BASES DE LA CONVOCATÒRIA d’ajuts per al Curs de transició als estudis universitaris (curs 2021-2022)

Descarrega les bases
Descarrega el formulari de sol·licitud (PDF)
Descarrega el formulari de sol·licitud (Word)
Si us plau, envia els teus dubtes i consultes a refuge.support@ub.edu

Introducció

El setembre de 2015, la Universitat de Barcelona va posar en marxa el Programa de suport a persones refugiades i procedents de zones en conflicte (en endavant el Programa), que gestiona la Fundació Solidaritat UB.

El Programa incorpora, entre d’altres accions, l’exempció del pagament de matrícules en graus i màsters, oficials i no interuniversitaris, de la Universitat de Barcelona; estudis de llengua espanyola per a estrangers; residència en allotjaments de la Universitat de Barcelona, així com l’accés a serveis d’atenció psicològica, jurídica i mèdica.

Tanmateix, la iniciativa més innovadora en el marc del Programa ha estat l’organització de tres edicions d’un Curs de transició als estudis universitaris que, des de la concepció de proporcionar un ajut integral per als estudis i l’allotjament, té com a objectiu promoure la incorporació a estudis de grau (dos darrers anys del grau) o màster, de la Universitat de Barcelona, d’estudiants refugiats o que es troben en situacions assimilables a la del refugi, en els termes que defineix l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR).

Aquesta iniciativa s’adreça a estudiants extracomunitaris que es troben amenaçats i/o desplaçats en els seus països d’origen o refugiats en països de primera acollida o de trànsit, i s’emmarca en el que ACNUR defineix com a vies complementàries i segures al reassentament de persones refugiades en tercers països. En les tres edicions que l’han precedit, com en aquesta, es tracta d’una iniciativa que han cofinançat la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidaritat UB i la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

1.- Objectiu general dels ajuts

Els ajuts tenen tres objectius principals:

 • Promoure l’accés a l’educació superior per als estudiants universitaris refugiats o en situacions assimilables al refugi en els termes que defineix ACNUR, els projectes educatius i vitals dels quals hagin estat interromputs per conflictes armats o per diferents situacions de vulneració dels Drets Humans, sigui per l’expressió d’opinions polítiques, les creences religioses, l’orientació sexual, el gènere, la pertinença a minories ètniques o socials, o qualsevol altra raó.
 • Promoure vies complementàries i segures de refugi, seguint les recomanacions i en el sentit que assenyala l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.
 • Enfortir les competències professionals i la futura ocupabilitat dels estudiants, sigui en els països d’acollida o en els d’origen, quan el retorn hi sigui possible i desitjat.

La versió en anglès de la convocatòria d’ajuts es pot consultar a https://www.solidaritat.ub.edu/terms-for-grants-2019-ub-transitional-course/

