Portal de Transparència

L’objectiu del Portal de Transparència de la Fundació Solidaritat UB és posar a disposició (publicitat activa) de tots els membres de la comunitat universitària, així com a la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a les seves activitats. Es tracta d’oferir una informació en temps real, amb dades de qualitat, interoperables i susceptibles de ser reutilitzables que sigui clara, accessible i comprensible, possibilitant la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió de la Fundació.

La seva implantació respon, a més a més, a allò previst per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Reglament de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern el 4 de maig de 2018.

D’altra banda, es garanteix el dret d’accés a la informació pública que no està prèviament publicada en obert, el contingut de la qual sigui sol·licitat, amb els límits que per a les dades protegides preveu expressament la legislació, entre d’altres.

Darrera actualització: febrer de 2024 |  Previsió de propera actualització: juny de 2024