Bases

AVÍS 19-6-2020: S’estableix un nou termini de presentació dels treballs fins al 30 de juny de 2020, en el que s’accepten treballs únicament per correu  electrònic seguint el procediment establert a les bases quarta i cinquena.

Resolució del rector, de 18 de juny de 2020, per la que es modifica la convocatòria de la quinzena edició del Premi de Recerca per a la Pau

La Universitat de Barcelona convoca la quinzena edició del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca.

La participació a aquest premi és compatible amb la participació a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

El Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:

1. Objecte de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria consisteix en l’atorgament de premis a treballs de recerca elaborats per estudiants de batxillerat de centres d’ensenyament de Catalunya que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.).

Algunes de les temàtiques vinculades a la cultura de pau són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, els moviments socials, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2019-2020 als centres d’ensenyament de Catalunya.

Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió són lliures.

3. Imports i finançament de la convocatòria

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import de 1.000 € per al premi, que anirà a càrrec de la Fundació Solidaritat UB.

4. Presentació de treballs

4. Presentació de treballs

Les candidatures han de presentar-se des del correu electrònic del centre educatiu on l’estudiant cursa batxillerat, amb l’assumpte XV Premi de Recerca per a la Pau.

El correu ha d’incloure:

  • La còpia electrònica del treball (en un únic PDF).
  • La fitxa A, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball.
  • La fitxa B (PDF), amb el resum del treball.

En la fitxa B pot incloure’s un enllaç d’accés a altres materials i documents annexos que formin el treball.

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo.

La recepció de la documentació es confirmarà mitjançant un correu electrònic a les adreces proporcionades a la fitxa A, en un termini màxim de 72 hores.

No s’acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida.

5. Període de presentació de treballs

5. Període de presentació de treballs

S’estableix un nou termini de presentació dels treballs fins al 30 de juny de 2020, en el que s’accepten treballs únicament per correu electrònic a l’adreça recercapau@ub.edu de la Fundació Solidaritat UB.

6. Avaluació i selecció

6. Avaluació i selecció

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona. Aquest jurat serà nomenat pel director de la Fundació Solidaritat UB.

7. Criteris d’avaluació

7. Criteris d’avaluació

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:

– La vinculació i la coherència del treball amb la cultura de pau.

– El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.

– La integració de les dimensions local i global en el tractament de la temàtica.

– L’originalitat.

– La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

8. Resolució

8. Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria correspon al director de la Fundació Solidaritat UB, per delegació del Rector, previ dictamen del jurat.

9. Premis

9. Premis

El Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona té una dotació de 1.000 €, que es reparteixen de forma igualitària entre l’estudiant responsable de l’autoria del treball premiat i el seu centre d’ensenyament. El tutor o la tutora del treball premiat rep un diploma de reconeixement.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.

El Consell Comarcal del Garraf atorga un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en un lot de productes de comerç just per a l’estudiant.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca procedent d’aquest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una aportació de 300 € per a l’estudiant premiat/da (en cas d’un treball col·lectiu, serà una aportació de 300 € per a cada estudiant, fins a un màxim de 900 €), segons el conveni específic de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Solidaritat UB.

Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat, la decisió del qual és inapel·lable.

10. Concessió del premi

10. Concessió del premi

El veredicte del jurat es dona a conèixer a les persones participants durant la primera quinzena de maig i es publica, després de l’acte de lliurament, a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB (solidaritat.ub.edu).

El lliurament del Premi de Recerca per a la Pau està previst per a l’última setmana de maig de 2020 a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.

El premi especial del Consell Comarcal del Garraf es lliura —i se’n fa la difusió corresponent— el mes de juny de 2020 al Garraf.

El Premi Joan Gomis es lliura —i se’n fa la difusió corresponent— el mes de juny de 2020 a Santa Coloma de Gramenet. Després del lliurament, una còpia impresa dels treballs procedents d’aquest municipi podrà incorporar-se com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet.

11. Publicació i difusió dels treballs

11. Publicació i difusió dels treballs

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, nom del centre i municipi) puguin ser objecte de difusió pública, i a tal efecte subscriuen expressament la clàusula informativa detallada a la fitxa A.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunica mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en la fitxa A. Un resum del treball pot publicar-se a l’espai web http://recercapau.ub.edu/, de suport a la recerca en els centres educatius, i al Mapamundi interactiu dels Drets Humans del Portal PAULA.

La participació en el Premi implica la cessió de drets per a aquesta publicació.

12. Devolució dels treballs

12. Devolució dels treballs

Els treballs es poden recollir a la Fundació Solidaritat UB (carrer Melcior de Palau, 140, de Barcelona) durant els mesos de juny, juliol i setembre de 2020 en horari de 10 a 16 hores. Si es tenen dificultats per recollir el treball en l’horari indicat, es pot contactar amb recercapau@ub.edu.

13. Interpretació i acceptació de les bases

13. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona.

La participació en el Premi implica acceptar aquestes bases.

Comments are closed.