2.- Beneficiaris

Per a ser elegibles, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

 • Estar en situació de refugi o assimilable, en el sentit que defineix l’ACNUR. Això implica que les persones sol·licitants han d’haver-se desplaçat forçosament dels seus llocs de residència o patir persecució, o tenir el temor fundat de patir-la, a causa d’un conflicte, violència o d’altres circumstàncies que pertorbin greument l’ordre públic i/o per raó de les seves opinions polítiques, creences religioses, pertinença ètnica o social, orientació sexual, condició de gènere o qualsevol altra circumstància. En tots els casos, les persones sol·licitants han d’acreditar la seva situació mitjançant proves documentals, com ara cartes d’institucions governamentals o no governamentals, documentació lliurada per l’ACNUR o qualsevol altra agència de les Nacions Unides, o qualsevol altre element material que pugui ser valorat.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat en termes d’exercici efectiu dels Drets Humans, Econòmics i Socials. En aquest sentit, el sol·licitant haurà d’aportar documentació o altres elements materials que permetin acreditar de manera suficient l’existència d’aquesta situació de vulnerabilitat en el seu lloc de residència, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 • Ser menor de 30 anys. Excepcionalment, s’admetran sol·licituds de persones de 30 anys o majors de 30 anys amb especials situacions de desemparament i vulnerabilitat.
 • Ser resident en un país extracomunitari i no posseir la nacionalitat espanyola ni de cap país de la Unió Europea, ni la doble nacionalitat, quan una de les dues sigui l’espanyola o d’algun altre país de la Unió Europea. Excepcionalment, i atenent a la gravíssima situació de crisi humanitària a l’Afganistan, s’admetran sol·licituds de persones d’aquesta nacionalitat, que siguin sol·licitants d’asil a Espanya i que hi resideixin amb posterioritat a l’1 d’agost de 2021.
 • No tenir coneixements previs de les llengües castellana o catalana, atès que una de les finalitats específiques del curs objecte d’aquesta convocatòria és l’aprenentatge d’ambdues llengües.
 • Manifestar explícitament un compromís social i amb la Justícia Global.
 • Acreditar de manera suficient, en els termes que exigeix la Universitat de Barcelona, haver superat els estudis i/o estar en possessió de la titulació universitària que permeti accedir a un màster oficial i no interuniversitari de la UB o als dos últims cursos del grau de la UB que es vulgui cursar. La documentació acreditativa ha de lliurar-se en l’idioma original i en qualsevol dels idiomes següents: castellà, francès, portuguès, àrab o anglès. Aquesta documentació es comprovarà abans de la selecció de les candidatures.
 • Sol·licitar l’accés a programes de màster oficials i no interuniversitaris o als dos últims cursos de grau que ofereix la Universitat de Barcelona, excloent centres adscrits. L’oferta formativa de la UB es pot trobar a les adreces següents:

L’aportació de documentació veraç que acrediti els estudis superats i la situació econòmica i social és condició necessària i indispensable per a optar a l’ajut.

3.- Compromisos i obligacions del sol·licitant per a la recepció de l’ajut

Les persones beneficiàries dels ajuts es comprometen a:

 1. Completar en la seva totalitat el curs de transició, acreditant-ne l’aprofitament i, en tot cas, assistir com a mínim al 80% de les hores lectives.
 2. Aprovar els exàmens o proves pertinents que acreditin l’adquisició del nivell B2 de coneixement de les llengües catalana i castellana.
 3. Aprovar els exàmens i proves pertinents que acreditin coneixements específics en Drets Humans.
 4. Participar en totes les activitats educatives incloses en el curs de transició, en activitats relacionades amb la promoció i defensa dels Drets Humans de la Fundació Solidaritat UB (FSUB), així com en les activitats que es portin a terme en el marc del Programa de suport a persones refugiades i procedents de zones en conflicte de la UB.
 5. Complir amb els requisits acadèmics de permanència a la Universitat de Barcelona, en el cas de cursar estudis dels dos darrers anys de grau o de màster, immediatament després de la superació del curs de transició.
 6. Completar adequadament els tràmits necessaris per a regularitzar la seva situació legal en territori espanyol, o per a mantenir-la regularitzada en el cas al que es refereix l’apartat 2 d’aquestes bases, pel que fa a persones de nacionalitat afganesa que hi resideixin amb posterioritat a l’1 d’agost de 2021.
 7. Informar immediatament de qualsevol incidència que afecti a la seva situació legal, acadèmica o que afecti al normal desenvolupament dels estudis o la convivència.
 8. Informar immediatament de l’eventual obtenció i recepció d’altres ajuts o de l’inici d’activitats laborals o professionals remunerades, que modifiquin la situació de vulnerabilitat econòmica prèviament acreditada.
 9. Complir amb les normatives de convivència existents en l’allotjament corresponent.

Els punts 4 a 9 mantindran la seva obligatorietat en el cas de continuïtat de la cobertura de l’ajut en cursos posteriors, juntament amb el compliment de les condicions específiques de les normatives de permanència de la Universitat de Barcelona i dels requisits legals per a romandre en territori espanyol.

