Webinar sobre el reconeixement de l’aprenentatge previ d’estudiants refugiats

[In English, below]

L’esdeveniment tindrà lloc el dimecres 25 d’octubre a les 16 hores. NOKUT, la Universitat de Bari i el Consell d’Europa compartiran la seva experiència en aquest àmbit.

«Reconeixement de l’aprenentatge previ: obstacles, estratègies i idees per promoure l’accés a l’educació superior dels estudiants refugiats» és el títol del segon webinar organitzat per la Universitat de Barcelona dins del projecte HERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe). Es durà a terme el dimecres 25 d’octubre a les 16 hores.

L’objectiu del seminari és compartir l’experiència de tres institucions que estan treballant en el reconeixement de l’aprenentatge previ dels estudiants refugiats i debatre sobre les diferents situacions i estratègies a què s’enfronten les Institucions d’Educació Superior (HEI) al llarg del procés de reconeixement.

Les persones ponents del seminari seran:

El seminari, que s’impartirà en anglès, està dirigit a membres de comunitats universitàries (professorat o PDI, personal d’administració i serveis o PAS, i estudiants) que porten a terme o volen portar a terme projectes o activitats per facilitar l’accés de les persones refugiades a l’HEI, així com la seva integració social. L’esdeveniment també és obert a altres membres de la comunitat universitària que estiguin interessats en aquestes iniciatives.

La inscripció pot fer-se a través d’aquest enllaç.

Consultes: cjerez@ub.edu

Projecte inHERE

El principal objectiu del projecte inHERE és crear oportunitats perquè les persones refugiades puguin participar a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per fer-ho, inHERE reforça l’intercanvi de coneixements, la col·laboració entre iguals i l’associació acadèmica per tal de facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’HEI.

Els webinars s’emmarquen dins de la segona part del projecte, el Living Lab, que lidera la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és compartir, intercanviar, avaluar, crear comunament… iniciatives, projectes i activitats desenvolupades per les comunitats universitàries per promoure la integració dels estudiants refugiats a l’HEI.

El projecte inHERE està cofinançat per la Unió Europea (a través del programa Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats de la Mediterrània (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, són socis del projecte l’European Universities Association (EUA), La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’és membre associat.


Webinar about recognition of prior learning of refugee students

The event will take place on Wednesday, October 25, at 4 p.m. (CET). NOKUT, the University of Bari and the Council of Europe will share their experience in the field.

«Recognition of prior learning: obstacles, strategies and ideas to promote the access to higher education for refugee students» is the title for the second webinar organized by the University of Barcelona within the inHERE project (Higher Education Supporting Refugees in Europe). It will take place on Wednesday, October 25, at 4 p.m. (CET).

The aim of the seminar is to share the experience of three institutions that are working on the recognition of prior learning of refugee students and to discuss about the different situations and strategies that Higher Education Institutions (HEI) are facing throughout the recognition process.

The speakers of the seminar will be:

The seminar, which will be given in English, is aimed at members of university communities (teaching staff or PDI, administration and service staff or PAS, and students) who carry out or want to carry out any project or activity in order to ease the access to HEI for the refugees, as well as their social integration. The event is also opened to those in the university community who are interested in these initiatives.

Registrations can be submitted in this link.

Inquiries: cjerez@ub.edu

inHERE project

The main aim of the inHERE project is to create opportunities for the refugees to take part in the European Higher Education Area. In order to do so, inHERE strengthens knowledge exchange, peer-support and academic partnership to ease the access and integration to HEI for the refugees.

Webinars are framed within the second part of this project, the Living Lab, which is led by the University of Barcelona. Their purpose is to share, exchange, assess and create joint initiatives, projects and activities for the university community to promote the integration of the refugee students in HEI.

The inHERE project is co-funded by the European Union (through Erasmus+ Programme) and coordinated by the Mediterranean Universities Union (UNIMED). Apart from the University of Barcelona and UNIMED, other members of the project are the European Universities Association (EUA), La Sapienza University of Rome and Campus France. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is an associate member.