Presentació

[En castellano, debajo / In English, below]

logo-fundacio-solidaritat-ubLa Fundació Solidaritat UB es va crear l’any 1996, per iniciativa de la Fundació Món-3 i de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’aplicar la política de cooperació universitària al desenvolupament, i així promoure els drets humans i l’acció social des de la Universitat en el marc de les accions de responsabilitat que té envers la societat.

Amb aquesta finalitat, la Fundació Solidaritat UB impulsa, empara i duu a terme diverses iniciatives, com ara projectes i programes, destinades a ampliar i enfortir la cooperació al desenvolupament, especialment en l’àmbit de les relacions interuniversitàries.

La Fundació també promou els drets humans, de diferents maneres: aplicant accions sobre el terreny en col·laboració amb individus o institucions locals, creant instruments de divulgació —com ara l’Observatori Solidaritat— o treballant en l’educació per a la ciutadania global.

A més, organitza activitats per orientar la comunitat universitària cap al voluntariat social, de manera que contribueix a la seva formació humana global en els valors de solidaritat i compromís envers els altres.La Fundación Solidaridad UB se creó en 1996, por iniciativa de la Fundación Món-3 y de la Universidad de Barcelona, con el objetivo de aplicar la política de cooperación universitaria al desarrollo, y de este modo promover los derechos humanos y la acción social desde la Universidad en el marco de las acciones de responsabilidad que tiene con la sociedad.

Con esta finalidad, la Fundación Solidaridad UB impulsa, ampara y lleva a cabo distintas iniciativas, como proyectos y programas, destinados a ampliar y fortalecer la cooperación al desarrollo, especialmente en el ámbito de las relaciones interuniversitarias.

La Fundación también promueve los derechos humanos de distintas maneras: actuando sobre el terreno en colaboración con individuos o instituciones locales, creando instrumentos de divulgación —como el Observatorio Solidaridad— o trabajando en la educación para la ciudadanía global.

Además, organiza actividades para orientar a la comunidad universitaria hacia el voluntariado social, de modo que contribuye a su formación humana global en los valores de solidaridad y compromiso con los demás.The UB Solidarity Foundation was jointly created in 1996 by the Món-3 Foundation and the University of Barcelona (UB). Its missions are to apply university policies in development aid and, as part of the UB’s commitment to social responsibility, to foster initiatives defending human rights and promoting social action.

To this end, the Foundation launches, supports and implements a wide range of projects broadening and strengthening development cooperation initiatives, especially in the area of interuniversity relations.

The Foundation also promotes the defence of human rights in different ways: by carrying out joint actions at local levels with individuals or institutions, by creating outreach tools, and by furthering global citizenship education.

Finally, it leads initiatives to foster the UB’s community’s involvement in social volunteering, hereby reinforcing its global human training in the values of solidarity and commitment with others.

Comments are closed.