4.- Objecte dels ajuts

Els 16 ajuts estan destinats a estudiants que compleixin els requisits establerts en el punt 2 d’aquestes bases, que vulguin continuar els seus estudis universitaris i cursar els dos darrers cursos d’un grau o un màster oficial no interuniversitari de l’oferta acadèmica de la Universitat de Barcelona durant els cursos acadèmics 2022-2023 i, si és el cas (grau o màster de dos anys), 2023-2024, després de superar un curs de transició als estudis universitaris, que es realitzarà en el curs acadèmic 2021-2022.

Els ajuts són individuals i intransferibles, és a dir, s’atorguen a una persona individual concreta. No s’estableixen ajuts per a acompanyants o familiars.

El número total d’ajuts convocats és de 16 per al curs acadèmic 2021-2022, que consisteixen en:

 • Exempció del pagament de matrícula i taxes:
  • del curs de transició als estudis universitaris
  • en cas de superació del curs de transició, dels cursos de màster o dos últims anys de grau, per als cursos acadèmics 2022-2023 i, en el cas del grau o màster de dos anys, 2023-2024, atès l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat de Barcelona, de data 27 d’abril de 2021, en aquest sentit. Aquesta exempció estarà condicionada a la superació dels crèdits matriculats, com a mínim, en els termes que estableixin les normatives de permanència de la Universitat de Barcelona i els requeriments administratius per a la permanència legal en territori espanyol, i a l’aprovació de la sol·licitud de continuïtat de l’ajut, que s’haurà de presentar per a cada any acadèmic en els terminis que oportunament s’estableixin.
 • Allotjament en pensió completa en els espais facilitats per la Universitat de Barcelona, preferentment en col·legis majors o residències universitàries, en habitacions compartides de 2 o 3 persones.
 • 100 euros mensuals per a despeses de butxaca.
 • Assistència psicològica mitjançant els recursos de que disposen la Universitat de Barcelona i la FSUB.
 • Assessorament legal en matèria d’estrangeria i asil mitjançant els recursos de que disposen la Universitat de Barcelona i la FSUB.
 • Assegurança mèdica privada, amb la limitació de les cobertures corresponents als termes contractats.
 • Acompanyament psicoemocional, orientació acadèmica i intercanvi lingüístic.
 • Participació en programes i projectes d’integració en la vida social i associativa

5.- Sol·licitud.

Per a sol·licitar l’ajut es requereix la presentació de la documentació següent:

 • Formulari de sol·licitud complimentat en la seva totalitat. Aquest formulari està disponible en la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona i en el següent lloc web: www.solidaritat.ub.edu/2019_Scholarship_Application/
 • Còpia del passaport vàlid i en vigor.
 • Documentació acreditativa de la formació universitària superada, segons l’establert en el punt 2 d’aquestes bases. La documentació ha de presentar-se en l’idioma original i, a ser possible, en qualsevol dels idiomes següents: castellà, francès, portuguès, àrab o anglès. Aquesta documentació es comprovarà abans de realitzar la selecció dels candidats.
 • Carta de motivació de l’estudiant.
 • Documentació (carta, certificació, document legal, o assimilable) que acrediti la condició de refugiat o la necessitat de refugi del sol·licitant en els termes definits per l’ACNUR: haver-se desplaçat forçosament dels seus llocs de residència o patir persecució, o tenir el temor fundat de patir-la, a causa d’un conflicte, violència o d’altres circumstàncies que pertorbin greument l’ordre públic i/o per raó de les seves opinions polítiques, creences religioses, pertinença ètnica o social, orientació sexual, condició de gènere o qualsevol altra circumstància. La documentació ha d’haver estat lliurada per institucions governamentals o no governamentals suficientment acreditades o per agències de les Nacions Unides, i ha de proporcionar-se en qualsevol de les següents llengües: castellà, francès, anglès, portuguès o àrab.
 • Documentació (carta, certificació, document legal, o assimilable) que acrediti la vulnerabilitat socioeconòmica de la persona sol·licitant. La documentació ha d’haver estat lliurada per institucions governamentals o no governamentals suficientment acreditades o per agències de les Nacions Unides, i ha de proporcionar-se en qualsevol de les següents llengües: castellà, francès, anglès, portuguès o àrab.

