Bases

La Fundació Solidaritat UB convoca la cinquena edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans per a estudiants de Grau, títol de postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en la divulgació crítica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), des de principis ètics de sostenibilitat, drets humans i justícia global.

El V Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans es regeix per les bases següents:

1. Objecte de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria consisteix en l’atorgament de premis a pòsters elaborats per estudiants de Grau, títol de postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona que contribueixin a la divulgació de problemàtiques subjacents als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, i les alternatives d’acció. Els pòsters presentaran els resultats d’un projecte, un estudi teòric o una investigació, vinculats de forma explícita a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi alumnes que presentin un pòster elaborat com a treball d’assignatura o com a Treball Final de Grau, postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona durant el curs 2023-2024.

El pòster ha de comptar amb l’aval del professor o professora responsable de la matèria o del treball respecte a la qualitat dels continguts exposats.

3. Imports i finançament de la convocatòria

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import total de 1.500 € corresponents a tres premis, per import de 500 € cadascun, a càrrec de la Fundació Solidaritat UB.

4. Presentació de treballs

4. Presentació de treballs

Les candidatures han de presentar-se des del correu electrònic corporatiu del professor o professora que consta en la fitxa B, a l’adreça portalpaula@ub.edu amb l’assumpte “V Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans”.

El correu ha d’incloure:

  • La fitxa A d’inscripció de l’estudiant. En cas de treballs en equip, tots/es els/les estudiants responsables de l’autoria han d’estar d’acord a presentar-lo al Premi i s’ha d’incloure una fitxa A per cada estudiant.
  • La fitxa B de diligència del professor/a.
  • Els adjunts o un enllaç de descàrrega de:
    • un document PDF del pòster en mida igual o inferior a DINA1
    • un document PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B han d’incloure signatura electrònica vàlida: TUI (Targeta Universitària Intelꞏligent), DNI electrònic, T-CAT, IDCAT, IDCAT MÒBIL, CERES o qualsevol altre certificat admès per l’integrador de sistemes d’identificació i signatura del Consorci AOC. En cas de no disposar de signatura electrònica vàlida, caldrà presentar la fitxa o fitxes amb la signatura original per correu postal a la Fundació Solidaritat UB (c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 de Barcelona).

La recepció de la documentació es confirmarà per correu electrònic a les adreces proporcionades a les fitxes A i B, mitjançant un justificant de recepció, en un termini màxim de 72 hores.

No s’acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida. No obstant, es concedirà un període de 10 dies per fer esmenes.

5. Termini de presentació de treballs

5. Termini de presentació de treballs

La documentació es pot presentar fins al 12 de juliol de 2024 (inclòs). Si el treball no ha estat avaluat abans d’aquesta data quedarà exclòs d’aquesta convocatòria, i es podrà presentar a la següent.

6. Avaluació i selecció

6. Avaluació i selecció

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format per persones expertes en sostenibilitat i drets humans de la UB, d’administracions públiques i d’entitats privades no lucratives (ONG). Aquest jurat serà presidit pel director de la Fundació Solidaritat UB, que també en designarà els membres.

7. Criteris d’avaluació

7. Criteris d’avaluació

Per elegir els pòsters guardonats, es tenen en compte els criteris següents:

La vinculació coherent dels continguts amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, des de principis ètics de sostenibilitat, drets humans i justícia global.

La consideració de la interdependència i ecodependència humana a escala local i global (la humanitat, el planeta).

El rigor de la informació presentada.

La inclusió d’elements gràfics i visuals que facilitin la comunicació dels continguts.

8. Premis

8. Premis

Els premis tenen una dotació de 1.500 € en total, que es reparteixen en tres premis de 500 €. En cas de treballs en equip, els 500 € es reparteixen a parts iguals entre l’alumnat responsable del pòster.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o mencions especials, sense dotació econòmica.

El professor o professora responsable de la màteria o del treball rep un diploma de reconeixement.

El jurat pot declarar deserts tots o alguns dels tres premis.

La decisió del jurat és inapel·lable.

9. Concessió del premi

9. Concessió del premi

El veredicte del jurat es dona a conèixer a les persones participants durant el mes d’octubre i, després de l’acte de lliurament, es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB.

L’acte de lliurament està previst al voltant del 10 de novembre de 2024, coincidint amb el Dia Internacional de la Ciència al Servei de la Pau i el Desenvolupament.

10. Publicació i difusió dels treballs

10. Publicació i difusió dels treballs

Tots els pòsters destacats al veredicte del jurat amb premi, accèssit o menció especial es recullen en una publicació electrònica que s’afegeix al Dipòsit Digital de la UB. La publicació es realitza sota una llicència Creative Commons- Reconeixement- No comercial- Compartir Igual, per tal que qualsevol persona, entitat o institució pugui fer-ne ús amb finalitats divulgatives o didàctiques. Així mateix, els pòsters poden publicar-se al Portal PAULA i generar-se’n obres derivades com exposicions o materials formatius que mantinguin la llicència esmentada.

La participació en el Premi implica la cessió de tots els drets necessaris, inclosa en el seu cas la transformació de format, per a la realització de totes aquestes publicacions. La persona o persones autores del treball es responsabilitzen de que aquest i la seva publicació no pertorben els drets de propietat intel·lectual, industrial o d’altre tipus titularitat de tercers.

Igualment, les persones participants al Premi (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, títol universitari i facultat) puguin ser objecte de difusió pública, tal com s’indica en la clàusula 12ª d’aquestes bases.

11. Interpretació i acceptació de les bases

11. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al president de la Fundació Solidaritat UB.

La participació en el Premi implica acceptar aquestes bases.

12. Dret d’informació relatiu a la protecció de dades personals

12. Dret d’informació relatiu a la protecció de dades personals

12.1 El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal a Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona i adreça de correu electrònic solidaritatub@ub.edu.

12.2 La finalitat del tractament és gestionar la participació al Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans per a estudiants de Grau, títol de postgrau o Màster de la Universitat de Barcelona.

12.3 La base jurídica és el consentiment, que es pot revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

12.4 Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

12.5 Els destinataris de les dades són la Fundació Solidaritat UB i la Universitat de Barcelona, com a encarregat del tractament de les dades. No es preveu cap altra cessió de dades, tret que sigui per obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’envien les dades necessàries. D’altra banda, el nom i cognoms d’estudiants i docents, títol universitari i facultat poden ser objecte de difusió pública.

12.6 La persona interessada pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió,
l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Fundació Solidaritat UB per correu postal (Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona) o per correu electrònic (solidaritatub@ub.edu). Cal que hi adjunti una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que la identifiqui.

12.7 La persona que consideri que els seus drets no s’han atès adequadament, ho pot comunicar al delegat de protecció de dades de la Fundació Solidaritat UB per correu postal (Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona) o per correu electrònic (dpd.solidaritatub@ub.edu). També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

12.8 Amb la presentació de la fitxa d’inscripció, la persona interessada declara que ha llegit aquest dret d’informació i, en el cas que el pòster contingui dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut de tota la clàusula 12ª d’aquestes bases.