Projectes europeus en el marc del Programa UB de suport a persones refugiades

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona participa en projectes europeus que busquen promoure la inclusió social de persones migrants i refugiades a les comunitats d’acollida.

Projectes en curs

Food Includes: reaching, recruiting and engaging excluded learners by harnessing the power of food

La Fundació Solidaritat UB participa en aquest projecte Erasmus + (2023-2026), que busca aprofitar el poder del menjar per crear noves oportunitats d’aprenentatge flexibles en l’educació de persones adultes, que millorin activament l’accessibilitat, la inclusió i el desenvolupament de competències d’aquells adults als quals és difícil arribar; entre els quals, persones nouvingudes a la comunitat.

Per aconseguir-ho, la iniciativa dotarà els educadors de persones adultes dels coneixements i les habilitats necessàries per utilitzar el menjar com a pedagogia per a l’ensenyament de llengua, alfabetització, aritmètica i competències transversals i, així, arribar als aprenents exclosos i implicar-los en l’educació.

Include Me +: Inclusion, Participation and Peacebuilding through Mediation in Digital Media

La Fundació Solidaritat UB participa en aquest projecte Erasmus + (2023-2026), que busca contribuir a la inclusió mitjançant la mediació en l’àmbit dels mitjans digitals. Per això, Include Me + es proposa desenvolupar un programa educatiu amb el qual apoderar professionals de l’educació superior, agents dels mitjans digitals, organitzacions de la societat civil i estudiants, perquè esdevinguin col·laboradors responsables i actius en la configuració del futur d’aquests mitjans.

La iniciativa, coordinada per la Universitat Åbo Akademi (Finlàndia), és continuació del projecte Include Me: Inclusion through Mediation (2020-2022), que va impactar positivament més de 10.000 persones a tot Europa.

STEAMigPOWER: STEAM approaches at higher education for mIGrants, refugees and asylum

La Fundació Solidaritat UB participa en aquest projecte europeu, que busca atraure persones immigrants, refugiades i sol·licitants d’asil a les universitats perquè adquireixin les eines educatives necessàries per incorporar-se al mercat laboral i desenvolupar coneixements, habilitats i valors que condueixin a una riquesa i prosperitat contínues per a elles i per a les comunitats on s’integrin.

El projecte, de tres anys de durada (2022-2025), és cofinançat per la Unió Europea (Programa Erasmus+) i coordinat per la Universidade do Minho (Portugal). També hi participen la Universita degli studi di Perugia (Itàlia), la Middle East Technical University (Turquia), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grècia) i S.E.A.L Cyprus (Xipre).

SMILE: Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe

La Fundació Solidaritat UB participa en aquest projecte europeu, que té com a objectiu principal desenvolupar i implementar mètodes i pràctiques innovadores per fomentar l’educació inclusiva i promoure valors comuns en l’Educació Superior.

Específicament, el projecte SMILE encoratja la participació, el progrés i l’assoliment dels i les estudiants en situació de desavantatge a l’Educació Superior, mitjançant el suport del personal educatiu per tractar la diversitat (en relació a l’ètnia, el lideratge de les dones i l’estatus socioeconòmic) i el reforç de la diversitat entre el personal educatiu.

El projecte és confinançat per la Unió Europea (a través de l’acció clau 3 del programa Erasmus+: Inclusió social i valors comuns: la contribució en l’àmbit de l’educació i la formació), i coordinat per EUCEN (European University Continuing Education Network).

Projectes en què participem

COMET (COMplementary patways nETwork)

Com a entitat experta en la gestió de vies complementàries de refugi (a través del visat d’estudis), la Fundació Solidaritat UB participa en el comitè tècnic del projecte COMET, liderat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que busca aprofundir en el disseny i la implementació de noves vies complementàries al reassentament.