Tota aquesta documentació ha d’adjuntar-se en format PDF a un correu electrònic i enviar-se a l’adreça següent: refuge.support@ub.edu. L’assumpte del correu electrònic ha de ser: Name_Surname_Application_ScholarshipUB.

El termini de recepció de candidatures finalitza el 22 de febrer de 2022, a les 12:00 hores de Barcelona.

6.- Selecció de candidatures

La selecció de candidatures la realitzarà una Comissió d’Avaluació integrada per les persones següents:

 • Vicerector/a de Política d’Internacionalització de la Universitat de Barcelona, que actuarà com a president/a de la Comissió i tindrà, si s’escau, vot diriment.
 • Director/a de la Fundació Solidaritat UB, que actuarà com a secretari/a de la Comissió
 • Director/a del curs de transició als estudis universitaris
 • Coordinador/a del Programa de suport a persones refugiades i procedents de zones en conflicte de la UB
 • Director/a de Serveis de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona
 • Tècnic/a de la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona

Es realitzarà una primera selecció de candidatures, examinant la documentació rebuda i acceptant, per a passar a la segona fase de selecció, únicament les que compleixin amb els requisits esmentats en l’apartat 2 d’aquestes bases. La llista de persones admeses i excloses serà publicada a la Seu Electrònica de la UB, sens perjudici de la comunicació al interessats per part de la Fundació.

La Comissió d’Avaluació requerirà a les persones sol·licitants, quan la documentació no reuneixi els requisits exigits o s’estimi que no permet realitzar-ne una avaluació acurada, per tal que esmenin la documentació o aportin documentació complementària en un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació del llistat de persones admeses i excloses, donant per desistides de la sol·licitud les que no esmenin el compliment dels requisits en aquest termini.

Finalitzat el tràmit d’esmenes, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses. Les persones admeses seran convocades a una entrevista personal realitzada per un/a tècnic/a de la FSUB, per tal de valorar-ne la situació personal, motivació i objectius acadèmics i vitals, i emetre el corresponent informe.

Tenint en compte la documentació lliurada per les persones sol·licitants i l’informe corresponent a l’entrevista personal, la Comissió d’Avaluació, constituïda formalment, elaborarà una llista prioritzada de les candidatures seleccionades, a partir dels criteris següents, en ordre de prioritat:

 • Situació de vulnerabilitat des del punt de vista del risc de patir violència, persecució o violacions dels Drets Humans en general
 • Situació de vulnerabilitat econòmica i social
 • Coherència entre la trajectòria acadèmica passada i la que es proposa realitzar a la UB
 • Trajectòria personal de compromís amb els Drets Humans

En igualtat o similitud de circumstàncies concurrents, es prioritzarà la selecció de candidates dones, atès que la condició de gènere és, objectivament, un element de major vulnerabilització en les situacions de conflicte i desplaçaments forçats. En aquest sentit, es pretén que les candidates dones representin, com a mínim, el 50% del total de les persones seleccionades.

La Comissió d’Avaluació elaborarà també, seguint els mateixos criteris, una llista de reserva de candidatures, de manera que, en cas de desistiment, renúncia, manca d’obtenció del visat de residència o impossibilitat de materialitzar-se, per qualsevol circumstància, l’accés a l’ajut per part de persones integrants de la llista de persones seleccionades, les persones integrants de la llista de reserva, per ordre de prioritat, anirien ocupant les vacants que es poguessin produir en la llista inicial de candidatures seleccionades. La llista de reserva es podrà activar fins a la segona setmana d’inici del curs de transició. A partir de la tercera setmana d’inici del curs, tot i que hi hagi baixes, aquestes ja no seran cobertes.

