Solidaritat UB consolida una trajectòria de més de 20 anys de col·laboració amb el món local

La Fundació ha realitzat assessorament i assistència tècnica a diverses administracions locals en polítiques de cooperació al desenvolupament, educació per la ciutadania global i acollida de persones migrants i refugiades, que ara prenen com a horitzó els ODS de l’Agenda 2030.

Durant el passat curs acadèmic 2020-2021, i malgrat la pandèmia de la Covid-19, la Fundació Solidaritat UB ha signat diversos contractes i convenis de col·laboració amb administracions locals de l’àmbit metropolità, fet que consolida una trajectòria de col·laboració i servei amb el món local, que va arrencar als inicis de la Fundació, amb les primeres decisions del seu Patronat, quan es van definir una sèrie de principis d’actuació:

  • La voluntat de relacionar la UB amb el món de l’educació en general, i de l’educació no universitària en particular, a través de les temàtiques pròpies de la Fundació: la solidaritat, els drets humans, la cultura de pau, el voluntariat.
  • La reivindicació del caràcter metropolità de la Universitat de Barcelona, pel qual es procurava estendre les activitats de la Fundació fora dels murs de la UB i dels límits de la ciutat de Barcelona, amb prioritat per als municipis de la regió metropolitana.
  • La voluntat de col·laborar amb els altres actors de la cooperació i, molt singularment, amb les administracions, mitjançant actuacions que, en aquells moments, encara resultaven noves, però que més tard anirien recollint-se en el desplegament de les polítiques públiques de cooperació: els assessoraments i les assistències tècniques.
Foto: Acollida d’estudiants del programa UB Refugi a Viladecans (2019)

D’acord amb aquests principis d’actuació, i consolidant una trajectòria de més de 20 anys, durant el curs acadèmic 2020-2021 s’han signat els contractes i convenis següents amb ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona:

  • Amb l’Ajuntament de Viladecans, la pròrroga del conveni marc de col·laboració per al “suport municipal a l’acollida de persones refugiades i provinents de zones en conflicte”.
  • Amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, un contracte de “serveis de suport al desplegament i implementació del Pla municipal de cooperació al desenvolupament 2019-2023”, i un altre de “serveis de primera acollida de persones migrants”.
  • Amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el contracte “Interdependents, corresponsables: Recerca per a la ciutadania global” per al període 2019-2020, i el contracte de “serveis d’assessorament, formació, dinamització, acompanyament i tutoria en l’àmbit de la recerca en drets humans i ODS, dins l’itinerari curricular obligatori dels treballs de recerca en batxillerat dels INS Frederic Mompou i Gabriela Mistral” per al període 2021-2024.
  • Amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès, el contracte “Interdependents, corresponsables: Recerca per a la ciutadania global” per al període 2020-2021.
  • Amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, la VI edició dels tallers de còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global, amb alumnes de 5è de Primària de la ciutat.
Foto: Alumnat premiat als IV Premis de Còmic pels Drets Humans de L’Hospitalet (2018)

L’àmbit de l’assessorament i l’assistència tècnica es defineix com un dels més idonis en la col·laboració entre les universitats i altres actors de la cooperació. Només tres anys després de la constitució de la Fundació Solidaritat UB, el març de 2000 la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) aprovava la ESCUDE (Estrategia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo): un dels primers documents elaborats per les universitats sobre el rol de les institucions d’educació superior en la cooperació al desenvolupament i, com a tal, document de referència. La ESCUDE ja esmentava les “assistències tècniques en països d’actuació prioritària” i el “suport al teixit social de la cooperació”, com a accions que haurien d’impulsar-se i prioritzar-se des de les universitats. I el primer Plan Director de la Cooperación Española, aprovat per al període 2005-2008, apuntava que “es poden considerar com a àmbits de la cooperació universitària al desenvolupament”, entre altres, l'”assessorament tècnic en les diferents fases del cicle del projecte”.

Un impuls decisiu a aquest àmbit de treball el va donar la Declaració de Paris de 2005 sobre l’eficàcia de l’Ajuda al Desenvolupament, complementada pel Programa d’Acció d’Accra de 2008, i especialment dos dels seus punts programàtics, que fan referència a l’enfocament a resultats i la rendició de comptes, la qual cosa implica reforçar els mecanismes de seguiment i avaluació de les actuacions de cooperació al desenvolupament (“supervisar-ne i evaluar-ne la implementació”, diu la Declaració).

Foto: Acte de signatura d’acords de col·laboració amb el programa UB Refugi (2018)

Amb aquesta perspectiva, la Fundació Solidaritat UB ha realitzat, en els darrers 20 anys, desenes d’actuacions, en què ha executat contractes de serveis i ha signat convenis de col·laboració amb administracions, ONG i altres actors (però, singularment, amb administracions locals) per a la realització d’assistències tècniques i assessoraments en els àmbits que li són propis: cooperació al desenvolupament; educació per la pau, el desenvolupament i la ciutadania global; atenció i acollida a persones migrants i refugiades; acció social; protecció del medi ambient; etc.

Algunes d’aquestes actuacions mereixen ser destacades, com ara el seguiment de projectes de cooperació directa de la Diputació de Barcelona entre 2003 i 2010, especialment pel que fa a la consolidació de xarxes i entitats municipalistes de segon nivell a Amèrica Llatina i el Magrib; l’assistència tècnica a ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona i al Consorci del Besós per al desplegament d’iniciatives d’agricultura social i urbana (per exemple, a Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat), especialment durant els anys de major incidència de la crisi econòmica que es va iniciar el 2008; o l’avaluació ex-ante dels projectes presentats a les successives edicions de la convocatòria de subvencions “Barcelona Solidària” de l’Ajuntament de Barcelona, especialment entre 2001 i 2011, que va contribuir a la consolidació del programa com un dels referents, fins i tot a nivell estatal, de continuïtat del suport a la cooperació i l’educació al desenvolupament duta a terme per les ONG, fins i tot durant la crisi econòmica iniciada el 2008. Aquestes i altres actuacions rellevants estan recollides a la Memòria de serveis d’assessorament realitzats a institucions púbiques d’àmbit local i autonòmic 2000-2021.

Foto: Hort urbà destinat a persones en situació d’atur de llarga durada, a Sant Feliu (2014)

En aquest sentit, resulta paradigmàtic que institucions com IVALUA, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, que és pioner en les polítiques d’avaluació a Catalunya, incloguin una alta participació de les universitats catalanes en els seus òrgans de govern. L’any 2020, IVALUA ha signat un conveni amb la Direcció General de Cooperació de la Generalitat i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per “promoure la cultura de l’avaluació en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya”.

Pel que fa al treball d’educació per la ciutadania global, és fonamental dur-lo a terme en relació amb les administracions locals, d’entrada, perquè els centres educatius estan ubicats en barris concrets, amb les seves característiques, circumstàncies i problemàtiques, on es produeixen interaccions constants amb els nois i noies que hi estudien, i on les actuacions que s’hi puguin realitzar es creuen i barregen amb les que, a nivell de l’espai ciutadà, porten a terme les administracions locals competents.

Foto: Publicació sobre l’assessorament de treballs de recerca a Montornès (2020)

En aquest sentit, des del curs acadèmic 2012-2013, Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona impulsen a diversos municipis de la província de Barcelona el programa Recerca per a la ciutadania global. El programa col·labora amb instituts públics de batxillerat per al desenvolupament de treballs de recerca que eduquin en drets humans i ciutadania global. El curs 2019-2020, quatre consistoris barcelonins el van impulsar als seus municipis i, en l’actualitat, durant el curs 2021-2022, es desenvolupa a centres educatius de Barcelona, el Prat de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts.

Així mateix, el Premi de Recerca per a la Pau de la UB, impulsat també per Solidaritat UB i l’IDP-ICE, inclou dos premis especials en conveni amb entitats municipals i supramunicipals: des del curs 2009-2010, el premi especial al millor treball de recerca per a la pau del Garraf, en conveni amb el Consell Comarcal del Garraf i, des del curs 2014-2015, el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca per a la pau de Santa Coloma de Gramenet, en conveni amb l’ajuntament del municipi.

Foto: Lliurament del premi especial de recerca per a la pau del Garraf 2019
Foto: Entrega del Premi Joan Gomis 2019 a Santa Coloma de Gramenet

Finalment, el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, gestionat per la Fundació Solidaritat UB, té una doble dimensió municipalista. D’una banda, es tracta d’un programa llançat en col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per obrir el que l’ACNUR anomena vies segures alternatives de refugi a través de la concessió de visats d’estudi per cursar formació universitària. D’altra banda, si bé en una primera fase de l’acollida els i les estudiants s’allotgen en col·legis majors de la UB, amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona, en una segona fase – mentre no poden tornar als seus països i amb la perspectiva que assoleixin una major inclusió i autonomia a la societat d’acollida – els i les estudiants passen a residir en allotjaments de diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb el suport dels respectius consistoris: en els darrers quatre anys, han viscut a L’Hospitalet de Llobregat i Viladecans; i, com es recollia més amunt, l’Ajuntament de Viladecans ha renovat el compromís amb el programa durant el curs 2020-2021.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: