Webinar sobre cursos pont i de preparació per a la universitat adreçats a persones refugiades

[In English, below]

El seminari tindrà lloc el dijous 8 de març a les 16 hores. S’hi compartiran experiències de la Kiron Open Higher Education (Alemanya) i el Panteó París 1 de la Universitat de La Sorbona (França).

«Cursos pont i de preparació per a persones refugiades» és el títol del quart webinar organitzat per la Universitat de Barcelona dins del projecte inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe). Es durà a terme el dijous 8 de març a les 16 hores.

L’objectiu del seminari és compartir l’experiència de dues institucions que estan implementant cursos pont i de preparació per a la universitat adreçats a persones refugiades i debatre sobre les diferents situacions i estratègies viscudes per les Institucions d’Educació Superior (HEI) en aquests casos.

Les persones ponents del seminari seran:

  • Sanja Sontor, cap d’Associacions Acadèmiques Internacionals de la Kiron Open Higher Education (Alemanya).
  • Ranjit Singh, coordinador del Programa d’Acollida de Persones Refugiades de La Sorbona al Panteó París 1 de la Universitat de La Sorbona (França).

El seminari, que s’impartirà en anglès, es dirigeix a membres de comunitats universitàries (professorat o PDI, personal d’administració i serveis o PAS, i estudiants) que porten a terme o volen portar a terme projectes o activitats per facilitar l’accés de les persones refugiades a l’HEI, així com la seva integració social. L’esdeveniment també és obert a altres membres de la comunitat universitària que estiguin interessats en aquestes iniciatives.

La inscripció pot fer-se a través d’aquest enllaç.

Consultes: cjerez@ub.edu

Projecte inHERE

El principal objectiu del projecte inHERE és crear oportunitats perquè les persones refugiades puguin participar a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per fer-ho, inHERE reforça l’intercanvi de coneixements, la col·laboració entre iguals i l’associació acadèmica per tal de facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’HEI.

Els webinars s’emmarquen dins de la segona part del projecte, el Living Lab, que lidera la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és compartir, intercanviar, avaluar, crear comunament… iniciatives, projectes i activitats desenvolupades per les comunitats universitàries per promoure la integració dels estudiants refugiats a l’HEI.

El projecte inHERE està cofinançat per la Unió Europea (a través del programa Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats de la Mediterrània (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, són socis del projecte l’European Universities Association (EUA), La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’és membre associat.


Webinar about bridging and preparatory courses for University aimed at refugees

The seminar will take place on Thursday, March 8, at 4 p.m. (CET). Its aim is to share the experiences of the Kiron Open Higher Education (Germany) and the Paris 1 Panthéon-Sorbonne University (France).

«Bridging and preparatory courses for refugees» is the title for the fourth webinar organized by the University of Barcelona within the inHERE project (Higher Education Supporting Refugees in Europe). It will take place on Thursday, March 8, at 4 p.m. (CET).

The aim of the seminar is to share the experiences of two institutions that are implementing bridging and preparatory courses for university aimed at refugees and discuss about the different situations and strategies that Higher Education Institutions (HEI) face in these cases.

The speakers of the seminar will be:

  • Sanja Sontor, head of International Academic Partnerships of the Kiron Open Higher Education (Germany).
  • Ranjit Singh, coordinator of the Refugee Welcoming Sorbonne Programme of the Paris 1 Panthéon-Sorbonne University (France).

The seminar, which will be given in English, is aimed at members of university communities (teaching staff or PDI, administration and service staff or PAS, and students) who carry out or want to carry out any project or activity in order to ease the access to HEI for the refugees, as well as their social integration. The event is also opened to those in the university community who are interested in these initiatives.

Registrations can be submitted in this link.

Inquiries: cjerez@ub.edu

inHERE project

The main aim of the inHERE project is to create opportunities for the refugees to take part in the European Higher Education Area. In order to do so, inHERE strengthens knowledge exchange, peer-support and academic partnership to ease the access and integration to HEI for the refugees.

Webinars are framed within the second part of this project, the Living Lab, which is led by the University of Barcelona. Their purpose is to share, exchange, assess and create joint initiatives, projects and activities for the university community to promote the integration of the refugee students in HEI.

The inHERE project is co-funded by the European Union (through Erasmus+ Programme) and coordinated by the Mediterranean Universities Union (UNIMED). Apart from the University of Barcelona and UNIMED, other members of the project are the European Universities Association (EUA), La Sapienza University of Rome and Campus France. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is an associate member.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: