Webinar sobre col·laboració i enfocaments estratègics en iniciatives universitàries amb població refugiada

[In English, below]

El seminari tindrà lloc el dilluns 11 de juny a les 16 hores. La Universitat Central Europea i la Universitat de Barcelona compartiran la seva experiència en aquest àmbit.

«Col·laboració i enfocaments estratègics en iniciatives universitàries amb població refugiada» és el títol del 6è i últim webinar organitzat per la Universitat de Barcelona dins del projecte inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe), el dilluns 11 de juny a les 16 hores.

L’objectiu del seminari és compartir les experiències “OLIve Initiative”, de la Universitat Central Europea (CEU en les seves sigles en anglès), i “Programa de suport a les persones refugiades”, de la Universitat de Barcelona, aprofundint en els seus processos de col·laboració interna i externa i en els seus enfocaments estratègics i discutint les diferents situacions que les Institucions d’Educació Superior (HEI en les seves sigles en anglès) enfronten en aquestes iniciatives.

Les persones ponents del seminari seran:

  • Prem Kumar Rajaram, cap d’unitat de la Iniciativa d’Aprenentatge Obert (OLIve Initiative) de la CEU i professor associat al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la CEU (Hongria).
  • Cati Jerez, coordinadora del Programa de suport a les persones refugiades de la Universitat de Barcelona.

El seminari, que s’impartirà en anglès, es dirigeix a membres de comunitats universitàries (professorat o PDI, personal d’administració i serveis o PAS, i estudiants) que porten a terme o volen portar a terme projectes o activitats per facilitar l’accés de les persones refugiades a les institucions d’educació superior, així com la seva integració social. L’esdeveniment també és obert a altres membres de la comunitat universitària que estiguin interessats en aquestes iniciatives.

La inscripció pot fer-se a través d’aquest enllaç.

Consultes: cjerez@ub.edu

Projecte inHERE

El principal objectiu del projecte inHERE és crear oportunitats perquè les persones refugiades puguin participar a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per fer-ho, inHERE reforça l’intercanvi de coneixements, la col·laboració entre iguals i l’associació acadèmica per tal de facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’HEI.

Els webinars s’emmarquen dins de la segona part del projecte, el Living Lab, que lidera la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és compartir, intercanviar, avaluar, crear comunament… iniciatives, projectes i activitats desenvolupades per les comunitats universitàries per promoure la integració dels estudiants refugiats a l’HEI.

El projecte inHERE està cofinançat per la Unió Europea (a través del programa Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats de la Mediterrània (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, són socis del projecte la European Universities Association (EUA), La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’és membre associat.


Webinar about collaboration and strategic approaches in university initiatives with refugee population

The event will take place on Monday, June 11, at 4 p.m. (CEST). The Central European University and the University of Barcelona will share their experience in the field.

«Collaboration and strategic approaches in university initiatives with refugee population» is the title of the sixth and last webinar organized by the University of Barcelona within the inHERE project (Higher Education Supporting Refugees in Europe). It will take place on Monday, June 11, at 4 p.m. (CEST).

The aim of the seminar is to share the experiences “OLIve Initiative”, of the Central European University (CEU), and “Refugee Support Programme”, of the University of Barcelona (UB), going deeper into their processes of internal and external collaboration and their strategic approaches and discussing the different situations that Higher Education Institutions (HEI) face throughout these initiatives.

The webinar speakers will be:

  • Prem Kumar Rajaram, Head of Unit of the CEU’s Open Learning Initiative (OLIve Initiative) and Associate Professor at the CEU’s Department of Sociology and Social Anthropology (Hungary).
  • Cati Jerez, Coordinator of the University of Barcelona’s Refugee Support Programme (Catalonia, Spain).

The seminar, which will be given in English, is aimed at members of university communities (teaching staff or PDI, administration and service staff or PAS, and students) who carry out or want to carry out any project or activity in order to ease the access to HEI for the refugees, as well as their social integration. The event is also opened to those in the University community who are interested in these initiatives.

Registrations can be submitted in this link.

Inquiries: cjerez@ub.edu

inHERE project

The main aim of the inHERE project is to create opportunities for the refugees to take part in the European Higher Education Area. In order to do so, inHERE strengthens knowledge exchange, peer-support and academic partnership to ease the access and integration to HEI for the refugees.

Webinars are framed within the second part of this project, the Living Lab, which is led by the University of Barcelona. Their purpose is to share, exchange, assess and create joint initiatives, projects and activities for the university community to promote the integration of the refugee students in HEI.

The inHERE project is co-funded by the European Union (through Erasmus+ Programme) and coordinated by the Mediterranean Universities Union (UNIMED). Apart from the University of Barcelona and UNIMED, other members of the project are the European Universities Association (EUA), La Sapienza University of Rome and Campus France. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is an associate member.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: