Els Drets Humans en la Declaració Universal dels Drets Humans
Agrupació dels principis, drets i llibertats contemplats en la Declaració Universal dels Drets Humans:

 • Els éssers humans neixen lliures
 • Igualtat en dignitat i drets
 • Igualtat davant la llei i accés a la justícia
 • Prohibició de l'esclavitud

  Drets

 • Dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat
 • Dret d'asil
 • Dret a la nacionalitat
 • Dret a la intimitat
 • Drets relacionats amb la formació d'una família
 • Dret a la propietat
 • Dret a participar en el govern del país
 • Dret a la seguretat social i a la satisfacció dels seus drets econòmics, socials i culturals (indispensables per a la dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat)
 • Dret al treball (inclou igualtat salarial,
  Remuneració equitativa i satisfactòria, dret a
  constituir sindicats)
 • Dret al descans i a l'oci (límits a la jornada
  laboral i dret a vacances pagades)
 • Dret a un nivell de vida digne (inclou dret
  a la seguretat en cas d'atur, malaltia,
  incapacitat, viduïtat, vellesa o falta de mitjans de
  subsistència)
 • Dret a l'educació
 • Dret a participar en la vida cultural de la
  comunitat
 • Dret a un ordre social i internacional
  que els drets i llibertats proclamats
  en la DUDH siguin plenament efectius

  Llibertats

 • Llibertat de moviment
 • Llibertat de pensament, de consciència i de religió
 • Llibertat d'opinió i expressió
 • Llibertat de reunió i associació

 • Art 1.
  Art 1, 2.
  Art 6, 7, 8, 9, 10, 11.
  Art 4.  Art 3 , 9 , 12 , 5.
  Art 14.
  Art 15.
  Art 12.
  Art 16.
  Art 17.
  Art 21.
  Art 22.


  Art 23.


  Art 24.

  Art 25.  Art 26.
  Art 27.

  Art 28.
  Art 13.
  Art 18.
  Art 19.
  Art 20.

  A continuació passarem a descriure en què consisteix cadascun dels articles de la DUDH i dels drets i llibertats als quals fa referència. Les explicacions de cadascun d'ells aniran acompanyades de textos que els il·lustrin i facilitin la seva comprensió.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art. 1.


  Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, deuen comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
  En el present article les paraules claus són llibertat i igualtat.

  Respecte a la llibertat. Totes les persones tenim el dret a la llibertat. Recordem que en èpoques passades, i en alguns llocs del planeta en l'actualitat, algunes persones naixien esclaves (així succeïa als Estats Units fins l'abolició de l'esclavitud en 1865) i en l'actualitat es registren i denuncien modernes modalitats d'esclavitud, tracta d'esclaus i el que en llenguatge de Nacions Unides es coneix com 'pràctiques anàlogues a l'esclavitud’.

  Internacionalment està prohibida l'esclavitud, aquesta prohibició es materialitza en diversos instruments, entre els quals ressalten: la pròpia DUDH (art 4), la Convenció sobre l'Esclavitud de 1926, la Convenció Suplementària sobre l'Abolició de l'Esclavitud, la Tracta d'Esclaus i les Institucions i Pràctiques Anàlogues a l'Esclavitud, de 1956, i el Conveni per a la repressió de la tracta de persones i de l'explotació de la prostitució aliena, de 1949.

  Així mateix, des d'altre punt de vista, el relacionat amb l'exercici de la llibertat d'una persona, aquesta es troba contextualitzada tant per la nostra convivència amb altres persones, en comunitat, com per les responsabilitats, drets i deures inherents a la vida social.

  Respecte a la igualtat. Totes les persones som iguals (cap persona és superior a una altra, cap persona és inferior a una altra) i d'aquest principi es deriva que tots tenim els mateixos drets. El que implica, tal com s'assenyala en l'article 2, que no es pot exercir una discriminació negativa d'acord amb la religió, color de pell, sexe, tendències sexuals, etc de les persones, així mateix és indistint la família en el si de la qual hàgim nascut, la nostra condició econòmica, etc.

