L'Aigua al Món: Cooperació i Conflicte  

Jordi Cortés
Observatori Solidaritat UB

L'Estat de l'Aigua al Món: aigua i recursos hídrics
Recursos hídrics mundials
Escasetat i Estrès Hídric
Accés als Recursos hídrics
El Dret a l'Accés a l'Aigua:
     El dret humà a l'aigua
      Drets de les poblacions a la guerra i en territoris ocupats. L'aigua i el Dret Internacional Humanitari (DIH)
      La regulació jurídica internacional dels cursos d'aigua amb caràcter internacional
Recursos hídrics i Conflictes

| Tornar índex de Temes |


L'Estat de l'aigua al món: aigua i recursos hídrics

 

L'escasetat d'aigua és avui un dels grans reptes que afronta la humanitat per al futur. L'aigua , no obstant això, és un element molt abundant a la Terra, el problema és que el 97% del total està formada per aigua salada pertanyent a mars i oceans. És per aquesta raó que no és del tot encertat afirmar que l'aigua és un recurs escàs al planeta. L'element realment escàs és l'aigua dolça, és a dir , aquella que és imprescindible per al desenvolupament de la vida terrestre. L'aigua dolça constitueix només un 3% del total de l'aigua present al planeta, i el 70% d'aquesta no està disponible, ja que es troba congelada als bancs de gel polars i ales glaceres [1] .

| Tornar Observatori | Pujar índex |

Recursos hídrics mundials

L'aigua dolça líquida, és a dir, aquella de la qual l'home teòricament disposa per a satisfer totes les seves necessitats (supervivència, agricultura, indústria i serveis) suposa només un 1% de l'aigua present al planeta. I tot i que l'oferta mundial d'aigua dolça, presa en xifres totals, és encara superior a la demanda mundial, els problemes amb l'aigua dolça són importants. El problema és que els recursos hídrics del planeta es troben irregularment repartits. Mentre hi ha zones, com Amèrica del Sud, que gaudeixen del 26% dels recursos hídrics del planeta per a un 6% de la població (només a la conca de l´Amazones es concentren el 15% de totes les existències mundials [2] ), Àsia, que concentra el 60% de la població mundial només disposa del 36% de l'aigua dolça disponible. En l'actualitat 550 milions de persones viuen a països amb escasetat i estrès Hídric, i es calcula que l'any 2010 seran 1000.

| Pujar índex |
Escasetat i Estrès Hídric

Parlem d'escasetat per a aquella situació en la qual el dèficit d'aigua és crònic i és a conseqüència de causes meteorològiques (sequeres, canvi climàtic, etc...) i es parla d'una situació d'estrès Hídric en aquells països on és la pressió demogràfica i la contaminació, i no la disminució dels recursos hídrics disponibles, la causant del problema d'escasetat. Ambdós processos poden donar-se de forma simultània.
| Pujar índex |Accés als Recursos hídrics

A nivell mundial, 1.700 milions de persones manquen d'accés a aigua potable i 3.300 no disposen de serveis de sanejament adequats [3] . Els problemes d'accés a l'aigua potable causen més de 3.350 milions de casos anuals de malalties. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 80% de la malalties més comunes a les regions en desenvolupament (diarrees, febres, dengue, malària, etc...) estan relacionades amb la qualitat de l'aigua [4] . A l'hora de valorar l'accés a l'aigua com una variable de salut, tan important és tenir en compte la quantitat com la qualitat. Amb el procés de desenvolupament, l'augment i la creixent concentració de la població, els abocaments contaminants industrials, urbans i agrícoles estan creant ja situacions perilloses (almenys localment) per a la higiene i la salut humana.

La pressió per l'augment de la població i del consum per habitant està fent que es sobreexplotin els ecosistemes dels quals s'extreuen. A la regió d'Orient Mig, per exemple, la sobreexplotació dels aqüífers, i del llac Tiberies [5] , està posant en perill la capacitat de renovació d'aquests ecosistemes. La deficient qualitat de l'aigua (contaminació) ha arribat fins i tot a provocar un problema d'escassesa i d'augment de malalties a zones del planeta a les quals l'aigua dolça és abundant. Aquest és el cas, per exemple, de la Federació Russa.

Tampoc el canvi climàtic és aliè a aquesta situació, segons el Fòrum Mundial de l'Aigua, l'augment de la temperatura global del planeta està provocant una major evaporació, el que al seu torn duu a un increment de les pluges, però de caràcter torrencial i violent, és a dir, poc beneficioses i perilloses.

També les sequeres es fan més llargues i afecten, cada vegada més, a zones no habituades a la falta de precipitacions. Aquest el cas, per exemple, de la greu sequera que va sofrir Centre Amèrica, una sequera que va assolar l'istme durant l'any 2001 i que ha va destruir a algunes zones entre el 40% i el 100% dels conreus de blat de moro, frijol, arròs i sorgo. La fam afecta ja, a la fi de 2002, a 1,6 milions de persones a Guatemala, El Salvador, Hondures i Nicaragua, segons les dades del Programa Mundial d'Aliments (PMA) de Nacions Unides. A mitjan 2003, la sequera de tres anys que sofreix Etiòpia ha tornat a activar totes les alarmes.

És evident que els problemes amb l'aigua no es redueixen únicament a la situació geogràfica, climàtica o demogràfica dels països, la falta de recursos econòmics també genera desigualtats a l'hora d'afrontar-se a aquest problema. Per exemple, segons la Comissió Mundial de l'Aigua, els països industrialitzats (OCDE) han desenvolupat un 70% de la seva capacitat  d'emmagatzematge d'aigua en embassaments, mentre que la majoria dels Països en Vies de Desenvolupament (PVD) han desenvolupat a penes un 20%. Vists totes aquestes dades de situació no ha de sorprendre a ningú que l'aigua dolça rebi, en algunes zones del planeta, el qualificatiu d´“or blau”. L'aigua dolça és un recurs tan necessari com escàs. Un recurs vital i escàs (com ho és també el petroli) és la combinació perfecta per a l'aparició de tensions, problemes i conflictes.


| Pujar índex |


El Dret a l'accés a l'aigua

Per a entendre la qüestió que ens ocupa, i per a començar a enfocar algunes qüestions, resulta imprescindible realitzar un repàs a la situació del dret a l'aigua (s'entén accés a) en el Dret Internacional Públic. L'accés a un determinat bé necessari per a cobrir una necessitat vital, adquireix una importància crucial quan estem davant un bé escàs. L'aigua és un bé molt escàs o poc accessible (s'entén en qualitat i quantitat suficient), per a una part important de la població del planeta. Tractarem de repassar i saber en quina mesura el dret a l'aigua apareix com a dret individual (dret humà) i col·lectiu (dret dels pobles), en el Dret Internacional Humanitari en context de conflicte armat, i a més, que preveu el Dret Internacional Públic per a casos en els que diversos pobles o països comparteixen unes mateixes fonts de recursos hídrics, siguin de la naturalesa que siguin.

El dret humà a l'aigua:

És una obvietat parlar de l'aigua com un element imprescindible per a la vida en general i per a l'ésser humà en particular, i també pot semblar altra obvietat parlar del dret humà a l'accés a l'aigua en quantitat i qualitat suficient. Doncs bé, el dret a l'aigua no apareix contemplat com a tal en cap text pertanyent al Dret Internacional dels Drets Humans. Això no significa que no existeixi, aquest dret pot deduir-se o derivar-se de diversos articles pertanyents a diversos àmbits del dret internacional.

Els dos principals instruments de drets humans, el Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, no esmenten directament el dret a l'aigua en cap moment, encara que pot derivar-se de diversos punts del seu articulat. Per exemple, l'article 6 del Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics, parla del “dret a la vida”. És evident que cap ésser humà pot sobreviure sense la ingestió d'una certa quantitat d'aigua, i s'entén que en unes condicions de qualitat mínimes. L'aigua és imprescindible per a la vida, per tant, la privació de l'accés a l'aigua constitueix un atemptat contra la vida, i com a tal, una acte de violació dels drets humans. Segons l'Organització Mundial de la Salut una persona necessita cinc litres d'aigua diaris per a no morir per deshidratació.

En la mateixa línia, l'article 11 del Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals esmenta “el dret a gaudir d'un nivell de vida adequat”. Un dels principals elements que el DIP creu necessari per a gaudir d'un nivell de vida adequat ho constitueix l'accés a un habitatge digne. Segons el Comitè de Drets Econòmics i Culturals, encarregat de la interpretació i monitoratge del Pacte Internacional [6] , un habitatge digne deu disposar d'una sèrie d'infraestructures essencials, entre elles, accés a aigua potable. Més concretament el Comitè diu: “tots els beneficiaris del dret a un habitatge adequat deurien tenir accés permanent a aigua potable” [7] . La referència al dret a l'accés a un habitatge digne apareix també en l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha redactat multitud d'informes en els quals descriu una relació causal directa entre el consum deficient d'aigua, o l'excés de contaminació de la mateixa, i la presència de certes malalties, generalment associades a la pobresa i als Països en Vies de Desenvolupament (PVD).

