COOPERACIÓ I FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT

La Universitat de Barcelona disposa d’un espai de treball propi en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, que comprèn iniciatives en l’àmbit de la formació general, la formació especialitzada, la recerca aplicada al desenvolupament, la cooperació en la recerca amb els països del sud, etc.

En aquest marc, la Fundació Solidaritat UB porta a terme projectes de cooperació al desenvolupament a diferents regions del món, prioritzant la cooperació interuniversitària. Entre les línies de treball principals, destaquen els projectes enfocats als drets humans, el medi ambient i l’aigua, que són sectors estratègics i imprescindibles per a un desenvolupament sostenible en els àmbits tant ambiental com social i polític.

CAMBODJA, LAOS I VIETNAM: Inow Asia

Període: 2021 – 2024


Projecte de desenvolupament de programes innovadors de formació multinivell per als nous professionals líders en aigua del sud-est asiàtic. Amb el suport de la Unió Europea, a través del programa Erasmus+.

Més informació aquí.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible.

 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
  ODS 6. Aigua neta i sanejament

  Meta 6.4: D’aquí a 2030, augmentar considerablement l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça.

  Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

 • ODS 17. Aliances per assolir els objectius
  ODS 17. Aliances per assolir els objectius

  Meta 17.16: Millorar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i intercanviïn coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament.

TUNÍSIA: Wahda – Intercanvi d’experiències de bones pràctiques sobre l’activitat física com a eina de resistència i cohesió social

Període: 2020 – 2022

Projecte que té per objectiu enfortir el rol de la societat civil tunisiana (especialment, les dones i el jovent) per a la defensa de l’espai cívic a través de la protecció dels drets civils i polítics i el foment de la cohesió social. Wahda està coordinat per NOVACT i, a més de Solidaritat UB, en són sòcies la Universitat de Cartago (UCAR) i la Lliga Tunisiana per a la Defensa dels Drets Humans (LTDH). Igualment, hi participen l’associació tunisiana ADO+ i les associacions catalanes Superacció i la Rotllana. Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Més informació aquí.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
  ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

  Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

COLÒMBIA: Implementació dels Acords de Pau a Colòmbia. Per una pau real, estable i duradora

Període: 2020 – 2021

Projecte d’enfortiment del teixit social local de la regió del Cauca per mitjà d’una emprenedoria productiva innovadora fonamentada en la recuperació dels sabers ancestrals, les pràctiques agroecològiques sostenibles i l’economia cooperativa i solidària. Les actuacions es duen a terme de manera conjunta entre membres de la comunitat local i població exguerrillera, ja que l’acord final de pau contempla el procés de reincorporació socioeconòmica dels exguerrillers com a part del camí a la construcció d’una pau estable i duradora.

Projecte conjunt amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP) i l’Institut d’Estudis Interculturals (IEI) de la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali (PUJ). Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Més informació aquí.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 1. Fi de la pobresa
  ODS 1. Fi de la pobresa

  Meta 1.4: Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els més vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, la herència, els recursos naturals, les noves tecnologies i els serveis econòmics, inclòs el microfinançament.

 • ODS 5. Igualtat de gènere
  ODS 5. Igualtat de gènere

  Meta 5.1: Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.

  Meta 5.2: Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.

  Meta 5.4: Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi en cada país.

  Meta 5.5: Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
  ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

  Meta 8.2: Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant-se en els sectors amb gran valor afegit i un ús intensiu de la mà d’obra.

  Meta 8.3: Promoure polítiques orientades a al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l’accés a serveis financers.

  Meta 8.5: D’aquí a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
  ODS 10. Reducció de les desigualtats

  Meta 10.2: D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

  Meta 10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

 • ODS 12. Producció i consum responsables
  ODS 12. Producció i consum responsables

  Meta 12.2: D’aquí a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

  Meta 12.3: D’aquí a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.

  Meta 12.5: D’aquí a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
  ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

  Meta 16.3: Promoure l’estat de dret en els àmbits nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.

  Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

  Meta 16.10: Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

  Meta 16.a: Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per crear a tots els nivells, particularment en els països en desenvolupament, la capacitat de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

SENEGAL: Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint Louis (Fase II)

Període: 2019 – 2021

Projecte que dona continuïtat a la iniciativa “Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint Louis (Senegal)” (2016-2018). Incideix en els drets a l’aigua i el sanejament dels nuclis periurbans de la ciutat senegalesa de Saint Louis mitjançant l’enfortiment de les capacitats dels titulars de responsabilitats i la promoció de models innovadors i ecològics de gestió de l’aigua i sanejament a través de les escoles. En col·laboració amb la Universitat Gaston Berger (UGB) i la fundació Món-3, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
  ODS 6. Aigua neta i sanejament

  Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
  ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

  Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

SENEGAL: Tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals

Període: 2017 – 2018


Projecte d’implementació de tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes del Senegal. Amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
  ODS 6. Aigua neta i sanejament

  Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
  ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

  Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

SENEGAL: Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint Louis

Període: 2016 – 2018

Projecte de transferència de coneixements per al desenvolupament de tècniques de sanejament de baix cost, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. L’objectiu general del projecte és contribuir a la promoció d’una gestió sostenible dels recursos hídrics de la regió de Saint Louis del Senegal que permeti millorar la qualitat de la vida i el benestar de la població. L’objectiu específic del projecte és promoure solucions sostenibles i ecològiques per a la gestió de les aigües residuals i millorar la capacitat de les institucions locals per gestionar els serveis de sanejament. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
  ODS 6. Aigua neta i sanejament

  Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
  ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

  Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

COLÒMBIA: Creació del centre de formació integral pels joves del “Resguardo indígena de La María”

Període: 2011 – 2013

colombia-resguardo-maria
L’objectiu d’aquest projecte és millorar les condicions socioeconòmiques de les comunitats indígenes i recuperar les tradicions ancestrals en ramaderia, producció de llet i fabricació de productes làctics derivats (iogurts, formatge, mantega) per evitar l’allistament dels joves als grups armats i la pèrdua dels valors culturals propis; dues de les conseqüències de la pobresa estructural.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 1. Fi de la pobresa
  ODS 1. Fi de la pobresa

  Meta 1.2: Per a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones i infants de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
  ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

  Meta 8.6: D’aquí a 2020, reduir considerablement la proporció de joves que no tenen feina i no cursen estudis ni reben capacitació.

 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Meta 11.4: Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

 • ODS 12. Producció i consum responsables
  ODS 12. Producció i consum responsables

  Meta 12.8: D’aquí a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura.

  Meta 12.a: Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica per avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

VIETNAM: Tractament d’aigües residuals d’origen industrial a les províncies de Quang Ninh i Hanoi

Període: 2010 – 2013

vietnam-aigues-residualsAmb el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i conjuntament amb la Universitat Nacional del Vietnam, s’ha posat en marxa una instal·lació de tractament d’aigües residuals en una indústria manufacturera de marisc de la badia de Halong, un paratge declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO (1994).

La instal·lació treballa amb sistemes ecològics, i és la primera infraestructura del seu tipus al sud-est asiàtic, inscrita al registre mundial de zones humides construïdes (Wetlands). El projecte també ha inclòs activitats de sensibilització mediambiental en àrees urbanes i periurbanes de les províncies implicades.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
  ODS 6. Aigua neta i sanejament

  Meta 6.a: D’aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, com els de captació d’aigua, dessalinització, ús eficient dels recursos hídrics, tractament d’aigües residuals, reciclat i tecnologies de reutilització.

 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura
  ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura

  Meta 9.a: Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients en els països en desenvolupament mitjançant un major suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, els països menys avançats, els països en desenvolupament sense litoral i els petits Estats insulars en desenvolupament.

COLÒMBIA: Programa de Cooperació Interuniversitària entre Universitat de Barcelona i Universitat Javeriana de Cali

Període: 2008 – 2012

colombia-estudios-interculturalesEl programa busca donar veu i apoderar les víctimes invisibles del conflicte armat a Colòmbia (essencialment, les comunitats indígenes i afrodescendents, les dones i els camperols) perquè puguin actuar com a agents fonamentals del procés de pau. Amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), el programa té tres línies bàsiques d’actuació: el dret indígena i la defensa dels drets humans; accions de pau protagonitzades per dones, i la creació de l’Institut d’Estudis Interculturals del sud-oest colombià.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 5. Igualtat de gènere
  ODS 5. Igualtat de gènere

  Meta 5.5: Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
  ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Meta 11.4: Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
  ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

  Meta 16.7: Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

  Meta 16.a: Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per crear a tots els nivells, particularment en els països en desenvolupament, la capacitat de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

MÀSTER GLOBALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ


Màster organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona, la fundació Món-3 i la Fundació Solidaritat UB amb la voluntat de formar especialistes que, enfortits per una sòlida base teòrica i pràctica, puguin intervenir directament en la construcció d’estratègies de desenvolupament i relacions de cooperació que apuntalin un món possible de solidaritat i benestar, respectuós amb la naturalesa, esperançador per a les generacions futures, i necessàriament diferent de l’actual.

Més informació aquí.

Aquest projecte té relació amb els següents ODS de l’Agenda 2030:

 • ODS 4. Educació de qualitat
  ODS 4. Educació de qualitat

  Meta 4.7: D’aquí a 2030, assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Comments are closed.