DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS; per la Dra. Carme Panchón, professora titular de la Facultat d’Educació UB

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets de la Infància (20 de novembre), es publica a l’Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament de l’ACUP aquest article de la Dra. Carme Panchón, professora titular de Pedagogia de la Inadaptació Social de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta del Consorci Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona.

[Pots llegir l’article sencer, amb materials de consulta, aquí]
drets-infants

Dibuix participació de les nenes Raquel i Agnès al III Congrés Mundial sobre Drets de la Infància i l’Adolescència (Barcelona, 2007)

Amb la commemoració el 2014 del 25è aniversari de la Convenció de Drets dels Infants (ONU, 1989), vam tenir l’oportunitat de revisar i reflexionar sobre el seu desenvolupament al llarg d’aquests anys i destacar la situació en què ens trobàvem, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol.

Nombroses jornades, taules rodones, tallers específics, actes, etc. van aconseguir que tant persones expertes com professionals de les entitats i administracions compartíssim, sobretot, els nombrosos reptes que encara teníem pendents a casa nostra. Posteriorment, alguns d’aquests treballs, amb motiu de diverses campanyes electorals, es van presentar i debatre amb partits polítics i candidatures amb la intenció que poguessin incorporar les propostes en els seus programes electorals.

La situació en què ens trobem actualment a Catalunya incideix de manera clara en la infància i l’adolescència, col·lectiu que està patint directament les conseqüències de la crisi econòmica i de govern dels darrers anys.

El debat i la identificació dels principals reptes ha de permetre avançar en polítiques i accions que garanteixin els drets dels infants, principalment aquells que es troben més desfavorits i en situació de risc d’exclusió social.

Entre altres, el principal repte és assegurar més inversió i compromís en infància. Cal que les administracions competents en la matèria garanteixin els drets, identificant els col·lectius més vulnerables [veure Informe sobre els Drets de l’Infant, Síndic de Greuges (desembre de 2013)] sobre els quals s’ha de fer discriminació positiva per facilitar els seus drets i actuar sobre els determinants de la desigualtat.

Les coincidències entre diferents entitats (Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), UNICEF…), la finalitat de les quals és la defensa dels drets dels infants, i institucions com la Sindicatura de Greuges segueixen sent la reclamació a les diferents administracions d’accions contundents que permetin la garantia del ple exercici dels seus drets als infants i adolescents més vulnerables.

Malgrat els esforços, per una banda de l’aprovació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i del Pacte per a la Infància, no han estat suficients per superar els desafiaments plantejats des de la perspectiva dels infants i adolescents, que són l’eix central de totes les actuacions.

D’entre la llista dels nombrosos temes a atendre (facilitar la seva participació activa; evitar la violència en els diferents àmbits de desenvolupament i relació; donar suport a les famílies; fer especial atenció a infants i adolescents en situació de desemparament: famílies d’acollida, centres residencials) s’ha de prioritzar l’atenció sobre realitats que poden incrementar la seva vulnerabilitat, com per exemple: l’especial protecció dels drets i de l’interès superior de l’infant en els processos de separació i de divorci; la segregació escolar que per raons econòmiques i socials impedeix la igualtat d’oportunitats; la situació dels infants refugiats i la dels nois i noies menors d’edat no acompanyats que necessiten solucions urgents que respectin els seus drets i també superar la situació d’invisibilitat davant la societat i les administracions.

La tasca de la universitat

La Universitat de Barcelona impulsa i participa en diversos grups de recerca, programes i projectes sobre els drets humans i, específicament, sobre els drets dels infants i adolescents.

En col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB desenvolupa el programa PAULA d’educació per a la pau, adreçat a promoure la integració curricular de l’educació per la pau, els drets humans i la ciutadania global a l’educació reglada a través del suport a la tasca del professorat, i també amb suport directe a l’alumnat de secundària en la realització de treballs de recerca des de la perspectiva de la pau, els drets humans i la ciutadania global.

D’altra banda, el Grup d’Estudis i Recerca sobre Drets i Inclusió Social (GERDIS) del Departament de Dret Civil UB (coordinat pel Dr. Carlos Villagrasa) promou congressos internacionals sobre drets dels infants i adolescents, i impulsa recerques i equips com el Grup d’investigació multidisciplinar de l’Institut de Ciències de l’Educació UB “Benestar i drets dels infants i adolescents”, que actualment està analitzant el grau de coneixement i d’exercici responsable dels drets per part dels adolescents entre 12 i 18 anys.

Finalment, un altre exemple del treball de la Universitat de Barcelona per als drets dels infants i adolescents és la seva participació al Projecte Prometeus, en què, conjuntament amb altres universitats catalanes i amb institucions i entitats del barri del Raval, la universitat aglutina diferents recursos ja existents i en crea de nous per facilitar l’accés i l’estada a la universitat dels estudiants de secundària del Raval.

Les persones que tenim interès i treballem des de la Universitat de Barcelona per la infància i l’adolescència i les seves famílies des del coneixement, la formació, la recerca i la intervenció socioeducativa no podem deixar de fer una crida per transformar la realitat social dels infants que viuen a Catalunya.