Accions principals del Programa UB de suport a persones refugiades

Curs de transició a la universitat
Curs de transició a la universitat

Curs d’extensió universitària, cofinançat per la UB i l’Ajuntament de Barcelona, per a l’aprenentatge dels idiomes català i castellà i la formació en drets humans i cultura de pau. Inclou el carnet UB i l’accés a tots els serveis de la universitat.

Parelles
lingüístiques
Parelleslingüístiques

Persones voluntàries fan intercanvi lingüístic i cultural amb alumnat del Programa per contribuir a la millora de les seves habilitats lingüístiques i la descoberta de l’entorn universitari, cultural i social més proper.

Suport psicoemocional i atenció a la salut mental
Suport psicoemocional i atenció a la salut mental

Es realitza un seguiment psicoemocional de les persones participants al Programa, en col·laboració amb diferents centres de la ciutat, i es desenvolupen accions específiques d’atenció psicològica i psiquiàtrica, si escau.

Allotjament
(primera fase)
Allotjament(primera fase)

La beca íntegra inclou allotjament de pensió completa en una residència de la Universitat de Barcelona, on els i les estudiants poden trobar un ambient universitari (alumnat nacional i internacional).

Reconeixement
d'estudis previs
Reconeixementd'estudis previs

La Universitat de Barcelona va aprovar el maig de 2018 un protocol per al reconeixement de l’aprenentatge previ d’estudiants refugiats/des que no disposen de documents o bé que no els tenen segellats.

Pla d'Acció Tutorial
(PAT)
Pla d'Acció Tutorial(PAT)

Una vegada que l’estudiant refugiat/da inicia els seus estudis, s’activa el Pla d’Acció Tutorial (pioner a les facultats d’Economia i Empresa i Matemàtiques), pel qual manté trobades periòdiques amb professorat i el/la tutor/a.

Allotjament
(segona fase)
Allotjament(segona fase)

A través d’acords amb administracions públiques locals, es promou la inclusió social dels estudiants en ciutats i pobles.

Suport a
l'assessorament legal
Suport al'assessorament legal

Es dona suport a l’assessorament legal a través de l’orientació cap a serveis especialitzats en migració i refugi.

Espanyol per
a estrangers
Espanyol pera estrangers

Estudis Hispànics ofereix places per a l’aprenentatge de la llengua castellana durant tot l’any.

Allotjament.
Pisos de Torre Baró
Allotjament.Pisos de Torre Baró

La UB proporciona allotjament a persones refugiades, en acord amb CCAR i ACCEM, dins de la xarxa de pisos dedicats a l’assistència de sol·licitants d’asil.

Activitats de sensibilització
i fòrums
Activitats de sensibilitzaciói fòrums

El Programa també se centra en la detecció i anàlisi de bones pràctiques a nivell local, així com en la participació en fòrums d’àmbit local, català i estatal.

Incorporació al
món laboral
Incorporació almón laboral

Es propicien accions per facilitar l’accés al mercat laboral, que és un dels elements clau per a la inclusió.