Informació institucional


La Fundació Solidaritat UB

Presentació

Missió

– Estatuts

Modificació deIs Estatuts (2013)

Estatuts fundacionals (1996)

Finalitats

Col·lectius de persones beneficiàries (2019)

Activitats

Òrgans de govern

Patronat

Estructura organitzativa

Equip

Dades i indicadors

Memòries d’activitats

Memòria 2019

Memòries d’anys anteriors

Altres indicadors

Resultat de les activitats acomplertes (2019)

Balanç social (2019)

Comments are closed.