Tancar la Taula

Ciències de la naturalesa
Objectius Generals
 • Conèixer el cos humà i comprendre'n el funcionament per tal d'utilitzar aquests coneixements per tenir cura de la salut, i adquirir aquells hàbits d'higiene, alimentació i profilaxi que siguin útils al llarg de la vida.
 • Actuar de forma que s'afavoreixi la sostenibilitat de les formes de vida i del medi ambient, cosa que implica anàlisi, avaluació, imaginació creativa, negociació, cooperació i execució d'accions individuals i col·lectives.
Procediments
 • Utilització de mitjans tecnològics (informàtics i telemàtics), de documentació impresa i de fonts de transmissió oral de temàtica científica.
 • Tractament de dades numèriques en càlculs i gràfics.
 • Expressió oral, escrita i visual de qüestions científiques emprant terminologia adequada.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 • L'ésser humà, el cos i la salut.
 • L'ésser humà i alguns problemes ambientals.
Valors, normes i actituds
 • Presa de consciència de la limitació dels recursos naturals.
 • Consciència de la necessitat de contribuir, cadascú en la mesura de les seves possibilitats a tenir cura de l'entorn.
 • Valoració dels hàbits que propicien el manteniment de la salut i rebuig dels factors que atempten contra la salut individual i col·lectiva.
 • Valoració de l'enriquiment personal i col·lectiu que representa el treball en grup.
Educació visual i plàstica
Objectius Generals
 • Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic en l'expressió de vivències, sentiments i idees, i com a potenciador de qualitats positives de la pròpia personalitat.
 • Comprendre la relació del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges, com a mitjà de transmetre o obtenir informació, i elegir-ne l'opció adequada a diferents finalitats comunicatives.
Procediments
 • Transferència a obra plàstica de missatges verbals.
 • Transformació d'imatges.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 • Obres de creació. Expressivitat i creativitat
 • Dinàmica perceptual: forma-entorn, lluny-aprop
Valors, normes i actituds
 • Interès per la recerca d'informació.
 • Organització del pla de treball.
 • Reconeixement de la utilitat del llenguatge graficoplastic i de les seves possibilitats informatives.
 • Actitud de crítica raonada sobre qualsevol missatge, comunicació, obra de graficoplàstica.
Ciències socials
Objectius Generals
 • Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits, informacions i expectatives diverses en la interacció de situacions, fets o esdeveniments socials, actuals o històrics.
 • Sistematitzar i ordenar, mitjançant diferents tipus de registres (gràfics, estadístiques, quadres, fitxes, àudios), les dades obtingudes mitjançant diferents fons d'informació.
Procediments
 • Recull d'informació per mitjans informàtics i telemàtics, en especial en fonts estructurades d'informació i en altres recursos de la xarxa (internet).
 • Elaboració (manual o per mitjans informàtics), lectura i interpretació d'estadístiques i gràfics.
 • Elaboració d'anàlisi i síntesi escrites a partir de diferents tipus d'informació.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 • Recursos naturals i sostenibilitat
 • Un món desigual. Desenvolupament i subdesenvolupament. Localització de conflictes.
Valors, normes i actituds
 • Actitud participativa , responsable i de col·laboració
 • Preocupació per la correcta presentació i execució del treball.
 • Actitud solidària i de cooperació.
 • Respecte pel medi ambient.
Llengua catalana i castellana i literatura
Objectius Generals
 • Servir-se tant de mitjans tradicionals com de noves tecnologies per tal de cercar, elaborar i transmetre informació.
 • Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, coherència i adequació a la situació comunicativa i al tipus de discurs.
Procediments
 • Funcions comunicatives orals: expressió d'actituds emocionals
 • Comprensió i producció de textos expositius i argumentatius.
 • Elaboració de comunicats complexos. Mural.
 • Ús d'imatges com a font d'informació.
 • Recerca d'informació amb suport informàtic.
 • Ús del corrector informàtic de textos.
 • Tècniques d'ampliació (anàlisi) i de reducció (síntesi) de textos.
 • Repàs i correcció de textos escrits.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 • Tipologia textual. Exposició argumentació.
Valors, normes i actituds
 • Respecte per les opinions d'altri.
 • Valoració de la riquesa que aporta la diversitat lingüística.
 • Adequació del registre al context.
Tecnologia
Objectius Generals
 • Conèixer i analitzar l'explotació dels recursos naturals i l'ús dels productes de la tecnologia en el context del desenvolupament sostenible.
 • Relacionar elements bàsics de cultura tecnològica que li permetin de comprendre els canvis que es produeixen en les formes de vida: relacions ésser humà-natura, relacions socials i de producció, i l'aparició de noves tecnologies.
Procediments
 • Utilització de l'ordinador per a la representació i la interpretació gràfica.
 • Utilització de mitjans informàtics i telemàtics per a la planificació, difusió i presentació de treballs.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
 • Alguns avantatges i inconvenients de les consecucions de la tecnologia. Sostenibilitat.
Valors, normes i actituds
 • Consideració de la limitació dels recursos materials.
 • Consciència de la importància de l'aportació del treball individual al treball en grup.
Matemàtiques
Objectius Generals
 • Valorar especialment el caràcter instrumental de la matemàtica en altres camps del coneixement.
 • Emprar els mitjans tecnològics (calculadores i ordinadors) que facilitin les tasques de càlcul i de representació.
Procediments
 • Representació i anàlisi de la informació.
 • Tècniques de representació simbòlica i gràfica de nombres.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
Valors, normes i actituds
 • Valoració de les eines matemàtiques