Bases

Resolució del rector, de 18 de juny de 2020, per la que es modifica la convocatòria de la primera edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans

La Universitat de Barcelona convoca la primera edició del Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans, per a estudiants de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en la divulgació de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible com a instrument per a la protecció i defensa dels drets humans.

El Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans es regeix per les bases següents:

1. Objecte de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria consisteix en l’atorgament de premis a pòsters elaborats per estudiants de Grau i Màster de la Universitat de Barcelona que contribueixen a la divulgació de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i la protecció de drets humans. Els pòsters tractaran algun dels objectius o metes relatius a aquesta agenda.

2. Participants

2. Participants

Poden optar al Premi alumnes que presentin un pòster elaborat com a treball d’assignatures de Grau o Màster, o un pòster del Treball Final de Grau o Màster, de la Universitat de Barcelona.

El pòster ha d’haver estat avaluat durant el curs 2019-20 com a treball d’aquella matèria o treball final, amb una qualificació igual o superior a l’aprovat, i ha de comptar amb l’aval del professor o professora responsable de la matèria respecte a la validesa dels continguts exposats.

3. Imports i finançament de la convocatòria

3. Imports i finançament de la convocatòria

A aquesta convocatòria es destinarà l’import de 2.000 € per al premi, que anirà a càrrec de la Fundació Solidaritat UB.

4. Presentació de treballs

4. Presentació de treballs

Les candidatures han de presentar-se des del correu electrònic corporatiu del professor o professora que consta en la fitxa B, amb l’assumpte I Premi de Pòsters de Sostenibilitat i Drets Humans.

El correu ha d’incloure:

 • La fitxa A d’inscripció de l’estudiant. En cas d’autoria col·lectiva del pòster, tots/es els/les estudiants responsables de l’autoria han d’estar d’acord a presentar-lo al Premi i s’ha d’incloure una fitxa A per cada estudiant.
 • La fitxa B de diligència del professor/a.
 • Els adjunts o un enllaç de descàrrega de:
  • un document PDF del pòster en mida igual o inferior a DINA1.
  • un document PDF de la bibliografia que el sustenta

Les fitxes A i B poden presentar-se sense signatura.

El correu ha d’adreçar-se a portalpaula@ub.edu. En un termini màxim de 72 hores, caldrà esperar un missatge de la Fundació Solidaritat UB que en confirmi la recepció.

5. Període de presentació de treballs

5. Període de presentació de treballs

El pòster i la documentació a què fa referència la base 4a poden presentar-se fins al 6 de juliol de 2020 (inclòs).

6. Avaluació i selecció

6. Avaluació i selecció

El Premi el resol un jurat interdisciplinari format per persones expertes en sostenibilitat i drets humans de la UB, d’administracions públiques i d’entitats privades no lucratives (ONG). Aquest jurat serà nomenat pel director de la Fundació Solidaritat UB.

7. Criteris d’avaluació

7. Criteris d’avaluació

Per elegir els pòsters guardonats, es tenen en compte els criteris següents:

El rigor de la informació presentada.

La inclusió d’elements gràfics i visuals que contribueixin a la divulgació dels continguts.

La pertinència dels continguts exposats per a l’assoliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible i, conseqüentment, per a la protecció i defensa dels drets humans.

La il·lustració de les interdependències entre els territoris, les persones i el medi, així com de les dinàmiques de poder que afecten l’accés als recursos i la governança.

8. Resolució

8. Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria correspon al director de la Fundació Solidaritat UB, per delegació del Rector, previ dictamen del jurat.

9. Premis

9. Premis

El Premi té una dotació de 2.000 €, que es reparteixen de forma igualitària entre l’alumnat premiat en 5 modalitats:

 • Pòster de conceptes: presentació de conceptes i elements teòrics de la pròpia disciplina que contribueixen a la protecció i defensa de drets humans.
 • Pòster de problemàtiques: presentació que indaga en les causes subjacents a problemàtiques relacionades amb els ODS i manifestades en contextos locals, regionals, internacionals o mundials.
 • Pòster d’alternatives: presentació que mostra solucions o iniciatives de transformació impulsades en diferents contextos, per agents públics o privats sense ànim de lucre, per a la protecció de drets humans.
 • Pòster de recerca: presentació d’una recerca desenvolupada des de la UB i que contribueix a algun ODS.
 • Pòster que il·lustra aliances de la universitat amb la societat per a la protecció i defensa de drets humans.

A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d’accèssits o mencions especials, sense dotació econòmica.

El Premi, en totes o alguna de les seves modalitats, es pot declarar desert a criteri del jurat. En cas que alguna modalitat quedi deserta, la dotació econòmica es reparteix entre les altres modalitats, a les quals es pot atorgar més d’un premi.

El professor o professora tutor del treball rep un diploma de reconeixement.

La decisió del jurat és inapel·lable.

10. Concessió del premi

10. Concessió del premi

El veredicte del jurat es dona a conèixer durant el mes d’octubre, i es publica a l’espai web de la Fundació Solidaritat UB. L’acte de lliurament del Premi està previst per al 10 de novembre de 2020, coincidint amb el Dia Internacional de la Ciència al Servei de la Pau i el Desenvolupament.

11. Publicació i difusió dels treballs

11. Publicació i difusió dels treballs

Tots els pòsters destacats al veredicte del jurat amb premi, accèssit o menció especial es recullen en una publicació electrònica que s’afegeix al Dipòsit Digital de la UB. La publicació es realitza sota una llicència Creative Commons- Reconeixement- No comercial- Compartir Igual, per tal que qualsevol persona, entitat o institució pugui fer-ne ús amb finalitats divulgatives o didàctiques. Entre d’altres, els pòsters poden publicar-se al Portal PAULA i generar-se’n obres derivades com exposicions o materials formatius que mantinguin la llicència esmentada.

La participació en el Premi implica la cessió de drets per a aquesta publicació.

12. Devolució dels treballs

12. Devolució dels treballs

L’USB es pot recollir a la Fundació Solidaritat UB durant els mesos d’octubre i novembre de 2020.

13. Interpretació i acceptació de les bases

13. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d’aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona.

La participació en el Premi implica acceptar aquestes bases.

Comments are closed.