Projectes finalitzats

COMMUNITY

Com a entitat especialitzada en inclusió i refugi, la Fundació Solidaritat UB gestiona el projecte COMMUNITY, que se centra a promoure la inclusió social de les persones refugiades a les comunitats d’acollida mitjançant les Trobades Socioesportives, una metodologia basada en activitats físiques i esportives que es desenvolupa en el marc de l’aprenentatge servei. El projecte és una iniciativa dissenyada i implementada per la Universitat de Barcelona, que compta amb el suport de la Comissió Europea.

Include Me: Inclusion through Mediation

La Fundació Solidaritat UB participa en aquest projecte europeu, cofinançat pel programa Erasmus+ i coordinat per l’Åbo Akademi University (Finlàndia), que busca apoderar estudiants, activistes i migrants per esdevenir mediadors d’igual a igual a les seves comunitats i la seva àrea més àmplia.

Per això, Include Me desenvolupa una Guia de Bones Pràctiques, en què identifica habilitats, oportunitats i millors pràctiques en mediació social arreu d’Europa; i, en base als resultats, produirà recursos educatius oberts i un MOOC.

UNI(di)VERSITY

La Fundació Solidaritat UB participa en aquest projecte europeu, basat en els resultats del projecte inHERE i centrat a donar suport als esforços de les institucions europees d’educació superior (HEI) per acollir estudiants i personal refugiat.

El projecte amplia l’àmbit d’intervenció de dues maneres:

– Passa de compartir pràctiques de camp cap a sostenir la planificació estratègica institucional.

– S’ocupa de la responsabilitat de les HEI envers la inclusió.

Els principals objectius d’UNI(di)VERSITY són:

Incrementar el coneixement sobre les estratègies i enfocaments excel·lents i transferibles de les HEI cap a la diversitat i la inclusió en relació a la migració.

Inspirar el compromís i donar suport al debat sobre el rol de les HEI com a actors clau en la promoció de la inclusió i la diversitat cultural i la resolució dels reptes socials relacionats.

Sensibilitzar la comunitat acadèmica europea sobre la responsabilitat social de les HEI en la inclusió en relació al fenomen de la migració.

Apoderar les HEI en el desenvolupament d’estratègies institucionals de 360 graus que cobreixin tota la gamma d’activitats universitàries (recerca, docència, administració, “tercera missió”).

Incorporar pràctiques i assoliments en un marc d’acció integral que donaria suport a la planificació estratègica de les HEI en aquest àmbit a tot Europa.

El projecte UNI(di)VERSITY, de dos anys de durada (2019-2021), és cofinançat per la Unió Europea (Programa Erasmus+) i coordinat per La Sapienza Università di Roma.

RESCUE: Refugees Education Support in MENA countries

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, participa en aquest projecte europeu de cooperació internacional basat en el suport educatiu a les persones refugiades en la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica).

El principal objectiu de RESCUE és donar suport a universitats de l’Iraq, el Líban i Jordània en la creació i gestió d’unitats ad hoc de suport operacional als estudiants universitaris refugiats (R-SOS units), la missió de les quals és estructurar serveis específics que assessorin aquest col·lectiu en la represa del seu itinerari de formació acadèmica.

El projecte, de tres anys de durada (2016-2019), està cofinançat per la Unió Europea (a través de la convocatòria KA2 de Construcció de Capacitats en Educació Superior d’Erasmus+) i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED).

inHERE: Higher Education Supporting Refugees in Europe

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte “Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE)”, que té com a objectiu principal facilitar l’accés i la integració de les persones refugiades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

inhere-project

Amb aquest propòsit, l’inHERE ha desenvolupat un seguit d’eines per a l’acollida de persones refugiades a la universitat:

Catàleg de Bones Pràctiques.

Directrius per als membres del personal universitari.

Recomanacions a les institucions, xarxes i responsables de polítiques d’educació superior.

Living Lab (seminaris web i esdeveniments multiplicadors sobre pràctiques i polítiques d’integració de persones refugiades a l’educació superior).

El projecte inHERE, de dos anys de durada, ha estat cofinançat per la Unió Europea i coordinat per la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte han inclòs l’EUA-European Universities Association, La Sapienza Universitat de Roma i el Campus France. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) n’era membre associat.