Segons la OMS, un subministrament i accés adequat a l'aigua potable o salubre preveu malalties tals com: anèmia, arsenicosis, ascariasis, còlera, dengue, diarrea, disenteria, fluorosis, hepatitis, malària, febres tifoideas, etc.. [8] . En aquest sentit, l'article 12 del Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals diu:

1. Els Estats Parts en el present Pacte reconeixen el dret de tota persona al gaudi del més alt nivell possible de salut física i mental.

  2. Entre les mesures que deuran adoptar els Estats Parts al Pacte a fi d'assegurar la plena efectivitat d'aquest dret, figuraran les necessàries per a: (...)

  c) La prevenció i el tractament de les malalties epidèmiques, endèmiques, professionals i d'altra índole, i la lluita contra elles;” [9] .


També l´OMS diu que una persona necessita cinquanta litres d'aigua diaris per a mantenir un nivell de vida adequat: 5 per a beure, 20 per a neteja (salubritat de la llar), 15 per a higiene personal i 10 per a la preparació del menjar. És necessari puntualitzar que estem parlant únicament de la quantitat per a cobrir les necessitats més bàsiques, no s'inclouen aquí quantitats destinades al desenvolupament d'activitats econòmiques (agricultura, indústria i serveis) o necessitats col·lectives. Per a un consum urbà l´OMS preveu, com a mínim, el consum d'uns 100 litres per persona i dia. Per això, al consum domèstic i personal cal afegir la despesa en hospitals, escoles, negocis, etc…

En altre àmbit de DIP, concretament referent als drets del nen, l'article 24 de la Convenció dels Drets del Nen, adoptada per Nacions Unides en 1989, estableix explícitament l'obligació de l'estat de procurar i facilitar l'accés a aigua salubre per al desenvolupament sa de la població infantil:

1. Els Estats Parts reconeixen el dret del nen al gaudi del més alt nivell possible de salut i a serveis per al tractament de les malalties i la rehabilitació de la salut. Els Estats Parts s'esforçaran per assegurar que cap nen sigui privat del seu dret al gaudi d'aquests serveis sanitaris.

2 . Els Estats Parts asseguraran la plena aplicació d'aquest dret i, en particular, adoptaran les mesures apropiades per a: (...)

c) Combatre les malalties i la malnutrició en el marc de l'atenció primària de la salut mitjançant, entre altres coses, l'aplicació de la tecnologia disponible i el subministrament d'aliments nutritius adequats i aigua potable salubre, tenint en compte els perills i riscos de contaminació del medi ambient;” [10] .

Com hem pogut observar el Dret Internacional Públic contempla diversos drets de l'individu dels quals es pot derivar l'existència d'un dret humà a l'accés a l'aigua salubre o potable en quantitat suficient.

Però no només pel que fa a drets individuals apareix reflectit en el DIP el dret a l'aigua. També es pot derivar un dret col·lectiu a l'aigua del Dret de Lliure Determinació dels pobles [11] , el qual recull el dret dels pobles a l'ús i gaudi dels recursos naturals presents al seu territori, sense prejudici de les obligacions internacionals contretes. Aquestes mateixes consideracions també es troben a la Resolució 1803 (XVII) de l'Assemblea General de les Nacions Unides, de 14 de desembre de 1962, titulada "Sobirania permanent sobre els recursos naturals". Al punt 1, la resolució 1803 (XVII) reconeix que:

“(...)1. El dret dels pobles i de les nacions a la sobirania permanent sobre les seves riqueses i recursos naturals deu exercir-se en interès del desenvolupament nacional i del benestar del poble del respectiu Estat. [12] .També en els dos Pactes Internacionals de 1966 vam trobar la mateixa referència en el seu article 1º (comú als dos Pactes Internacionals):

1. Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d'aquest dret estableixen lliurement la seva condició política i proveeixen així mateix al seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

2 . Per a l'assoliment dels seus fins, tots els pobles poden disposar lliurement de les seves riqueses i recursos naturals, sense perjudici de les obligacions que deriven de la cooperació econòmica internacional basada en el principi de benefici recíproc, així com del dret internacional. En cap cas podrà privar-se a un poble dels seus propis mitjans de subsistència [13] .

Després d'aquest repàs podem deduir, que si bé el dret a l'accés a l'aigua (en quantitat i qualitat suficient) no està recollit com un dret humà pròpiament dit, aquest dret existeix per ser inherent a la consecució d'altres drets. És a dir, l'accés a l'aigua és una condició imprescindible per a poder gaudir de determinats drets perfectament juridificats i previstos al DIP dels Drets Humans.Drets de les poblacions en la guerra i en territoris ocupats. L'aigua i el Dret Internacional Humanitari (DIH):

En els textos i regulacions del Dret Internacional Humanitari també podem trobar referències al dret individual i col·lectiu a l'accés a l'aigua i als recursos hídrics. Les regulacions del DIH resulten especialment importants en l'anàlisi de casos com el de Palestina. Sobre la base del DIP la franja de Gaza, Cisjordània i els Alts del Golan són territoris ocupats per una potència estrangera, en aquest cas Israel. Sota aquesta circumstància el Dret Internacional Humanitari preveu una sèrie d'obligacions i límits per a la potència ocupant envers els territoris que ocupa i les persones que viuen en ells. El 4º Conveni de Ginebra de 1949 preveu una sèrie de normes bàsiques, relatives als recursos hídrics i subministrament d'aigua a la població civil en temps de guerra o ocupació.

Però ja abans de la redacció dels Convenis de Ginebra, les Regulacions de la Haia respecte a les Lleis i Costums de Guerra terrestre de 1907 [14] , que estan considerades pel dret Internacional com costum internacional [15] , ja vam trobar referències als límits de les potències ocupants de territoris. En el seu article 55 , aquesta regulació diu:

Art. 55. L'Estat ocupant no deu considerar-se sinó com administrador i usufructuari dels edificis públics, immobles, boscos i explotacions agrícoles que pertanyin a l'Estat enemic i es trobin en el país ocupat. Deurà defensar el capital d'aquestes empreses i administrar a mesura que a les regles de l'usdefruit. [16]Dit article deixa ben clar que, en cap cas, la potència ocupant es converteix en el propietari dels recursos i béns públics presents en els territoris ocupats. Israel ocupa la franja de Gaza, Cisjordània, l'est de Jerusalem i els Alts del Golan (Síria) des de la Guerra dels Sis Dies en 1967, i ja des del primer moment es va apoderar unilateralment de tots els recursos hídrics subterranis i superficials dels territoris que havia ocupat militarment. A l'agost de 1967, les Ordres Militars 92 (ordre relativa als poders en assumptes relacionats amb la gestió de l'aigua) i 158 [17] , van transferir tots els poders que detentaven les autoritats jordanes a Cisjordània al Cap de les Israel Defense Force (IDF) al territori, i van revocar tots els drets sobre l'aigua que atorgava la legislació jordana als habitants de Cisjordània. Altra Ordre Militar, la 498, va disposar la mateixa situació per a la franja de Gaza en 1974 [18] .

Seguint amb les regulacions del DIH, el Primer Protocol Addicional als Convenis de Ginebra del 12 d'agost de 1949 , relatiu a la Protecció de les Víctimes dels Conflictes Armats Internacionals (Protocol I, juny de 1977) [19] , també fa una referència a la gestió i subministrament d'aigua en territoris ocupats. L'article 54(2) d'aquest Protocol prohibeix atacar o danyar qualsevol infraestructura necessària per a la supervivència de la població civil, entre elles les instal·lacions de subministrament d'aigua potable o per a la irrigació dels camps. Concretament diu:

2. Es prohibeix atacar, destruir, sostreure o inutilitzar els béns indispensables per a la supervivència de la població civil, tals com els articles alimentosos i les zones agrícoles que els produeixen, les collites, el bestiar, les instal·lacions i reserves d'aigua potable i les obres de reg, amb la intenció deliberada de privar d'aquests béns, pel seu valor com mitjans per a assegurar la subsistència, a la població civil o a la part adversa, sigui quin sigui el motiu, ja sigui per a fer patir fam a les persones civils, per a provocar el seu desplaçament, o amb qualsevol altre propòsit.Finalment, la 4ª Convenció de Ginebra relativa a la protecció deguda a les persones civils en temps de guerra, obliga a les potències ocupants, entre altres coses, a aplicar el principi d'igualtat i equitat en l'administració dels recursos i béns públics presents en els territoris ocupats. En el mateix sentit l'article 53 prohibeix a la potència ocupant destruir béns individuals i col·lectius llevat que el curs de la guerra ho faci, això inclou infraestructures públiques de tot tipus.

