elegir els pòsters guardonats, es tenen en compte els criteris següents:

El rigor de la informació presentada.

La inclusió d’elements gràfics i visuals que facilitin la divulgació dels continguts.

La pertinència dels continguts exposats per a l’assoliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible i la protecció dels drets humans.

La il·lustració de les interdependències entre els territoris, les persones i el medi, així com de les dinàmiques de poder que afecten l’accés als recursos i la governança.

8. Premis

8. Premis

El Premi té una dotació de 1.500 €, que es reparteixen en tres premis de 500 € a pòsters en qualsevol d’aquestes modalitats:

 • Pòster de conceptes: presentació de conceptes i marcs teòrics de la pròpia disciplina que contribueixen a la protecció i defensa de drets humans.
 • Pòster de problemàtiques: presentació que indaga en les causes de problemàtiques relacionades amb els ODS i manifestades en contextos locals, regionals, internacionals o mundials.
 • Pòster d’alternatives: presentació que mostra solucions o iniciatives de transformació impulsades en diferents contextos, per agents públics o privats sense ànim de lucre, per a la resolució de reptes globals.
 • Pòster de recerca: presentació d’una recerca desenvolupada des de la UB i que contribueix a algun ODS.
 • Pòster que il·lustra aliances de la universitat amb la societat per a la protecció i defensa de drets humans.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o mencions especials, sense dotació econòmica.

El jurat pot declarar deserts tots o alguns dels tres premis.

El professor o professora tutor del treball rep un diploma de reconeixement.

La decisió del jurat és inapel·lable.

9. Concessió del premi

9. Concessió del premi

El veredicte del jurat es dona a conèixer a les persones participants durant el mes d’octubre i, després de l’acte de lliurament, es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB.

L’acte de lliurament està previst per al 10 de novembre de 2022, coincidint amb el Dia Internacional de la Ciència al Servei de la Pau i el Desenvolupament.

10. Publicació i difusió dels treballs

10. Publicació i difusió dels treballs

Tots els pòsters destacats al veredicte del jurat amb premi, accèssit o menció especial es recullen en una publicació electrònica que s’afegeix al Dipòsit Digital de la UB. La publicació es realitza sota una llicència Creative Commons- Reconeixement- No comercial- Compartir Igual, per tal que qualsevol persona, entitat o institució pugui fer-ne ús amb finalitats divulgatives o didàctiques. Entre d’altres, els pòsters poden publicar-se al Portal PAULA i generar-se’n obres derivades com exposicions o materials formatius que mantinguin la llicència esmentada.

La participació en el Premi implica la cessió de drets per a aquestes publicacions. La persona o persones autores del treball es responsabilitzen de que aquest i la seva publicació no pertorben els drets de propietat intel·lectual, industrial o d’altre tipus titularitat de tercers.

11. Interpretació i acceptació de les bases

11. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al president de la Fundació Solidaritat UB.

La participació en el Premi implica acceptar aquestes bases.