Bases

La Fundació Solidaritat UB, com a entitat del Grup Universitat de Barcelona, tal com disposen els seus estatuts, amb l’objectiu de promoure l’educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d’enfortir la cultura de pau des de la recerca, convoca la dissetena edició del Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.

La participació a aquest premi és compatible amb la participació a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

El XVII Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:

1. Objecte de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria consisteix en l’atorgament de premis a treballs de recerca elaborats per estudiants de batxillerat de centres d’ensenyament de Catalunya que tractin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l’erradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.).

Algunes de les temàtiques vinculades a la cultura de pau són la solidaritat internacional, la justícia global, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, la protecció i defensa dels drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2021-2022 als centres d’ensenyament de Catalunya.

Els treballs, que hauran de ser originals, poden ser individuals o col·lectius. El format i l’extensió són lliures.

La participació a aquest premi és compatible amb la participació a altres premis per a treballs de recerca de la Universitat de Barcelona.

3. Imports i finançament de la convocatòria

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import de 1.000 € per al premi, que anirà a càrrec de la Fundació Solidaritat UB.

4. Presentació de treballs

4. Presentació de treballs

Per correu electrònic, cal enviar a l’adreça recercapau@ub.edu de la Fundació Solidaritat UB, amb l’assumpte “XVII Premi de Recerca per a la Pau”:

  • La fitxa d’inscripció, amb les dades d’identificació de les persones i del centre d’ensenyament que presenten el treball, amb les signatures (electròniques o escanejades) i el segell del centre.
  • La còpia electrònica del treball (en un únic PDF).
  • Un document (separat, en PDF) amb un resum del treball que en 250 paraules (aproximadament) exposi el problema d’investigació, objectiu, mètode i resultats. En aquest document de resum pot afegir-se un enllaç d’accés a altres materials i documents annexos que conformin el treball.

D’altra banda, per correu postal, cal enviar a la Fundació Solidaritat UB (c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 de Barcelona) el document original (no una fotocòpia ni una còpia escanejada) de la fitxa d’inscripció.

La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible en cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què aquestes dades personals siguin imprescindibles per exposar-lo.

La recepció de la documentació es confirmarà per correu electrònic a les adreces proporcionades a la fitxa d’inscripció, en un termini màxim de 72 hores.

No s’acceptaran les candidatures que no incloguin tota la documentació requerida.

5. Termini de presentació de treballs

5. Termini de presentació de treballs

La documentació es pot presentar fins al 8 d’abril de 2022.

6. Avaluació, selecció i resolució

6. Avaluació, selecció i resolució

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona. Aquest jurat serà presidit pel director de la Fundació Solidaritat UB, que també en designarà els membres.

7. Criteris d’avaluació

7. Criteris d’avaluació

Per elegir el treball guardonat, es tenen en compte els criteris següents:

– La vinculació i la coherència del treball amb la cultura de pau.

– El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.

– La inclusió de la interdependència local i global en l’anàlisi de la problemàtica.

– L’originalitat.

– La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

8. Premis

8. Premis

El Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona té una dotació de 1.000 €, que es reparteixen de forma igualitària entre l’estudiant responsable de l’autoria del treball premiat i el seu centre d’ensenyament. El tutor o la tutora del treball premiat rep un diploma de reconeixement.

En cas de treballs en equip, la part del premi corresponent a l’autoria es repartirà equitativament entre l’alumnat responsable del treball.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet atorga el Premi Joan Gomis al millor treball de recerca procedent d’aquest municipi, segons el veredicte del jurat. Aquest premi consisteix en una aportació de 300 € per a l’estudiant premiat/da (en cas d’un treball col·lectiu, serà una aportació de 300 € per a cada estudiant, fins a un màxim de 900 €), segons el conveni específic de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Fundació Solidaritat UB.

Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat, la decisió del qual és inapel·lable.

9. Concessió del premi

9. Concessió del premi

El veredicte del jurat es dona a conèixer a les persones participants la segona quinzena de maig i es publica, després de l’acte de lliurament, a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB (www.solidaritat.ub.edu).

El lliurament del Premi de Recerca per a la Pau —i la difusió corresponent— es preveu per a la primera setmana de juny de 2022.

El Premi Joan Gomis es lliura —i se’n fa la difusió corresponent— el mes de juny de 2022 a Santa Coloma de Gramenet. Després del lliurament, una còpia impresa dels treballs procedents d’aquest municipi podrà incorporar-se com a material de consulta del Fons Documental Joan Gomis de la Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet.

10. Difusió i publicació dels treballs

10. Difusió i publicació dels treballs

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognoms, nom del centre i municipi) puguin ser objecte de difusió pública, i a tal efecte subscriuen expressament la clàusula informativa detallada a la fitxa d’inscripció.

La Fundació Solidaritat UB es reserva el dret de publicació digital dels resums dels treballs al Dipòsit Digital de la UB i al Mapamundi dels Drets Humans del Portal PAULA durant un any.

La participació en el Premi implica la cessió de drets per a aquesta publicació.

11. Interpretació i acceptació de les bases

11. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al president de la Fundació Solidaritat UB.

La participació en el Premi implica acceptar aquestes bases.