Article 27.- (...) Tenint en compte les disposicions relatives a l'estat de salut, a l'edat i al sexe, totes les persones protegides seran tractades per la Part en conflicte en que el seu poder estiguin amb les mateixes consideracions, sense distinció alguna desfavorable, especialment pel que pertoca a la raça, a la religió o a les opinions polítiques (...).

D'aquesta obligació es desprèn la prohibició de la discriminació en el subministrament i accés a l'aigua. A més d'aquest article, la 4ª Convenció de Ginebra de 1949 preveu nombrosos límits a l'actuació de la potència ocupant relacionats amb altres matèries. Concretament en els articles de 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 i 143.

| Pujar índex |La regulació jurídica internacional dels cursos d'aigua amb caràcter internacional:

Altra vessant del Dret Internacional Públic que afecta al dret a l'accés a l'aigua és la qual regula la gestió i explotació de cursos d'aigua compartits per diversos estats (cursos d'aigua internacionals). Arribats a aquest punt ja no farem referència al concepte d'aigua, sinó al de recursos hídrics, més d'acord amb la matèria que ens ocupa. Fins no fa massa anys, la noció tradicional de riu internacional venia definida per dues variables, la navegabilitat i la noció de frontera terrestre. Per exemple, a l'Acta Final del Congrés de Viena de 1815 (article 108) vam trobar referències a l'obligació dels Estats, que comparteixen rius navegables, a regular de comú acord tot el relatiu a la navegació. A principis del segle XIX els usos que es donaven als rius eren molt pocs, i un dels més importants era la navegació per al transport de mercaderies. Amb el temps, diverses circumstàncies han fet que els usos dels rius, al marge de la navegabilitat, hagin adquirit una importància crucial. L'augment de la demanda de recursos hídrics en els últims cent anys ha vingut de la mà d'un augment considerable de la població, i com a conseqüència d'això, l'augment de les necessitats alimentàries (agricultura) i domèstiques (alimentació i higiene). A l'augment de la població i de les seves necessitats és necessari sumar, encara que en menor mesura en el que a consum d'aigua es refereix, el procés d'industrialització.

Al mateix temps, un major coneixement del funcionament dels sistemes fluvials ens ha mostrat que les aigües superficials (rius,  llacs o mars interiors) són només una part d'un sistema molt més ampli i complex que vam denominar conques geogràfiques. Les conques poden comprendre també, aigües subterrànies o aqüífers.

Les aigües superficials, com rius, llacs o mars interiors són perfectament compatibles amb la noció tradicional de frontera, però no succeeix el mateix quan parlem d'aigües subterrànies. Nombrosos aqüífers són compartits pel subsòl de dos o més Estats. Dos Estats que comparteixin una mateixa font d'aigua subterrània deuen planificar de forma conjunta la seva explotació, ja que qualsevol acció unilateral no concertada pot tenir efectes negatius per a l'Estat veí (sobreexplotació, contaminació, salinització, etc...). Igual que ocorre amb les aigües superficials, la sobirania dels Estats sobre aigües subterrànies queda limitada d'acord amb la interrelació i interdependència que tinguin amb altres Estats.

El major coneixement de les conques fluvials va fer que augmentessin els interessos, els conflictes i els actors implicats a les controvèrsies sobre l'ús i aprofitament de recursos hídrics compartits. Al ser l'aigua un element imprescindible per a la vida i per a la viabilitat i desenvolupament dels Estats, les seves controvèrsies podien derivar en conflictes bèl·lics. Fruit d'aquesta inquietud, en 1970, l'Assemblea general de les Nacions Unides va encarregar a la Comissió de Dret Internacional (CDI des d'ara) l'estudi del “Dret Internacional relatiu als usos dels cursos d'aigua internacionals per a fins distintes de la navegació, amb la intenció de la seva codificació i desenvolupament progressiu” (Resolució 2.669 (XXV) de l'Assemblea general de les Nacions Unides de 8 de desembre de 1970).

En 1997, 27 anys més tard, les Nacions Unides van adoptar la “Convenció per a la Regulació dels cursos d'aigua internacionals per a fins distints a la navegació” (Convention on the Law of the Non-Navegational Usis of International Watercourses). Abans de descriure algunes de les seves disposicions, és necessari precisar que si bé aquesta Convenció encara no ha entrat en vigor, les seves disposicions són tingudes en compte a les seves decisions pel tribunal Internacional de Justícia (TIJ) [20] .

La Convenció defineix “curs d'aigua” com, “un sistema d'aigües de superfície i subterrànies que, en virtut de la seva relació física, constitueixen un conjunt unitari i nominalment flueixen a una desembocadura comuna”, i “curs d'aigua internacional” com, “un curs d'aigua alguna de les parts de la qual es troben en Estats distints” [21] . Per a la convenció, tots els estats que alberguin una o més parts (o subsistemes) d'un curs d'aigua internacional tenen dret a participar a les decisions que puguin prendre altres Estats Part en la conca, però també estan obligats a consultar amb la resta d'Estats Parteixes l'explotació que d'elles fan. La convenció defineix “Estat del curs d'aigua” com:

S'entendrà com un Estat Part a la present Convenció en el territori de la qual es trobi part d'un curs d'aigua internacional o una Part que sigui una organització d'integració econòmica regional al territori d'un o més dels Estats del qual membres es troba part d'un curs d'aigua internacional (Article 2.)


Finalment, en altre punt, la Convenció fa també una referència al dret a l'aigua. El seu article 10 diu que en el conflicte entre diversos usos d'un curs d'aigua internacional es resoldrà sobre la base dels articles 5 a 7, “tenint especialment en compte la satisfacció de les necessitats humanes”. La convenció diu que cap ús té prioritat sobre un altre, però de l'article 10 es pot deduir que hi ha una obligació implícita d'atendre en primer lloc a les necessitats humanes bàsiques de les poblacions que visquin sota la influència de qualsevol de les parts d'un curs d'aigua internacional.

Al marge de les consideracions i articles concrets relatius als drets sobre l'aigua, aquesta Convenció té la cooperació i l'acord com principis finalistes essencials. La Convenció posa de manifest en tot moment, que l'única manera de protegir els interessos dels diferents estats part dels cursos d'aigua internacionals és mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord. La Convenció posa l'acord per damunt, fins i tot, de les pròpies previsions de la Convenció. En el cas que dos o més Estats hagin celebrat acords bilaterals o multilaterals previs a la ratificació d'aquesta Convenció quedarà a la seva voluntat adaptar aquests a les previsions de la Convenció. En el seu article 3, la Conveció diu concretament:

1   . Excepte acord en contrari, gens del disposat a la present Convenció afectarà als drets o obligacions d'un Estat del curs d'aigua derivats d'acords que hagin estat en vigor respecte a ell en la data que s'hagi fet part a la present Convenció.

2   . Sense perjudici del disposat en el paràgraf 1, les parts en els acords en els quals es fa referència a aquest paràgraf podran considerar, de ser necessari, si han d'harmonitzar aquests acords amb els principis bàsics d'aquesta Convenció [22] .

L'article 3 reflecteix, en primer lloc, una realitat. Aquesta no és una altra que l'existència de nombrosos acords bilaterals i multilaterals entre Estats per a la gestió i explotació de cursos d'aigua internacionals previs a l'aparició de la Convenció. Recordem en aquest punt, que en el món existeixen 257 conques internacionals i que 2.500 milions de persones depenen de la cooperació entre Estats per a cobrir les seves necessitats hídriques. De l'estipulat de l'article 3, es pot desprendre la intenció de la Convenció d'ajudar a millorar dits acords previs però mai obligar a la seva adaptació a les previsions de la Convenció. Si existeix un acord previ, o al marge de la Convenció, entre tots els Estats part d'una conca, aquest serà respectat i perfectament vàlid en qualsevol de les seves formes, mentre cap estat part es sent perjudicat pel mateix.

