Exempció de matrícula 2021-2022

El Programa de Suport de la UB a persones refugiades i provinents de zones en conflicte promou l’accés a l’educació superior de persones refugiades i sol·licitants d’asil. En aquest sentit, per al curs acadèmic 2021-2022, s’obre la possibilitat d’accedir a l’exempció en el pagament de la matrícula per a l’estudi de graus de la UB. Els requisits necessaris que han de complir les persones candidates són els següents:

A) Tenir reconegut l’estatus de persona refugiada o estar en situació de sol·licitud d’asil en el moment de la sol·licitud de l’exempció. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa pertinent.

B) Disposar d’unes rendes econòmiques anuals que es situïn en els següents trams (tram 0):

En aquest sentit s’haurà de presentar la declaració de la renda de l’exercici 2020 o un certificat d’hisenda que justifiqui que la persona no està obligada a realitzar la declaració de la renda en no superar el límit establert legalment. Així mateix, s’haurà d’aportar una carta dels serveis socials municipals o de l’entitat (CCEAR, ACCEM, ACATHI…) amb què la persona estigui vinculada que evidenciï la seva situació econòmica.

C) Disposar de documentació acreditativa de formació universitària inicial convalidable (mínim 30 crèdits ECTS) o de superació de les PAAU. Acreditar documentalment una formació inicial universitària que permeti, com a mínim, la convalidació de 30 crèdits ECTS. Aquesta acreditació es pot realitzar mitjançant presentació de notes i pla d’estudis. I, en el cas de les PAAU, presentació de la documentació pertinent.

Les persones candidates han d’omplir el document de sol·licitud adjunt i enviar una carta de motivació, juntament amb tota la documentació acreditativa mencionada en el document de sol·licitud adjunt, a l’adreça refugee.support@ub.edu entre el 16 de juliol 31 de juliol de 2021. Només es valoraran les sol·licituds a què s’adjunti tota la documentació.

Un cop rebudes les sol·licituds, aquestes seran valorades per l’equip del Programa i, en cas necessari, es procedirà a una entrevista online amb la persona preseleccionada.

La Fundació Solidaritat UB es comunicarà directament amb aquelles persones que han estat seleccionades per a la concessió de l’exempció del pagament de la matrícula durant el mes de setembre.

L’exempció del pagament de la matrícula serà efectiva únicament si la persona sol·licitant és acceptada en els estudis de grau per a l’any acadèmic 2021-2022. L’acceptació en els estudis de grau és independent de les actuacions del Programa de Suport de la UB, que no hi té cap intervenció.