  Informe de Human Rights Watch. SENSE GARANTIES. Discriminació sexual en el sector de maquiladores de Mèxic. La discriminació basada en l'embaràs de les treballadores del sector de maquiladores té tres aspectes: exàmens i altres tipus de tractes a les dones per a determinar si estan embarassades durant el procés de contractació; negació de contracte a dones embarassades; i maltractament i forçament de renúncia de treballadores que es queden embarassades.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |

   


  Art. 2.

  Tota persona té els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense distinció alguna de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. A més, no es farà distinció alguna fundada en la condició política, jurídica o internacional del país o territori de la jurisdicció del qual depengui una persona, tant si es tracta d'un país independent, com d'un territori sota administració fiduciària, no autònom o sotmès a qualsevol altra limitació de sobirania.

  Tal com assenyala Leah Levin, l'article ’es refereix a la no discriminació en aplicació de les disposicions de la Declaració’.

  De forma gràfica, la DUDH ve a dir que formalment totes les persones vam partir de la mateixa graella de sortida en la nostra carrera per la vida, sense dreceres pel camí i sense primeres posicions en la línia de sortida.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 3.

  Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona

  Tenint en compte que les persones som lliures i iguals, la qual cosa implica no estar subjectes a cap tipus de discriminació, a més se'ns deu garantir el dret a la vida, a la nostra pròpia llibertat i a la seguretat. En aquest sentit, es deu precisar la importància del paper de l'Estat com forma política gairebé planetàriament estesa així com el paper de la societat civil. És l'Estat o la institució competent l'encarregada de garantir la vida, la llibertat i la seguretat dels seus ciutadans. I això no justifica o no deu ser acceptat com motiu de justificació per a emprar mètodes repressius que limitin o anul·lin les llibertats o drets dels quals vam gaudir pel sol fet de ser éssers humans. Per la seva banda , la societat civil pot actuar com lobby en relació a l'Estat vigilant les seves accions i denunciant-les en cas d'incompliment.

  En algunes ocasions, tal com s'observa en el següent text l'estat no és capaç d'assegurar aquests mínims elements, sinó que a més és un agent implicat activament en atemptats contra la vida, la llibertat i la seguretat ja sigui a través de la pràctica d'execucions extrajudicials i arbitràries, tortures, registres i detencions il·legals, etc.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |  Art 4.

  Ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud; l'esclavitud i la tracta d'esclaus estan prohibides en totes les seves formes.

  Tal com s'ha assenyalat anteriorment, l'esclavitud ha estat una pràctica històricament documentada que es va portar a terme en gran part de les cultures conegudes. Internacionalment està prohibida l'esclavitud, aquesta prohibició es materialitza en diversos instruments, entre els quals ressalten: la pròpia DUDH (art 4), la Convenció sobre l'Esclavitud de 1926, la Convenció Suplementària sobre l'Abolició de l'Esclavitud, la Tracta d'Esclaus i les Institucions i Pràctiques Anàlogues a l'Esclavitud, de 1956, i el Conveni per a la repressió de la tracta de persones i de l'explotació de la prostitució aliena, de 1949. Però malgrat aquests tractats internacionals, se segueixen detectant casos de tracta de dones i nens que s'assimilen a l'esclavitud, casos de servitud i multitud de modalitats modernes d'esclavitud com, per exemple, les formes servils de matrimoni.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 5.

  Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

  ¿Què s'entén per tortura? La Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Inhumanes i Degradants, entén per tortura:

  ‘tot acte pel qual s'infligeixin intencionadament a una persona dolors o sofriments greus, ja siguin físics o mentals, amb la finalitat d'obtenir d'ella o d'un tercer informació o una confessió, de castigar-la per un acte que hagi comès, o se sospiti que ha comès, o d'intimidar o coaccionar a aquesta persona o a unes altres, o per qualsevol raó basada en qualsevol tipus de discriminació, quan dits dolors o sofriments siguin infligits per un funcionari públic o altra persona en l'exercici de funcions públiques, a instigació seva, o amb el seu consentiment o aquiescència. No es consideraran tortures els dolors o sofriments que siguin conseqüència únicament de sancions legítimes, o que siguin inherents o incidentals a aquestes’.