Les úniques obligacions que es desprenen de forma clara de la Convenció són l'obligació de cooperar (article 8) i l'obligació de no causar mals sensibles a les fonts de recursos hídrics, compartides o no (article 7).   

| Pujar índex |Recursos hídrics i Conflictes

El control i la distribució de l'aigua i la seva utilització com a via de transport ha estat un important detonant de conflictes al llarg de la història. Si bé, la utilització dels rius internacionals com a vies de navegació ha estat reglamentada pel dret Internacional, i en l'actualitat, ofereix una escassa conflictivitat, no succeeix el mateix amb la resta d'usos i fonts (llacs, mars interiors i aqüífers) de recursos hídrics. Quan ens trobem iniciant el segle XXI, el 47% del territori poblat del planeta se situa en conques de rius internacionals. Hi ha en el món 257 conques internacionals compartides per diversos països (45 a Àfrica i 48 a Europa), això significa que el 40% de la població mundial viu al voltant de rius internacionals. Més de 2.500 milions de persones depenen de la cooperació entre estats per a assegurar-se l'accés a aigua potable de forma suficient. Dir que l'aigua és una causa important de conflictes és cert, però també ho és, que és un factor important de cooperació entre països. La cura i la gestió sostenible de la majoria de les fonts de recursos hídrics del planeta és un interès compartit (o almenys deuria ser-ho) per tots els països. Va Ser Simon Peres (exministre d'Afers exteriors d´Israel) qui va afirmar una vegada: “parlem de territoris i farem la guerra, parlem de l'aigua i farem política”.

Encara així, la gestió i control de recursos hídrics és evident que no sempre està presidida per la cooperació. Les controvèrsies per l'accés a l'aigua són conflictes que podem denominar “en essència”. És a dir, són conflictes per la supervivència, no per ambicions comercials ni interessos econòmics. No es tracta de ser més ric o més fort, es tracta de sobreviure, es tracta de la viabilitat d'Estats i pobles sencers. És per aquesta raó també que els conflictes per l'aigua són susceptibles de generar dinàmiques bèl·liques que poden posar en perill la pau i la seguretat internacional. Són varis els exemples que podem trobar en l'actualitat. La tensió existent entre Turquia, que controla les principals fonts dels rius Tigris i Eúfrates, i Síria i l'Iraq, les fonts principals dels quals d'aprovisionament són aquests dos rius. El simple anunci per part de Turquia de la intenció de construir un sistema d'embassaments a la regió d´Anatòlia (Projecte Anatòlia) ha posat en guàrdia a tota la regió. L'aigua pot transformar-se en un instrument de pressió i de xantatge davant conflictes territorials i polítics.

L'aigua també suposa una important preocupació política a Egipte. La seva dependència de les aigües del Nil fa que siguin de vital interès per al país les situacions bèl·liques que es desenvolupen a Etiòpia –on es troba el naixement del riu-, i Sudan, per on transcorren les seves aigües abans d'entrar en territori egipci. La mateixa situació es dóna entre Xina i l'Índia. Amb els rius que baixen del Tíbet, i fins i tot entre Estats Units i Mèxic pel riu Colorado, del que el primer extreu aigua per a abastir a la ciutat de Los Àngeles de forma excessiva, segons Mèxic.

Sens dubte, un exemple clar de conflicte per l'aigua és el que ocupa el present treball. L'aigua a Orient Mitjà constitueix un bé massa escàs i valuós. Israel, Síria, Jordània, el Líban i els territoris palestins comparteixen, a més d'un clima semiàrid i àrid, amb un règim de precipitacions escasses, una mateixa font aigua: la conca del riu Jordà. Al marge d'altres consideracions també importants (Jerusalem, refugiats, etc...), l'aigua constitueix una de les qüestions claus en la pacificació de la regió. Negociar la pau entre Israel i els seus veïns àrabs (siris i palestins principalment) exigirà un acord en aquesta matèria que permeti la supervivència física, no només de l'hipotètic futur estat palestí, sinó també la viabilitat del propi estat d'Israel, tal com ho coneixem avui. En l'actualitat, Israel extreu el 67% dels recursos hídrics que utilitza dels territoris que ocupa a Síria (els Alts del Golan), Cisjordània i la franja de Gaza [23] . Aquesta dada ofereix una idea clara de la dimensió vital que arriba a l'aigua en regions com Orient Mitjà, i per a països com Israel o Jordània. Aquest treball tracta de mostrar la importància d'aquest punt, i de com la devolució a Síria dels Alts del Golan i la creació d'un Estat Palestí a Cisjordània i a la franja de Gaza, precisarà inevitablement, arribar a una acord sobre l'explotació dels recursos hídrics que comparteixen. Per a arribar a aquest punt els principals actors de la regió deuran, no només entrar en una dinàmica de diàleg estable i duradora, deuran a més entrar en una nova fase en les seves relacions, la de la cooperació i la confiança. Qualsevol altra sortida unilateral o per mitjà de la violència o la guerra, posarà en perill no només la pròpia existència de l'estat Palestí o del propi Israel, sinó també l'estabilitat de la regió i per tant la seguretat i la pau internacional.