7.- Resolució i comunicació

La Comissió d’Avaluació elevarà el llistat provisional de candidatures seleccionades i en llista d’espera al Rector, que dictarà la Resolució d’atorgament provisional dels ajuts per al curs de transició en la seva edició 2021-2022. La Resolució serà publicada a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona i es difondrà també a través de la pàgina web de la FSUB.

La Universitat de Barcelona, a través de la FSUB, que gestionarà els ajuts, es posarà en contacte amb les persones seleccionades per a comunicar-los l’atorgament, mitjançant correu electrònic.

En qualsevol cas, la percepció de l’ajut estarà condicionat, sine qua non, a l’obtenció del corresponent visat d’estudiant, o el que en el seu cas correspongui, i la consegüent regularització de la situació legal per a residir en territori espanyol.

8.- Acceptació de l’ajut i tràmits per a la seva materialització

Un cop comunicada la resolució d’atorgament, la persona seleccionada disposarà de 7 dies hàbils per acceptar provisionalment l’ajut, mitjançant resposta a la comunicació d’atorgament per correu electrònic. La manca d’acceptació s’entendrà com una renúncia a l’ajut. En cas de renúncia a l’ajut, i entenent que aquest resta vacant, la Universitat de Barcelona, a través de la FSUB, es posarà en contacte amb la persona de la llista de reserva que n’ocupi el primer lloc i, successivament, per rigorós ordre de prioritat, per tal de comunicar-li la concessió provisional de l’ajut.

Un cop acceptat provisionalment l’ajut, la persona seleccionada haurà d’iniciar, immediatament, els tràmits pertinents davant les autoritats diplomàtiques i consulars espanyoles, per tal d’obtenir un visat d’estudis llevat, excepcionalment, del cas de les persones de nacionalitat afganesa que contempla l’apartat 2 d’aquestes bases. Ni la Universitat de Barcelona ni la FSUB poden garantir l’atorgament del visat sol·licitat ni influir de cap manera en el procés de sol·licitud del visat.

La percepció final de l’ajut atorgat estarà condicionada a l’obtenció del visat d’estudiant, llevat del cas dels estudiants que hagin resultat beneficiaris que siguin sol·licitants d’asil (o que l’hagin obtingut) de nacionalitat afganesa i que ja resideixin en territori espanyol amb posterioritat a l’1 d’agost de 2021, segons s’estableix en l’apartat 2 d’aquestes bases.

Una vegada complerta l’obtenció del visat i regularitzada la situació legal de residència es procedirà a l’acceptació definitiva de l’ajut per part del beneficiari mitjançant la signatura del corresponent document d’acceptació.

Durant el procés de sol·licitud del visat, la persona seleccionada comptarà amb el suport de la Universitat de Barcelona, a través de la FSUB, per tal de facilitar-li la documentació acreditativa necessària que requereixin les autoritats diplomàtiques i consulars espanyoles, així com per resoldre dubtes sobre les cobertures de l’ajut i la seva situació a l’arribada a territori espanyol.

Els ajuts no cobreixen el pagament de despeses administratives o d’altre tipus que es realitzin per a l’obtenció del visat d’estudis. Tampoc no cobreix les despeses de desplaçament des del lloc de residència de la persona sol·licitant fins a Barcelona.

9.- Pagament i gestió dels ajuts

La instrucció i gestió dels ajuts correspondran a la FSUB en tots els tràmits que es requereixin.

La percepció de l’ajut pot estar subjecta a modificacions en funció de les situacions següents:

 • Si l’estudiant passés a percebre remuneracions salarials i/o honoraris professionals i/o altres ingressos que, sumats a la quantitat mensual rebuda en concepte de diners de butxaca, suposés una quantitat igual o superior al 50% del salari mínim interprofessional, l’estudiant deixaria de percebre els diners de butxaca, mantenint-se la resta de cobertures.
 • Si l’estudiant passés a percebre remuneracions salarials i/o honoraris professionals i/o altres ingressos que, sumats a la quantitat mensual rebuda en concepte de diners de butxaca, suposés una quantitat igual o superior al 100% del salari mínim interprofessional, l’estudiant deixaria de percebre els diners de butxaca i l’allotjament a pensió completa, mantenint-se la resta de cobertures.