  Podeu consultar la informació sobre els països que han ratificat aquesta Convenció (i les reserves que han posat) i els quals no l'han ratificat.

  ¿Què és un tracte cruel, inhumà o degradant? Segons Leah Levin no existeix encara una definició d'aquesta expressió. Diferents organitzacions inclouen sota aquest paraigua explicatiu accions com: experiments biomèdics amb presos, mutilació genital i castració, reducció del règim alimentari, tancament en cel·les solitàries, utilització d'instruments que causin dolor, etc.

  Malgrat l'existència d'instruments internacionals, cal destacar que es continuen registrant casos de tortura, en moltes ocasions portats a terme per les mateixes forces policials o de seguretat de l'estat. En alguns casos, tal com recull Amnistia Internacional, les tortures es produeixen per membres individuals. Així es reflecteix en el següent text:

  La tortura, un afront a la humanitat

  La tortura deshumanitza tant a la víctima com a l'autor. El dolor i el terror causats deliberadament per un ésser humà a un altre deixen marques permanents: ossos destrossats, membres retorçats, malsons recurrents que mantenen a la víctima en un estat de temor permanent, etc. Però els perjudicis que causa van més enllà del trauma i el sofriment de la persona torturada i de qui l'envolten. Cada cas de tortura contribueix a menyscabar els valors que mantenen a la societat cohesionada, entre d´altres la solidaritat. La prohibició de la tortura constitueix un dels preceptes fonamentals de les normes internacionals de drets humans. No obstant això, malgrat tots els esforços per acabar amb ella, la tortura segueix sent una pràctica generalitzada. L'Informe Anual 2003 d'Amnistia internacional, publicació en la qual l'organització analitza la situació dels drets humans en distints llocs del món, conté informes concernents a 106 països sobre casos de tortura i maltractaments infligits per agents de l'Estat. En alguns països la tortura és una pràctica sistemàtica, en uns altres és relativament freqüent encara que no es recorri a ella com mètode oficial de repressió.

  La tortura: un delicte del segle XXI
  Transcorreguts 55 anys de la proclamació de la Declaració Universal de Drets Humans, les seves paraules tenen més validesa que mai: «Ningú serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants».


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 6.

  Tot ésser humà té dret, a tot arreu, al reconeixement de la seva personalitat jurídica

  Amb aquest article es reconeix que les persones, totes les persones –independentment de la seva nacionalitat, origen, etc- tenen personalitat jurídica. Això significa que totes les persones tenen drets legals, que els són reconeguts, que poden reclamar i que deuen ser respectats pels tribunals.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 7.

  Tots són iguals davant la llei i tenen, sense distinció, dret a igual protecció de la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra tota discriminació que infringeixi aquesta Declaració i contra tota provocació a tal discriminació.

  Aquest article reforça l'article número 1 de la DUDH en el qual s'establia la igualtat de drets de les persones en l'àmbit de la justícia. D'aquesta forma, grups concrets potencialment vulnerables, com per exemple, minories o poblacions indígenes, reforcen el seu estatus d'igualtat davant la llei, a la qual es deuen sotmetre i acatar i que els deu protegir.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 8.

  Tota persona té dret a un recurs efectiu, davant els tribunals nacionals competents, que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

  Amb aquest article es pretén donar cobertura legal a totes aquelles persones que vegin violats els seus drets fonamentals (aquells reconeguts per la llei del seu país o per la seva constitució). D'aquesta forma, les persones no queden, en cap cas i per cap raó, desprotegides.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 9.

  Ningú podrà ser arbitràriament detingut, pres ni desterrat.

  El present article estableix una garantia legal fonamental de totes les persones (independentment de qui siguin, a què es dediquin, què hagin fet, etc). Aquesta garantia legal fonamental és la referida a la impossibilitat de ser detingut, pres i/o desterrat de forma arbitrària. Sent arbitrari, tal com diu Nacions Unides, ‘cap persona deu ser detinguda, presa ni desterrada si no existeix probabilitat que hagi comès algun delicte o si no se li ha seguit un procés judicial conforme a les normes establertes.’

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 10.

  Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

  Aquest article completa a l'article anterior, i estableix altra garantia legal fonamental: la d'un procés just. A més s'estableixen dues característiques dels tribunals: la seva independència i imparcialitat. Dues característiques bàsiques a l'hora de portar a terme un procés just.


  Art 11.

  Tota persona acusada de delicte té dret que es presumeixi la seva innocència mentre no es provi la seva culpabilitat, a mesura que a la llei i en judici públic en el qual se li hagin assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

  Ningú serà condemnat per actes o omissions que en el moment de cometre's no van ser delictius segons el Dret nacional o internacional. Tampoc s'imposarà pena més greu que l'aplicable en el moment de la comissió del delicte.

  En aquest article es poden evidenciar una sèrie de principis:

 • Presumpció d'innocència: les persones acusades d'un delicte són innocents (i com a tals deuen ser tractats) fins que no es demostri la seva culpabilitat.
 • Drets a un judici públic: en aquest sentit es rebutgen els judicis secrets que suposen una violació de les garanties processals dels imputats
 • Dret a la defensa: l'acusat deu tenir accés a un advocat que ho representi i també deu tenir la possibilitat real d'establir la seva innocència
 • No retroactivitat de la llei. No obstant això, en aquest sentit es deu precisar que la no retroactivitat de la llei no es deu utilitzar com escut per a la comissió de delictes que violen clarament allò contingut en la DUDH.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 12.

  Ningú serà objecte d'ingerències arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs a la seva honra o a la seva reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra tals ingerències o atacs.

  Amb aquest article es posa de manifest el dret a la intimitat, a l'honra i a la reputació. Qualsevol ingerència en els assumptes esmentats realitzada de forma il·legal suposa una agressió a aquests drets i és denunciable davant els tribunals.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 13.

  Tota persona té dret a circular lliurement i a elegir la seva residència en el territori d'un Estat.

  Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, fins i tot el propi, i a regressar al seu país

  A pesar del reconeixement d'aquests drets, existeixen limitacions excepcionals al dret de circulació. Aquestes limitacions són:

 • Article 4 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que diu: ‘En situacions excepcionals que posin en perill la vida de la nació i l'existència de la qual hagi estat proclamada oficialment, els Estats Parts en el present Pacte podran adoptar disposicions que, en la mesura estrictament limitada a les exigències de la situació, suspenguin les obligacions contretes en virtut d'aquest Pacte, sempre que tals disposicions no siguin incompatibles amb les altres obligacions que els imposa el dret internacional i no comportin discriminació alguna fundada únicament en motius de raça, color, sexe, idioma, religió o origen social’.
 • Article 12 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. ‘Els drets abans esmentats no podran ser objecte de restriccions excepte quan aquestes es trobin previstes en la llei, siguin necessàries per a protegir la seguretat nacional, l'ordre públic, la salut o la moral públiques o els drets i llibertats de tercers, i siguin compatibles amb els altres drets reconeguts en el present Pacte’.
 • Es pot prohibir la sortida d'una persona d'un país per a impedir que una persona acusada de càrrecs abandoni el país i no pugui ser jutjada

  Cap de les excepcions anteriors, limitadores del dret de moviment, no deuen obeir a una decisió arbitrària ni ésser de caràcter permanent.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 14.

  En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir d'ell, en qualsevol país.

  Aquest dret no podrà ser invocat contra una acció judicial realment originada per delictes comuns o per actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides.

  El dret a l'asil està subjecte a la interpretació dels estats ‘de recepció’. Són els estats els quals otorguen o no aquest estatus a les persones que ho demanden.

  Es poden trobar instruments internacionals que regulen el dret a l'asil, per exemple, la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, el Protocol d'aquesta Convenció, la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i de les seves famílies, la Convenció per a reduir els casos de apatrídia o la Convenció sobre l'Estatut dels Apàtrides. Podeu trobar més informació sobre les normes, convencions, pactes, protocols, etc, referents a les persones que busquen asil en la pàgina web de Nacions Unides sobre Instruments Internacionals de Drets Humans.

  S'han realitzat nombroses denúncies, tant des de Nacions Unides com des de diferents ONG, sobre les pèssimes condicions de detenció de les persones que reclamen asil, així com de la necessitat d'establir mesures reals i pràctiques orientades a eliminar el racisme, la discriminació racial, etc, contra aquelles persones que no són nacionals, que busquen refugi i asil.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 15.