Les dinàmiques de cooperació a Orient Mitjà no són impossibles. L'exemple més recent el podem trobar en l'acord de pau entre Israel i el Regne de Jordània (1994), que dedicava un annex a l'aigua [24] . Com veurem més endavant aquest acord implica una cooperació activa i permanent entre ambdós països en matèria d'aigua, que tot i els problemes (la falta de recursos econòmics i la sequera que afecta a la regió [25] ) segueix vigent després de vuit anys d'aplicació

| Pujar índex |


[1] Jean François Dossier, Gestió Integrada dels recursos hídrics: noves orientacions per a preparar el futur. Oficina Internacional de l'Aigua

[2] veure nota 1

[3] Santosh Mehrotra, Jan Vandermoortele i Enrike Delamonica, Basic Services for all? Public spending and social dimension of poverty (Florència: UNICEF, Centre d'Investigacions Innocenti, 2000)

[4] Fonts: ONU   i OMS

[5] El llac Tiberies (Kinneret per als israelians, i que apareix a la bíblia com el Mar de Galilea)  es troba al nord de l'Estat d'Israel i a l'oest de Síria en la zona ocupada per Israel en 1967 dels Alts del Golan.

[6] Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Centre de Drets Humans. Oficina de Nacions Unides. Ginebra.

[7] Informe del Relator Especial sobre l'habitatge adequat com element integrant del dret a un nivell de vida adequat, Sr. Miloon Kothari. I/CN.4/2001/51,  de 25 de gener de 2001

[8] Water for Health. Taking Charge. Organització Mundial de la Salut – Ginebra.

[9] Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals. Adoptat i obert a la signatura, ratificació i adhesió per l'Assemblea General en la seva resolució 2200 A (XXI), de 16 de desembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de gener de 1976, de conformitat amb l'article 27.

[10] Convenció sobre els Drets del Nen. Adoptada i oberta a la signatura i ratificació per l'Assemblea General en la seva resolució 44/25, de 20 de novembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de setembre de 1990, de conformitat amb l'article 49

[11] Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials. Resolució 1514 (XV) de l'Assemblea General, de 14 de desembre de 1960

[12] Resolució 1803 (XVII) de l'Assemblea General, de 14 de desembre de 1962, titulada "Sobirania permanent sobre els recursos naturals".

[13] Veure nota a peu de pàgina nº 2

[14]         Convenció relativa a les lleis i costums de la guerra terrestre (H.IV) amb el seu Annex: Reglament relatiu a les lleis i costums de la guerra terrestre (H.IV.R). La Haia , 18 d'octubre de 1907

[15] En 1978, el Tribunal Suprem d'Israel, amb motiu del cas Beit El, va considerar les Regulacions del Faig de 1907 com part del Costum Internacional.

[16] Reglament relatiu a les lleis i costums de la guerra terrestre (H.IV.R). La Haia , 18 d'octubre de 1907

[17] Yehezkel Lein, Thirsty for a Solution. The Water Crisi in the Occupied Territories and its Resolution in the Final -Status Agreement. B’Tselem. Jerusalem, juliol de 2000

[18] Veure nota al peu de pàgina anterior.

[19] Veure Bibliografia.

[20] Veure la disputa entre Hongria i Eslovàquia sobre les aigües del riu Danubi. Projecte Cabcikovo-Nagymaros, de 3 de setembre de 1998

[21] Article 2. Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d'aigua internacionals per a fins distints a la navegació (A/CAP DE BESTIAR/51/229, 8 de juliol de 1997).

[22] Article 3 , Acords de curs d'Aigua. Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d'aigua internacionals per a fins distints a la navegació (A/CAP DE BESTIAR/51/229, 8 de juliol de 1997).

[23] Ferran Izquierdo, L'aigua a la Conca del jordan, peça clau de la negociació àrab israelià. Revista Nació Àrab, nº 34.

[24] Tractat de pau entre l'Estat d'Israel i el Regne hachemita de Jordània. Annex II.

[25] Per a tenir informació actualitzada sobre l'evolució de totes les qüestions que afecten als recursos hídrics a Israel, inclòs el compliment dels compromissos amb Jordània, veure l'especial que dedica el diari israelià