L’estudiant beneficiari de l’ajut està obligat a informar immediatament a la FSUB de la percepció de les retribucions salarials i/o professionals i/o altres ingressos a que es fa referència en aquest apartat de les bases. No comunicar aquesta informació donarà lloc a la finalització de l’ajut.

Altrament, serà motiu de finalització de l’ajut la percepció o obtenció d’ingressos que, de forma substancial i evident, modifiquin la situació econòmica del beneficiari de forma que es pugui apreciar que ja no es troba en la situació de vulnerabilitat que va comportar l’obtenció de l’ajut.

10.- Continuïtat de l’ajut

Per a continuar sent beneficiari de l’ajut després del primer any acadèmic (curs 2021-2022), l’estudiant haurà d’haver superat el curs de transició als estudis universitaris. Per a fer-ho, haurà d’haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives, i superat els exàmens o altres proves avaluadores que acreditin l’adquisició del nivell B2 de coneixement de les llengües catalana i castellana, així com la superació dels exàmens i proves avaluadores que acreditin coneixements específics en Drets Humans. Així mateix, per a continuar sent beneficiari de l’ajut després del primer any acadèmic, haurà de tenir regularitzada la seva situació legal de residència.

Els estudiants que superin el curs de transició als estudis universitaris durant el curs 2021-2022 accediran, previs els tràmits necessaris i l’acompliment dels requisits d’admissió acadèmica, als estudis universitaris de màster o dels dos últims cursos d’un grau de la Universitat de Barcelona, a realitzar durant el curs 2022-2023. Així mateix, després de formalitzar la sol·licitud de la continuïtat de l’ajut per al curs 2022-2023 i, si s’escau, ser admesa, aquest es mantindrà en els mateixos termes que els establerts per al curs de transició i que s’enumeren en l’apartat 4 d’aquestes bases.

El mateix procediment de sol·licitud de continuïtat es seguirà, en l’any posterior, per als alumnes que superin els estudis matriculats en el curs 2022-2023 i optin a finalitzar els estudis de màster o de l’últim curs de grau en el curs 2023-2024.

11.- Motius de finalització de l’ajut

Es procedirà a la finalització immediata de l’ajut si la Universitat de Barcelona o la FSUB, entitat gestora dels ajuts, té coneixement fefaent de la manca de veracitat de la documentació aportada per l’estudiant pel que fa a la seva trajectòria acadèmica prèvia, la seva situació de vulnerabilitat econòmica, social o en relació als Drets Humans i, en general, en relació a l’acreditació de les condicions d’elegibilitat establertes en l’apartat 2 d’aquestes bases, sens perjudici, en el seu cas, de l’inici de les accions de reintegrament que corresponguin.

La finalització de l’ajut també tindrà lloc si es produeix alguna de les situacions següents:

 • L’estudiant no completa el curs de transició o no assisteix a un mínim del 80% d’hores lectives.
 • L’estudiant no aprova els exàmens o proves avaluadores del curs de transició.
 • L’estudiant finalitza els estudis per als quals ha rebut l’ajut.
 • L’estudiant renuncia voluntàriament a l’ajut.
 • L’estudiant incompleix les normatives de permanència de la Universitat de Barcelona per als estudis que estigui realitzant.
 • L’estudiant incompleix alguna de les obligacions establertes en l’apartat 3 d’aquestes bases.
 • L’estudiant porta a terme actes que suposin un frau en les proves avaluadores dels estudis que estigui cursant.
 • L’estudiant realitza accions que afectin greument la convivència i el respecte cap a d’altres estudiants, professors, convivents o personal dels centres on estudia o dels allotjaments on viu.
 • L’estudiant no comunica les informacions a que fa referència l’apartat 9 d’aquestes bases.

