El rector de la Universitat de Barcelona convoca la sisena edició del Premi de Recerca per a la Pau, per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'educació per a la pau en totes les modalitats del batxillerat i d'enfortir la cultura de pau des de la recerca.

El Premi de Recerca per a la Pau es regeix per les bases següents:

Bases

Documentació

<<< Torna

1. Participants

Poden participar-hi estudiants de batxillerat matriculats durant el curs 2010-2011 als centres d'ensenyament de Catalunya.

2. Presentació de treballs

2.1. Optaran al premi els treballs de recerca que abordin alguna qüestió relacionada amb la cultura de pau, és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com a situació social que permet el desenvolupament humà ple de totes les persones i l'eradicació de qualsevol mena de violència (guerra, injustícia, vulneració de drets humans, alienacions, etc.). Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l'altermundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat, etc.

Els treballs poden ser individuals o col·lectius. El format i l'extensió dels treballs és lliure.

2.3. Els treballs s'han de presentar a la Fundació Solidaritat UB, al carrer de Melcior de Palau, 140, Barcelona (08014), a partir de l'1 de febrer de 2011 i fins al 15 d'abril de 2011.

2.4. De cada treball, se n'ha d'entregar una còpia impresa i una còpia electrònica (CD o DVD), en un sobre tancat en què consti la referència «VI Premi de Recerca per a la Pau» i un pseudònim que n'identifiqui l'autoria. La identitat (el nom o la imatge) dels autors del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies de cap dels materials que integren el treball, a excepció dels supòsits en què la identitat o les imatges siguin imprescindibles per a l'exposició del treball. En el sobre s'hi ha d'incloure la fitxa A, amb les dades identificatives de les persones i del centre d'ensenyament que presenten el treball. En el CD o DVD s'hi ha d'incloure la fitxa B, amb el resum del treball. Totes dues fitxes es troben disponibles a l'espai web del Premi (www.solidaritat.ub.edu/premi_pau).

3. Jurat

El Premi el resoldrà un jurat interdisciplinari que presidirà el rector de la Universitat de Barcelona i que estarà format íntegrament per professorat de la Universitat de Barcelona.

 • Anna Bastida, professora titular de Didàctica de les Ciències Socials.
 • David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic i director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
 • José Luis Gordillo, professor titular de Filosofia del Dret.
 • Mariano Marzo, catedràtic d'Estratigrafia.
 • Carme Panchón, professora titular de Pedagogia de la Inadaptació Social i sotsdirectora de l'Institut d'Infància i Món Urbà.
 • Jaume Saura, professor titular de Dret Internacional Públic i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

4. Criteris de valoració

Per a l'elecció del treball guardonat, es tindran en compte els criteris següents:

 • La vinculació i coherència del treball amb la cultura de pau.
 • El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.
 • La integració de les dimensions local i global de la temàtica.
 • L'originalitat del treball de recerca.
 • La contribució de la recerca a il·lustrar i dotar de contingut la cultura de pau.

5. Premis

5.1. L'estudiant --responsable de l'autoria del treball premiat-- i el centre d'ensenyament rebran cadascun un xec per valor de 500 EUR. El tutor o la tutora del treball premiat rebran un diploma de reconeixement.

5.2. A criteri del jurat, es podran atorgar un nombre variable d'accèssits o de mencions especials, sense dotació econòmica.

5.3. El Premi es podrà declarar desert a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable. El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la segona quinzena de maig i es publicarà a l'espai web de la Fundació Solidaritat UB. El lliurament de premis tindrà lloc a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona durant l'última setmana de maig.

5.4. En conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, s'atorgarà un premi especial al millor treball de recerca del Garraf, segons el veredicte del jurat. Aquest premi especial tindrà una dotació de 300 EUR per a l'estudiant i 300 EUR per al centre educatiu.

6. Difusió dels treballs

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de publicació digital dels treballs participants al Dipòsit Digital (diposit.ub.edu) durant un any. Aquesta publicació es comunicarà mitjançant un correu electrònic a les adreces de contacte facilitades en la fitxa A.

Les fitxes B de resum podran publicar-se a l'espai web del Premi de Recerca per a la Pau.

7. Devolució dels treballs

Els treballs es podran recollir al local de la Fundació Solidaritat UB, els mesos de juny, juliol i setembre de 2011.

8. Interpretació i acceptació de les bases

La interpretació d'aquestes bases correspon al rector de la Universitat de Barcelona. La participació en el Premi de Recerca per a la Pau implica l'acceptació d'aquestes bases.