PUBLICADA LA SETENA MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El document constata que la Fundació Solidaritat UB ha assolit tots els objectius que s’havien establert a la darrera Memòria.

memoria_rs_1415S’ha publicat la setena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2014-2015, que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

El document mostra l’impacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són l’economia, el medi ambient i la societat, i ho fa des d’una perspectiva tant interna (els impactes dins l’organització) com externa (els impactes fora de l’organització).

Per segon any consecutiu, a l’hora de redactar la memòria s’han seguit les directrius marcades per la guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), la guia internacional més reconeguda en l’elaboració de memòries de responsabilitat social. Fins a l’adopció de la guia G4 se seguia la versió anterior de la GRI, la guia G3.

“Quant a l’impacte social”, la memòria especifica que “Voluntariat UB, la Fundació Solidaritat UB i l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, entre d’altres, han consolidat la Universitat de Barcelona com un referent. Som una universitat socialment compromesa, visible en els prop de dos mil voluntaris que cada any es mobilitzen i en els resultats dels programes propis de retenció de talent, de suport financer, d’atenció a les necessitats especials, de suport a les famílies amb fills amb discapacitat, de suport als refugiats, etc.”.

Sobre la Fundació Solidaritat UB, en concret, a partir de la pàgina 118 s’especifiquen els projectes de cooperació al desenvolupament i projectes d’acció social que ha dut a terme o en què hi ha participat, els recursos econòmics invertits en aquests projectes, les contraparts amb què ha treballat i l’afirmació que “s’han assolit tots els objectius que s’havien establert a la darrera Memòria”.