Bases

La Fundació Solidaritat UB, com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, tal com disposen els seus estatuts, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca, convoca la dinovena edició del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.

El XIX Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:

1. Objecte de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria consisteix en l’atorgament de premis a treballs de recerca elaborats per estudiants de batxillerat de centres d’ensenyament de Catalunya que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, habilitats, valors i costums que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’erradicació de qualsevol mena de violència (guerra, vulneració de drets humans, opressió, explotació, discriminació, alienació, etc.).

Algunes de les temàtiques vinculades a la cultura de pau són la sostenibilitat, la protecció i defensa dels drets humans, la participació ciutadana, la solidaritat internacional, l’economia solidària, les iniciatives per la justícia social i global, els conflictes, la interculturalitat, etc.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2023-2024 als centres d’ensenyament de Catalunya.

Els treballs, que hauran de ser originals, poden ser individuals o en equip. El format i l’extensió són lliures.

La participació a aquest premi és compatible amb la participació a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

3. Imports i finançament de la convocatòria

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import de 1.000 € per al premi, que anirà a càrrec de la Fundació Solidaritat UB.

4. Presentació de treballs

4. Presentació de treballs

Per correu electrònic, cal enviar a l’adreça recercapau@ub.edu de la Fundació Solidaritat UB, amb l’assumpte “XIX Premi de Recerca per a la Pau”:

  • La fitxa d’inscripció, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball, amb les signatures (electròniques o escanejades) i el segell del centre.
  • La còpia electrònica del treball (en un únic PDF), que s’ha de presentar sota pseudònim. La identitat (nom o imatge) dels autors del treball no ha de ser visible en els materials que l’integren.
  • Un document (separat, en PDF) amb un resum del treball que en 250 paraules (aproximadament) exposi el problema d’investigació, objectiu, mètode i resultats. En aquest document de resum pot afegir-se un enllaç d’accés a altres materials i documents annexos que conformin el treball.

D’altra banda, per correu postal, cal enviar a la Fundació Solidaritat UB (c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 de Barcelona) el document original (no una fotocòpia ni una còpia escanejada) de la fitxa d’inscripció.

La recepció de la documentació es confirmarà per correu electrònic a les adreces proporcionades a la fitxa d’inscripció, en un termini màxim de 72 hores.

No s’acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida.

5. Termini de presentació de treballs

5. Termini de presentació de treballs

La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2024.

6. Avaluació, selecció i resolució

6. Avaluació, selecció i resolució

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona. Aquest jurat serà presidit pel director de la Fundació Solidaritat UB, que també en designarà els membres.

7. Criteris d’avaluació

7. Criteris d’avaluació

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:

– La vinculació i la coherència del treball amb la cultura de pau.

– El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.

– La inclusió de la interdependència local i global en l’anàlisi de la problemàtica.

– L’originalitat.

– La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

8. Premis

8. Premis

El Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona té una dotació de 1.000 €, que es reparteixen de forma igualitària entre l’estudiant responsable de l’autoria del treball premiat i el seu centre d’ensenyament. El tutor o la tutora del treball premiat rep un diploma de reconeixement.

En cas de treballs en equip, la part del premi corresponent a l’autoria es repartirà a parts iguals entre l’alumnat responsable del treball.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.

El premi es pot declarar desert a criteri del jurat, la decisió del qual és inapel·lable.

9. Concessió del premi

9. Concessió del premi

El veredicte del jurat es dona a conèixer a les persones participants la primera quinzena de maig i, després de l’acte de lliurament, es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB (www.solidaritat.ub.edu).

El lliurament del Premi de Recerca per a la Pau —i la difusió corresponent— es preveu per a la segona quinzena de maig de 2024.

10. Difusió i publicació dels treballs

10. Difusió i publicació dels treballs

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, nom del centre i municipi) puguin ser objecte de difusió pública, tal com s’indica en la clàusula 12 d’aquestes bases.

La Fundació Solidaritat UB es reserva el dret de publicació digital dels resums dels treballs al Dipòsit Digital de la UB i al Mapamundi dels Drets Humans del Portal PAULA durant un any.

La participació en el Premi implica la cessió de tots els drets necessaris, inclosa en el seu cas la transformació de format, per a la realització de totes aquestes publicacions.

11. Interpretació i acceptació de les bases

11. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al president de la Fundació Solidaritat UB.

La participació en el Premi implica acceptar aquestes bases.

12. Dret d’informació relatiu a la protecció de dades personals

12. Dret d’informació relatiu a la protecció de dades personals

12.1 El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal a Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona i adreça de correu electrònic solidaritatub@ub.edu.

12.2 La finalitat del tractament és gestionar la participació al Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca de batxillerat, així com enviar informació d’activitats de la Fundació Solidaritat UB al tutor o tutora del treball, si així ho consenteix marcant la casella corresponent de la fitxa d’inscripció.

12.3 Tant pel que fa a la gestió dels premis com pel que fa a la gestió dels enviaments d’informació esmentats en el punt anterior, la base jurídica és el consentiment, que es pot revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

12.4 Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

12.5 El destinatari de les dades és la Fundació Solidaritat UB. No es preveu cap cessió de dades, tret que sigui per obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’envien les dades necessàries. D’altra banda, el nom i cognoms d’estudiants i docents, el nom del centre educatiu i el municipi poden ser objecte de difusió pública.

12.6 La persona interessada pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Fundació Solidaritat UB per correu postal (Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona) o per correu electrònic (solidaritatub@ub.edu). Cal que hi adjunti una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que la identifiqui.

12.7 La persona que consideri que els seus drets no s’han atès adequadament, ho pot comunicar al delegat de protecció de dades de la Fundació Solidaritat UB per correu postal (Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona) o per correu electrònic (dpd.solidaritatub@ub.edu). També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

12.8 Amb la presentació de la fitxa d’inscripció, la persona interessada declara que ha llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut de tota la clàusula 12 d’aquestes bases.