La Universitat de Barcelona disposa d’un nou protocol contra l’assetjament sexual i les conductes masclistes

Es perseguiran no només situacions d’assetjament sexual, sinó també conductes masclistes que afectin la vida acadèmica i laboral de la universitat.

Il·lustració de Tres Voltes Rebel

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat un nou protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes. Aquesta normativa actualitza el protocol que va aprovar el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 13 de febrer de 2014.

Entre els principals canvis que introdueix el nou document, cal destacar la persecució no només de situacions d’assetjament sexual, sinó també de conductes masclistes que afectin la vida acadèmica i laboral de la Universitat de Barcelona. A més, aquest protocol incorpora la dimensió d’identitat de gènere i adopta mesures protectores que no es preveien en l’anterior.

La protecció de la UB també s’estén a aquelles actituds que es produeixen fora de les instal·lacions de la Universitat en activitats organitzades per òrgans acadèmics i que tinguin relació amb l’activitat docent o la vida acadèmica o laboral.

Entre els objectius que preveu aquest protocol, hi consten la prevenció de conductes, reparació del dany i sanció dels autors de les conductes; la informació, formació i sensibilització de tots els membres de la UB en aquesta matèria; la facilitació de pautes per identificar situacions d’assetjament i conductes masclistes, i la posada en marxa d’un procediment àgil d’intervenció i d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquelles situacions que s’hagin detectat i no s’hagin pogut prevenir. Les mesures d’acompanyament consistiran en suport i atenció psicològica o assistència jurídica per registrar possibles denúncies penals.

Aquest protocol s’aplica a tots els membres de la UB —estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis— i a aquelles persones que no formen part de la comunitat universitària però hi presten serveis, com els proveïdors.

Informació extreta del web de la Universitat de Barcelona.Aquesta notícia té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030: