Es gradua la primera promoció del curs de la UB per a estudiants provinents de zones en conflicte

[En castellano, debajo]; [In English, below]

La iniciativa, pionera a Europa, té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i s’emmarca dins del Programa UB de suport a persones refugiades, guardonat amb el Premi Magisteri 2017.

Catorze estudiants de Síria i l’Afganistan han rebut, aquest divendres, el diploma de superació del curs de transició als estudis de grau i formació en drets humans i cultura de pau que van seguir durant el curs acadèmic 2016-2017 en el marc del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. L’acte l’ha presidit la vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, acompanyada de la regidora de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, i el director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López.

També hi han participat el director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament, David Llistar, i la coordinadora del Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, Cati Jerez.

El curs de transició, cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona i la UB, és una iniciativa pionera a Europa que té l’objectiu de facilitar el pas de l’alumnat procedent de zones en conflicte a fer estudis de grau, màster o formació professional a Barcelona, com a única possibilitat de continuar la seva trajectòria acadèmica. Els catorze estudiants de la primera promoció del curs van ser seleccionats a partir de demandes formulades per organitzacions humanitàries de defensa dels drets humans, com ara la Mitja Lluna Roja o Càritas de Síria, que van acreditar les circumstàncies personals dels joves.

Durant la seva intervenció, la vicerectora Maite Vilalta ha explicat que «la situació de les persones procedents de països en conflicte és un fet que ens interpel·la com a persones i com a institució, i que ens obliga èticament, moralment i acadèmicament a donar-hi resposta. La UB, com a actor social compromès amb la realitat del món i de la societat que l’envolta, està, senzillament, articulant aquesta resposta i assumint la seva responsabilitat». I ha afegit: «En aquest sentit, estem molt contents que enguany, durant el curs acadèmic 2017-2018, estigui en marxa la segona edició del curs».

Per a la regidora de Relacions Internacionals de l’Ajuntament, Laura Pérez, «en contextos de conflicte com el de Síria estem veient que hi ha tota una generació de joves que no poden estudiar i que estan en risc d’entrar de manera directa en el conflicte armat. (…) Les dues edicions del curs han estat un èxit, tot i les dificultats aquest darrer any degut al bloqueig per part de l’Estat espanyol en la concessió de visats a alguns estudiants a l’ambaixada del Líban. Des de l’Ajuntament seguirem donant a la UB tot el suport necessari per la seva continuïtat i interposarem actuacions per desbloquejar l’arribada dels estudiants».

«Venir aquí ens ha obert la porta de nous coneixements i de la solidaritat»

En el transcurs de l’acte, ha intervingut una de les estudiants que es graduaven, Eliana Sabreen, que ha relatat la seva experiència. L’estudiant ha dit que aquí ha pogut fer realitat el somni d’estudiar Odontologia, «en un lloc on no hi ha guerra». «Venir aquí —ha destacat— ens ha obert més portes encara: la porta dels nous coneixements, la porta de la solidaritat, la porta d’entendre com de gran és el món i com d’importants som cadascun de nosaltres». «I amb aquesta lliçó hem confirmat que és molt important ajudar la humanitat», ha conclòs.

Actualment, l’alumnat de la primera edició del curs està fent estudis de grau, màster o formació professional a la UB, la UPC i altres centres educatius. Per a la segona edició, que s’ha iniciat aquesta setmana, s’han concedit beques a quinze joves de Síria, l’Afganistan i el Pakistan.

Funcionament del curs

El curs de transició als estudis de grau i formació en drets humans i cultura de pau que organitza la Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una formació de 500 hores reconeguda com a curs d’extensió universitària. Comprèn l’aprenentatge intensiu de català i castellà, una aproximació a la Universitat i una formació en drets humans i cultura de pau. Les beques del curs, que s’adrecen a persones en situació d’especial vulnerabilitat, inclouen allotjament i manutenció, així com assistència legal, suport psicològic, acompanyament social o assessorament acadèmic, entre d’altres.

Tal com explica Xavier López, director de la Fundació Solidaritat UB, «una cosa que aconseguim amb aquest curs és personalitzar una situació humana i social, la de la cerca de refugi per part de les persones que han de marxar del seu país forçades per conflictes. (…) Tant de bo que tothom, tots els ciutadans i ciutadanes, poguessin tenir una relació directa amb aquestes persones que han de deixar les seves llars, les seves famílies. Llavors, probablement, no seria possible als governs que no ho han fet no acomplir les, de tota manera, minses quotes d’acollida a què es van comprometre».

Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

El setembre del 2015 la Universitat va engegar el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, amb l’objectiu principal de promoure l’accés d’aquest col·lectiu a l’educació superior.

Segons dades de l’ACNUR, només un 1 % de la població jove refugiada accedeix a la Universitat; mentre que, en el global de la població, aquest percentatge és del 34 %. La UNESCO considera que la millora de l’accés a l’educació superior per part de les persones refugiades és un element clau en la consecució del dret a l’educació.

Amb el propòsit de contribuir a aquesta millora, a banda del curs de transició als estudis de grau, el Programa de la UB inclou accions de suport a estudiants refugiats mitjançant beques de matrícula universitària, cursos de llengua catalana i castellana, programes de mentoria, allotjament, assessorament jurídic i assistència psicològica.

En el marc del Programa de suport, la UB també organitza diverses activitats d’informació, formació i sensibilització sobre la crisi del refugi (com el projecte Mare Nostrum, finançat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), i participa en projectes europeus i de dimensió internacional, com l’inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe) i el RESCUE (Refugees Education Support in MENA countries).

Per al desenvolupament d’aquestes activitats i projectes, el Programa ha teixit una xarxa interna de treball amb una quinzena de grups, departaments i àrees de la UB; una xarxa interuniversitària de col·laboració, i una xarxa externa a la Universitat, que inclou convenis de col·laboració amb administracions públiques de l’àmbit local, centres educatius i entitats que treballen amb persones refugiades o que demanen asil.

El Programa de la UB ha estat guardonat en els Premis Magisteri – Protagonistes de l’Educació 2017 i s’ha inclòs dins del Catàleg de bones pràctiques en l’acollida de persones refugiades del projecte inHERE. També s’ha presentat com a bona pràctica al XV Congrés Internacional i XXXV Jornades d’Universitats i Educació Inclusiva (Universitat de Granada, març de 2018) i a la setmana de formació del projecte inHERE (Universitat de Roma La Sapienza, abril de 2018).


Se gradúa la primera promoción del curso de la UB para estudiantes provenientes de zonas en conflicto

La iniciativa, pionera en Europa, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, y se enmarca dentro del Programa UB de apoyo a personas refugiadas, galardonado con el Premio Magisterio 2017.

Catorce estudiantes de Siria y Afganistán han recibido, este viernes, el diploma de superación del curso de transición a los estudios de grado y formación en derechos humanos y cultura de paz que siguieron durante el curso académico 2016-2017, en el marco del Programa de apoyo de la Universidad de Barcelona a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto. El acto lo ha presidido la vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la UB, Maite Vilalta, acompañada de la concejala de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, y el director de la Fundación Solidaridad UB, Xavier López.

También han participado el director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento, David Llistar, y la coordinadora del Programa UB de apoyo a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto, Cati Jerez.

El curso de transición, cofinanciado por el Ayuntamiento de Barcelona y la UB, es una iniciativa pionera en Europa cuyo objetivo es facilitar el paso del alumnado procedente de zonas en conflicto a realizar estudios de grado, máster o formación profesional en Barcelona, como única posibilidad de continuar su trayectoria académica. Los catorce estudiantes de la primera promoción del curso fueron seleccionados a partir de demandas formuladas por organizaciones humanitarias de defensa de los derechos humanos, como la Media Luna Roja o Cáritas de Siria, que acreditaron las circunstancias personales de los jóvenes.

Durante su intervención, la vicerrectora Maite Vilalta ha explicado que «la situación de las personas procedentes de países en conflicto es un hecho que nos interpela como personas y como institución, y que nos obliga éticamente, moralmente y académicamente a darles respuesta. La UB, como actor social comprometido con la realidad del mundo y de la sociedad que la rodea, está, sencillamente, articulando esta respuesta y asumiendo su responsabilidad». Y ha añadido: «En este sentido, estamos muy contentos de que este año, durante el curso académico 2017-2018, esté en marcha la segunda edición del curso».

Según la concejala de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento, Laura Pérez, «en contextos de conflicto como el de Siria, estamos viendo que hay toda una generación de jóvenes que no pueden estudiar y que están en riesgo de entrar de forma directa en el conflicto armado. (…) Las dos ediciones del curso han sido un éxito, a pesar de las dificultades de este último año por el bloqueo, por parte del Estado español, en la concesión de visados a algunos estudiantes a la embajada del Líbano. Desde el Ayuntamiento seguiremos dando a la UB todo el apoyo necesario para su continuidad».