En tots els casos, llevat de la finalització dels estudis i la renúncia voluntària a l’ajut, la FSUB, un cop analitzada la documentació corresponent, i prèvia audiència de la persona interessada, emetrà un informe recomanant l’adopció de les mesures pertinents. El Rector de la Universitat de Barcelona, tenint en compte aquest informe, podrà resoldre la retirada de l’ajut, o el que en el seu cas correspongui.

12.- Incompatibilitats dels ajuts

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevols altres ajuts, subsidis o subvencions atorgats amb la mateixa finalitat i/o que suposessin ingressos que permetessin cobrir les prestacions proporcionades per l’ajut de la Universitat de Barcelona, recollides en l’apartat 4 d’aquestes bases, o que aportessin directament aquestes prestacions.

En el cas de que aquests altres ajuts, subsidis o subvencions tinguessin un caràcter parcial i no permetessin, per ells mateixos, cobrir les prestacions a que fa referència l’esmentat apartat 4, serien compatibles amb l’ajut de la Universitat de Barcelona en els mateixos termes que s’estableix en l’apartat 9 d’aquestes bases pel que fa a la percepció de retribucions salarials o professionals.

En el cas dels estudiants de nacionalitat afganesa admesos, mentre gaudeixin de les prestacions del Sistema Nacional d’acollida i integració de Persones Sol·licitants i Beneficiàries de Protecció Internacional, accediran a una cobertura parcial que es materialitzarà en l’exempció del pagament de la matrícula de la formació universitària, suport acadèmic, psicoemocional i participació en activitats de la FSUB i de la UB. Un cop finalitzades les prestacions del Sistema Nacional d’acollida, estant la situació administrativa de l’estudiant regularitzada i comunicats els canvis a la FSUB, la Fundació procedirà a l’extensió de l’ajut de parcial a total. Les mesures per a l’extensió de la cobertura, en els casos que correspongui, seran executades de forma immediata.

L’estudiant beneficiari d’altres ajuts, subsidis o subvencions està obligat a informar immediatament a la FSUB de la percepció d’aquests. No comunicar aquesta informació serà motiu de pèrdua immediata de l’ajut.

13.- Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’acceptació completa d’aquestes bases.

Les persones sol·licitants, amb la presentació de la sol·licitud, declaren i es responsabilitzen de la veracitat de les informacions, dades i documents aportats i del compliment dels requisits, condicions i obligacions que estableixen les bases.

14.- Protecció de dades personals

 1. Els corresponsables del tractament de les vostres dades personals són la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu, i la FSUB, amb adreça postal Carrer Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona i adreça de correu electrònic solidaritatub@ub.edu.
 2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és gestionar els ajuts.
 3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; i Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). Pel que fa a les categories especials de dades* que ens pugueu facilitar, ho serà el vostre consentiment explícit, el qual podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.
 4. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar del seu tractament.
 5. Els destinataris de les dades són la Universitat i la FSUB, com a corresponsables, i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona també és destinatari de les dades que siguin necessàries per complir amb les funcions que té encomanades en el marc de la Comissió d’Avaluació.
  Així mateix, publicarem la llista provisional d’admesos i exclosos, la llista definitiva d’admesos i exclosos i la resolució d’adjudicació en els lloc indicats en les presents bases amb les dades necessàries de les persones beneficiàries i de les persones de la llista d’espera.
  No es contempla cap altra cessió de dades, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.
 6. Podeu accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a:
  • La Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu).
  • La FSUB per correu postal (Carrer Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona), o per correu electrònic (solidaritatub@ub.edu).
  Cal que hi adjunteu una fotocòpia del NIE, passaport o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
 7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu), o al delegat de protecció de dades de la FSUB per correu postal (Carrer Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona) o per correu electrònic (dpd.solidaritatub@ub.edu).
 8. També teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 9. Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut d’aquesta base.

* D’acord amb l’article 9.1 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, les categories especials de dades són les dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física.