  Tota persona té dret a una nacionalitat.

  A ningú es privarà arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.

  La nacionalitat li atorga a una persona un paraigües legal sota el qual emparar-se, per exemple, un estat ha de fer-se càrrec d'aquells dels seus nacionals que es troben fora del seu territori. La nacionalitat li atorga a una persona, a més d'una identitat, drets, llibertats i obligacions.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 16.

  Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense restricció alguna per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i fundar una família; i gaudiran d'iguals drets abans del matrimoni, durant el matrimoni i en cas de dissolució del matrimoni.

  Només mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos podrà contreure's el matrimoni.

  La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat.

  En aquest article s'estableix el dret de totes les persones a elegir lliurement i amb el seu ple consentiment a la seva parella, casar-se i fundar una família. Aquest és un dels articles que més xoquen amb tradicions i pràctiques culturals que poden arribar a concertar matrimonis, celebrar matrimonis entre una menor (normalment) i un adult, etc, sense que els contraents estiguin habilitats per a això, hagin elegit lliurement o hagin donat el seu consentiment.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 17.

  Tota persona té dret a la propietat, individual i col·lectivament.

  Ningú serà privat arbitràriament de la seva propietat.

  El dret a la propietat està contemplat tant en la DUDH com en diversos instruments del dret internacional humanitari. Tal com assenyala Leah Levy, aquest dret no es veu contemplat en cap dels Pactes Internacionals, degut bàsicament a les diferències ideològiques que enfrontaven als estats ‘capitalistes’ i als ‘comunistes’, ambdós amb concepcions oposades sobre la propietat.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 18.

  Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

  La llibertat de pensament, de consciència i de religió es troben dintre de l'àmbit de les llibertats fonamentals. Segons Leah Levin aquestes llibertats no poden suspendre's ni tan sols durant els estats d'emergència.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 19.

  Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió.

  Aquest article s'orienta a la defensa de la llibertat de premsa i també a la llibertat d'expressió com individus. No obstant això, aquest dret està subjecte a una sèrie de limitacions, expressades en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. En aquest Pacte, en l'article 19 es diu que:
  L'exercici del dret previst en el paràgraf 2 (llibertat d'expressió) d'aquest article comporta deures i responsabilitats especials. Per consegüent, pot estar subjecte a certes restriccions, que deuran, no obstant això, estar expressament fixades per la llei i ser necessàries per a:
  a) Assegurar el respecte als drets o a la reputació dels altres;
  b) La protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut o la moral públiques.
  A nivell internacional existeixen mecanismes de denúncia de les violacions d'aquest article, però en molts llocs del món segueix violant-se aquest dret.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 20.

  Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.

  Ningú podrà ser obligat a pertànyer a una associació.

  En les dictadures i en les democràcies formals se sol observar amb molta freqüència com es vulnera aquest dret. Limitant la llibertat de reunió o prohibint determinades associacions amb finalitats pacífiques.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 21.

  Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement escollits.

  Tota persona té el dret d'accés, en condicions d'igualtat, a les funcions públiques del seu país.

  La voluntat del poble és la base de l'autoritat del poder públic; aquesta voluntat s'expressarà mitjançant eleccions autèntiques que hauran de celebrar-se periòdicament, per sufragi universal i igual i per vot secret o altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.

  En aquest article es reconeix el dret de les persones a elegir lliurement i en unes eleccions lliures i netes als seus representants polítics, així com tenir accés en igualtat de condicions a la funció pública i expressar la seva opinió així com participar en l'esdevenir polític del país.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 22.

  Tota persona, com membre de la societat, té dret a la seguretat social, i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, tenint en compte l'organització i els recursos de cada Estat, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals, indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat.

  En aquest article apareixen per primera vegada els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC). Es ressalta que la satisfacció d'aquests drets és indispensable per a la dignitat i el lliure desenvolupament de les persones. Perquè aquests drets es portin a terme, es necessita tal com s'ha expressat en subapartats anteriors, que l'Estat exerceixi una acció ja sigui de promoció de dits drets, de protecció, etc real i pràctica.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 23.

  Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l'atur.

  Tota personal té dret, sense discriminació alguna, a igual salari per treball igual.

  Tota persona que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria, que li asseguri, així com a la seva família, una existència conforme a la dignitat humana i que serà completada, en cas necessari, per qualssevol altres mitjans de protecció social.

  Tota persona té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa dels seus interessos.

  Igual que l'article 22, l'article 23 segueix enunciant components dels DESC com són el gaudi de condicions de treball equitatives i satisfactòries que impliquin la percepció d'un salari equitatiu i ajustat al treball realitzat, etc (qüestions recollides en l'article 7 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals) o el dret a fundar sindicats i a sindicar-se (també recollit en l'article 8 del Pacte dels DESC). Actualment se segueixen denunciant violacions a aquests drets inherents a tots els éssers humans.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 24.

  Tota persona té dret al descans, al gaudi del temps lliure, a una limitació raonable de la durada del treball i a vacances periòdiques pagades.

  L'article 24, seguint la tònica iniciada en l'article 22 continua posant èmfasi en components dels DESC, en aquest cas el dret al descans, a una vacances periòdiques pagades, al gaudi del temps lliure, i una durada limitada del treball. Qüestions totes elles que han format part de les lluites sindicals i que encara continuen sent punts de confrontació en molts països entre la patronal i els més o menys tolerats moviments sindicals.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 25.

  Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.

  La maternitat i la infància tenen dret a cures i assistència especials. Tots els nens, nascuts de matrimoni o fora de matrimoni, tenen dret a igual protecció social.

  En aquest article s'identifiquen unes necessitats bàsiques. Aquestes són: l'alimentació, l'abric, el vestit, l'habitatge, assistència mèdica i els serveis i prestacions socials. Així mateix s'identifiquen grups d'especial atenció, com per exemple els nens i les dones embarassades, encara que des del punt de vista de cobrir aquestes necessitats bàsiques també es podrien incorporar al grup d'especial atenció a aquelles persones que no tenen cobertes totes o algunes de les necessitats bàsiques abans esmentades. Segons Nacions Unides ‘el propòsit d'aquest article és eliminar la pobresa, promoure la plena ocupació i l'ocupació productiva i fomentar la participació activa de tots en la societat’.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 26.

  Tota persona té dret a l'educació. L'educació deu ser gratuïta, almenys pel que concerneix la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. La instrucció tècnica i professional haurà de ser generalitzada; l'accés als estudis superiors serà igual per a tots, d'acord amb els mèrits respectius.

  L'educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; afavorirà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos; i promourà el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

  Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que haurà de donar-se als seus fills.

  L'educació és considerat per Nacions Unides com un element central per al desenvolupament de la persona. Malgrat això, els nivells educatius en molts països deixen molt a desitjar i, majoritàriament, estan d'acord amb la capacitat adquisitiva de les persones. D'aquesta manera, a major capacitat adquisitiva s'incrementen les possibilitats d'accedir a una educació de més nivell i millor qualitat. Encara s'identifiquen borses de població analfabetes, milions de nens no poden anar a escola i formar-se, l'educació primària no és gratuïta a nivell mundial. En general, l'educació no arriba a la majoria de la població del planeta. Tal com s'indica en diversos informes d'organismes internacionals:

  ‘... Aquestes desigualtats en el que toca a ingressos tenen un fidel reflex en relació a l'accés a l'educació i a l'assistència escolar, i quan aquesta és possible, pel que fa a l'aprofitament de l'ensenyament dispensat. Encara que les taxes de matrícula en l'ensenyament primari són altes en la majoria dels països, la participació en els programes dedicats al desenvolupament de la primera infància, en l'educació superior i, en menor mesura, en la secundària segueix estant dominada per les categories d'ingressos superiors’. Així mateix, en l'Informe s'argumenta que ‘com l'educació és un determinant fonamental de la qualitat de vida, així com de la productivitat i de la empleabilidad dels individus, la situació actual, en la qual les oportunitats dels nens depenen tan directament de la posició socioeconòmica que ocupen els seus pares, no pot menys que desembocar en una pobresa hereditària. L'alça dels salaris relatius de les persones més instruïdes i qualificades tendeix a exacerbar la ja molt desequilibrada distribució de l'ingrés en alguns països.’ (Informe Regional de Països sobre Amèrica Llatina i el Carib de l'any 2000)