«Venir aquí nos ha abierto la puerta de los nuevos conocimientos y de la solidaridad»

En el transcurso del acto, ha intervenido una de las estudiantes que se graduaban, Eliana Sabreen, que ha relatado su experiencia. La estudiante ha dicho que aquí ha podido hacer realidad el sueño de estudiar Odontología, «en un lugar donde no hay guerra». «Venir aquí —ha destacado— nos ha abierto más puertas aún: la puerta de los nuevos conocimientos, la puerta de la solidaridad, la puerta de entender lo grande que es el mundo y lo importantes que somos cada uno de nosotros». «Y con esta lección hemos confirmado que es muy importante ayudar a la humanidad», ha concluido.

Actualmente, el alumnado de la primera edición del curso está haciendo estudios de grado, máster o formación profesional en la UB, la UPC y otros centros educativos. Para la segunda edición, que se ha iniciado esta semana, se han concedido becas a quince jóvenes de Siria, Afganistán y Pakistán.

Funcionamiento del curso

El curso de transición que organiza la Universidad de Barcelona, a través de la Fundación Solidaridad UB, es una formación de 500 horas reconocida como curso de extensión universitaria. Comprende el aprendizaje intensivo de catalán y castellano, una aproximación a la Universidad y una formación en derechos humanos y cultura de paz. Las becas del curso, que se dirigen a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyen alojamiento y manutención, así como asistencia legal, apoyo psicológico, acompañamiento social o asesoramiento académico, entre otros.

Tal como explica Xavier López, director de la Fundación Solidaridad UB, «algo que conseguimos con este curso es personalizar una situación humana y social: la de la búsqueda de refugio por parte de las personas que tienen que irse de su país forzadas por conflictos. (…) Ojalá que todo el mundo, todos los ciudadanos y ciudadanas, pudieran tener una relación directa con estas personas que tienen que dejar sus hogares, sus familias. Entonces, probablemente, no les sería posible a los gobiernos que no lo han hecho no cumplir las, de todos modos, exiguas cuotas de acogida a las que se comprometieron».

Programa UB de apoyo a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto

En septiembre de 2015 la Universidad puso en marcha el Programa UB de apoyo a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto, con el objetivo principal de promover el acceso de este colectivo a la educación superior.

Según datos de ACNUR, solo un 1 % de la población joven refugiada accede a la Universidad; mientras que, en el global de la población, este porcentaje es del 34 %. La UNESCO considera que la mejora del acceso a la educación superior para las personas refugiadas es un elemento clave en la consecución del derecho a la educación.

Con el propósito de contribuir a esta mejora, además del curso de transición a los estudios de grado, el Programa de la UB incluye acciones de apoyo a estudiantes refugiados mediante becas de matrícula universitaria, cursos de lengua catalana y castellana, programas de mentoría, alojamiento, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.

En el marco del Programa de apoyo, la UB también organiza diversas actividades de información, formación y sensibilización sobre la crisis del refugio (como el proyecto Mare Nostrum, financiado por el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo), y participa en proyectos europeos y de dimensión internacional, como el inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe) y el RESCUE (Refugees Education Support in MENA countries).

Para desarrollar estas actividades y proyectos, el Programa ha tejido una red interna de trabajo con una quincena de grupos, departamentos y áreas de la UB; una red interuniversitaria de colaboración, y una red externa a la Universidad, que incluye convenios de colaboración con administraciones públicas del ámbito local, centros educativos y entidades que trabajan con personas refugiadas o solicitantes de asilo.

El Programa de la UB ha sido galardonado en los Premios Magisterio – Protagonistas de la Educación 2017 y se ha incluido dentro del Catálogo de buenas prácticas en la acogida de personas refugiadas del proyecto inHERE. También se ha presentado como buena práctica en el XV Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva (Universidad de Granada, marzo de 2018), así como en la semana de formación del proyecto inHERE (Universidad de Roma La Sapienza, abril de 2018).


First graduates of the promotion of the UB course for students coming from conflict areas

The initiative, pioneer in Europe, has the support of the Barcelona City Council, and it is driven within the frame of the University of Barcelona Refugee Support Programme, which has been awarded the Premios Magisterio 2017.

Fourteen students from Syria and Afghanistan received, this Friday, the diploma for the Transition to Bachelor’s Degrees and Training in Human Rights and the Culture of Peace, which they studied during the academic year 2016-2017, within the frame of the University of Barcelona Refugee Support Programme. The ceremony was presided by the vice-rector for Equal Opportunities and Social Action of the UB, Maite Vilalta, together with the councillor of International Relations of the Barcelona City Council, Laura Pérez, and the director of Solidaritat UB Foundation, Xavier López.

