Bases

El rector de la Universitat de Barcelona convoca la tretzena edició del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca.

El Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:

1. Participants

1. Participants

Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2017-2018 als centres d’ensenyament de Catalunya.

2. Presentació de treballs

2. Presentació de treballs

2.1 Poden optar al Premi els treballs de recerca de batxillerat que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.

2.2 Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió són lliures.

2.3 Els treballs s’han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, que es troba al Campus UB de Sants (carrer de Melcior de Palau, 140, de Barcelona), a partir del 29 de gener de 2018 i fins al 13 d’abril de 2018. Poden lliurar-se a l’oficina de la Fundació (planta -1), en horari de 10 a 18 hores, o bé al punt d’informació del Campus, de 8 a 21 hores. També poden enviar-se per correu postal (amb data de 13 d’abril de 2018 o anterior).

2.4 De cada treball se n’ha d’entregar una còpia impresa i una d’electrònica (memòria USB, CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «XIII Premi de Recerca per a la Pau». La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que l’integren, a excepció dels supòsits en què aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo. Al sobre s’hi ha d’incloure la fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball. A l’USB, el CD o el DVD s’hi ha d’incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes estan disponibles a l’espai web http://www.solidaritat.ub.edu/premi_pau/. La recepció del treball es confirmarà mitjançant un correu electrònic a les adreces proporcionades a la fitxa A.

3. Jurat

3. Jurat

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.

4. Criteris de valoració

4. Criteris de valoració

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:

  • La vinculació i la coherència del treball amb la cultura de pau.
  • El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
  • La integració de les dimensions local i global en el tractament de la temàtica.
  • L’originalitat.
  • La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.
5. Premis

5. Premis

5.1 L’estudiant —responsable de l’autoria del treball premiat— i el centre d’ensenyament reben cadascun un xec per valor de 500 €. El tutor del treball premiat rep un diploma de reconeixement.

5.2 A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.

5.3 El Premi es pot declarar desert a criteri del jurat, la decisió del qual és inapel·lable. El seu veredicte es dóna a conèixer durant la primera quinzena de maig i es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de reconeixements té lloc a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona el 4 de juny de 2018.

5.4 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca procedent d’aquest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una aportació de 300 € per a l’estudiant premiat/da (en cas d’un treball col·lectiu, serà una aportació de 300 € per a cada estudiant, fins a un màxim de 900 €), segons el conveni específic de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Solidaritat UB. El premi es lliura —i se’n fa la difusió corresponent— el dia 26 de juny. Després del lliurament, una còpia impresa dels treballs procedents del municipi podrà incorporar-se com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet.

5.5 El Consell Comarcal del Garraf atorga un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una tauleta electrònica (o similar) per a l’estudiant. Es lliura —i se’n fa la difusió corresponent— el mes de juny.

6. Difusió

6. Difusió

6.1 Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, centre educatiu i municipi), així com les imatges captades durant l’acte de lliurament del Premi, puguin ser objecte de difusió pública, i a tal efecte subscriuen expressament l’autorització detallada a la fitxa A.

6.2 La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital durant un any. Aquesta publicació es comunica mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Un resum del treball pot publicar-se a l’espai web http://recercapau.ub.edu/, de suport a la recerca en els centres educatius, i al Mapamundi interactiu dels Drets Humans del Portal PAULA.

7. Devolució dels treballs

7. Devolució dels treballs

Els treballs es poden recollir al local de la Fundació Solidaritat UB (carrer de Melcior de Palau, 140, de Barcelona) durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2018 en horari de 10 a 16h. Si es tenen dificultats per recollir el treball en l’horari indicat, es pot contactar amb recercapau@ub.edu.

8. Interpretació i acceptació de les bases

8. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona.

La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica acceptar aquestes bases.

Comentarios cerrados.