  Al seu torn, en les últimes dècades es visualitza l'educació com un instrument per a l'ensenyament de valors com la solidaritat, el respecte dels drets humans, el respecte a la dignitat de les persones, etc. D'aquí el naixement i consolidació del que es coneix com educació per al desenvolupament, educació per a la pau, en drets humans, etc. Tal com s'indica en l'Informe Regional de Països sobre Amèrica Llatina i el Carib de l'any 2000: ‘... Aquestes desigualtats en el que toca a ingressos tenen un fidel reflex en relació a l'accés a l'educació i a l'assistència escolar, i quan aquesta és possible, pel que fa a l'aprofitament de l'ensenyament dispensat. Encara que les taxes de matrícula en l'ensenyament primari són altes en la majoria dels països, la participació en els programes dedicats al desenvolupament de la primera infància, en l'educació superior i, en menor mesura, en la secundària segueix estant dominada per les categories d'ingressos superiors’


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 27.

  Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que d'ell resultin.

  Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials que li corresponguin per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques que sigui autora.

  Amb aquest article es deixa patent l'existència del dret a la cultura de les persones així com de la protecció de la producció intel·lectual. Al seu torn, des de finals del segle XX existeix una tendència que s'ha anat consolidant que associa cultura i desenvolupament. En aquest sentit la Conferència Mundial sobre les Polítiques Culturals (MONDIACULT), celebrada a Mèxic en 1998, va aprovar una definició de la cultura que va establir una relació clara entre cultura i desenvolupament:
  "La cultura…pot considerar-se…com el conjunt dels trets distintius, espirituals i materials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social. Ella engloba, a més de les arts i les lletres, les maneres de vida, els drets fonamentals a l'ésser humà, els sistemes. de valors, les tradicions i les creences.
  MONDIACULT va afirmar així mateix que "només pot assegurar-se un desenvolupament equilibrat mitjançant la integració dels factors culturals en les estratègies per a aconseguir-ho".


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 28.

  Tota persona té dret que s'estableixi un ordre social i internacional en el qual els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració es facin plenament efectius.

  Aquest és un dels articles que evidencien la complicació de l'aplicació i respecte universal de la Declaració. Si bé durant la dècada dels 70 (dècada immediatament posterior al gran procés descolonitzador d'Àfrica i Àsia) es va formular el que es va conèixer com Nou Ordre Econòmic Internacional (NOEI) per part dels estats ex-colònies, dit NOEI va fracassar estrepitosament. En l'actualitat es planteja un ordre econòmic internacional en el que conceptes com justícia social, solidaritat, comerç just, transferència tecnològica i de coneixements, intercanvi cultural, etc, són encara elements teòrics sense grans perspectives d'implantació a nivell mundial. Igual que el compliment dels drets citats en aquesta declaració estan encara lluny de veure´s totalment aconseguits per a tota la població del planeta.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 29.

  Tota persona té deures respecte a la comunitat, ja que només en ella pot desenvolupar lliure i plenament la seva personalitat.

  En l'exercici dels seus drets i en el gaudi de les seves llibertats, tota persona estarà solament subjecta a les limitacions establertes per la llei amb l'única fi d'assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i llibertats dels altres, i de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.

  Aquests drets i llibertats no podran en cap cas ser exercits en oposició als propòsits i principis de les Nacions Unides.


  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |


  Art 30.

  Gens en la present Declaració podrà interpretar-se en el sentit que confereix dret algun a l'Estat, a un grup o a una persona, per a emprendre i desenvolupar activitats o realitzar actes que tendeixen a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració

  En paraules de Leah Levin ‘la Declaració no deu servir, sota cap concepte , de pretext per a violar els drets humans, norma que s'aplica no només als Estats sinó també als grups i a les persones’.

  | Tornar índex Drets Humans | Pujar inici | Tornar Observatori |