Other participants were the director of Global Justice and International Cooperation of the City Council, David Llistar, and the coordinator of the UB Support Program for Refugees and People from Conflict Areas, Cati Jerez.

The course, co-funded by the Barcelona City Council and the University of Barcelona, is a pioneer initiative in Europe, which aims to ease the students’ transition to bachelor, master or professional training degrees, as the only possibility for these people to continue their academic studies. The fourteen students of this first promotion of the course were selected out of queries by humanitarian organizations defending human rights, such as Mitja Lluna Roja or Caritas Syria, which recognized the personal circumstances of these young people.

During her speech, the UB vice-rector Maite Vilalta, said that “the situation of people coming from conflict areas is what interpellates us as people and institution, and which makes us to respond ethically, morally and academically. The UB, as a committed institution to the reality of the world and to society, is giving this response by launching this course and taking its responsibility”. And added: “In this sense, we are glad that the second edition of the course is on during the academic year 2017/2018”.

The councillor of International Relations of the Barcelona City Council, Laura Pérez, noted that “as part of the cooperative actions for global justice in the City Council, interventions in Syria and other conflict countries were a priority over the last three years. In contexts of conflict such as Syria we see there is a generation of youngsters that cannot study and are in risk of entering the armed conflict. Helping leaving the country, continuing the studies, this is a key action to guarantee their opportunities and to contribute to peace. Both editions of this course were a success, and the City Council will provide them with the necessary support for it to continue”.

«Coming here opened the door to new knowledge and support»

During the ceremony, one of the students, Eliana Sabreen, talked about her experience. The student said she reached her dream of studying Dentistry, in a place without war. Sabreen finished her words on behalf of the fourteen graduates, thanking “the program that gave us the opportunity to leave our country, because we could have not studied there, and came here”. “This –she continued- opened more doors: the door to new knowledge, the door to showing support, the door to understand how big the world is and how important we are. And this lesson showed us it is very important to help humanity”, she concluded.

Currently, the students of the first edition of the course are studying their bachelor and masters’ degrees or professional trainings at the UB, UPC and other educational centres. Fifteen students from Syria, Afghanistan and Pakistan received grants for the second edition of the course, which started this week.

Course functioning

The Course on Transition to Bachelor’s Degrees and Training in Human Rights and the Culture of Peace, organized by the University of Barcelona, through Solidaritat UB Foundation, is a 500-hour training recognized as an extension course. It covers the intensive learning of Catalan and Spanish languages, an approach to University and training on human rights and culture of peace. The grants, aimed at people with a special vulnerability, include accommodation and maintenance, as well as legal assistance, psychological support, social backup and academic counselling, among others.

According to Xavier López, director of Solidaritat UB Foundation, “one thing we get with this course is to personalize a human and social situation, that of searching shelter for those who left the country due conflicts. Having names and surnames for these people, knowing their personal and family experiences, this makes us to empathize with them. (…) If only all people could have a direct relation to these people who leave their home and families. Then it wouldn’t be possible for those governments that didn’t do so, to give shelter to all those people to whom they said they would help”.

UB Support programme for refugees and people from conflict areas

In September 2015, the University launched the UB Support program for refugees and people from conflict areas, aiming to promote the access of this collective to higher education.

According to ACNUR data, only 1 % of young refugee people enter university; while the global percentage is 34 %. UNESCO believes the improvement of access to higher education for the refugees is a key element in the accomplishment of the right to education.

In order to contribute to this improvement, apart from the course of Transition to Bachelor Degrees, the UB Program includes support actions for refugee students through economic aids for the university registration, Catalan and Spanish language courses, mentoring courses, accommodation, legal counselling and psychological assistance.

Within the framework of the Support Programme, the UB is organizing several activities on information, training and awareness on the refugee crisis (such as the Mare Nostrum project, funded by the Catalan Fund for Cooperation and Development) and takes part in European and International projects such as inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe) and RESCUEinternal work network with fifteen groups, departments and areas in the UB; an interuniversity collaboration network, and an external network, which includes collaboration agreements with public administrations, education centers and entities that work with refugees and asylum seekers.

The UB program has been awarded the Premios Magisterio – Protagonistas de la Educación 2017 and has been included in the inHERE Good Practise Catalogue. It has been presented as good practice as well in the 15th International Conference and 25th University and Inclusive Education Days (University of Granada, March 2018) and in the inHERE training week (La Sapienza University of Rome, April 2018).Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: